Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  penselskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Fibrodontia gossypina
Penselskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Penselskinn är en mjuk men seg, tunn, utbredd skinnsvamp med fintaggig fruktkropp. Hymeniet är vitt till ockrafärgat. Sporerna är släta och brett elliptiska. Hyfvävnaden består till stor del av specialiserade, nästan solida hyfer (skeletthyfer) vilket ger svampen dess sega struktur. Skeletthyferna sträcker sig upp genom taggarna och ut genom toppen så att dessa får ett fransigt utseende. Penselskinn liknar starkt ett stort antal vanliga arter i släktet Hyphodontia men skiljer sig från alla genom förekomsten av skeletthyfer. Vissa författare inkluderar arten i Hyphodontia.
Utbredning
Länsvis förekomst för penselskinn Observationer i Sverige för penselskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Från Sverige föreligger fynd från Gotland, från Södermanland och från Uppland. Fyra kända aktuella lokaler i landet (2005). Missgynnas sannolikt av slutavverkning och andra skogliga åtgärder som minskar mängden död ved av lämplig kvalitet. Oklar status, men synbarligen ytterst sällsynt i Sverige. I övrigt en vitt spridd kosmopolit, vanligare österut. Från Danmark är arten noterad en gång. I övriga Europa är arten vanligare, särskilt i medelhavsområdet och utbredningen sträcker sig vidare in i angränsande delar av Asien. Därutöver finns ett flertal uppgifter från tropiska delar av Afrika, Asien och Mellanamerika. Arten är rödlistad i Danmark.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare i murken ved av alm och asp. En värmekrävande art som påträffas i lövskog på näringsrik mark. Missgynnas sannolikt av slutavverkning och andra skogliga åtgärder som minskar mängden död ved av lämplig kvalitet. Oklar status, men uppenbarligen mycket sällsynt i Sverige. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Penselskinn växer som nedbrytare i murken ved av alm och asp på näringsrika, ofta fuktiga lokaler. Vissa uppgifter tyder dock på att arten också kan växa på torra platser. Arten tillhör ett sydligt, värmekrävande floraelement i Sverige. v Den uppträder som regel bara på någon enstaka till ett par lågor på varje lokal. Varje låga rymmer troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan ha fragmenterats till ett par frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, potentiellt lika lång som veden finns kvar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· skogsalm
· skogsalm
Dött träd
Dött träd
· skogsalm
· skogsalm
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Trechisporales, Familj Hydnodontaceae, Släkte Fibrodontia, Art Fibrodontia gossypina Parmasto - penselskinn Synonymer Hyphodontia gossypina (Parmasto) Hjortstam

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare i murken ved av alm och asp. En värmekrävande art som påträffas i lövskog på näringsrik mark. Missgynnas sannolikt av slutavverkning och andra skogliga åtgärder som minskar mängden död ved av lämplig kvalitet. Oklar status, men uppenbarligen mycket sällsynt i Sverige. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Penselskinn är en mjuk men seg, tunn, utbredd skinnsvamp med fintaggig fruktkropp. Hymeniet är vitt till ockrafärgat. Sporerna är släta och brett elliptiska. Hyfvävnaden består till stor del av specialiserade, nästan solida hyfer (skeletthyfer) vilket ger svampen dess sega struktur. Skeletthyferna sträcker sig upp genom taggarna och ut genom toppen så att dessa får ett fransigt utseende. Penselskinn liknar starkt ett stort antal vanliga arter i släktet Hyphodontia men skiljer sig från alla genom förekomsten av skeletthyfer. Vissa författare inkluderar arten i Hyphodontia.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för penselskinn

Länsvis förekomst och status för penselskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för penselskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Från Sverige föreligger fynd från Gotland, från Södermanland och från Uppland. Fyra kända aktuella lokaler i landet (2005). Missgynnas sannolikt av slutavverkning och andra skogliga åtgärder som minskar mängden död ved av lämplig kvalitet. Oklar status, men synbarligen ytterst sällsynt i Sverige. I övrigt en vitt spridd kosmopolit, vanligare österut. Från Danmark är arten noterad en gång. I övriga Europa är arten vanligare, särskilt i medelhavsområdet och utbredningen sträcker sig vidare in i angränsande delar av Asien. Därutöver finns ett flertal uppgifter från tropiska delar av Afrika, Asien och Mellanamerika. Arten är rödlistad i Danmark.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Trechisporales  
 • Familj
  Hydnodontaceae  
 • Släkte
  Fibrodontia  
 • Art
  Fibrodontia gossypinaParmasto - penselskinn
  Synonymer
  Hyphodontia gossypina (Parmasto) Hjortstam

Penselskinn växer som nedbrytare i murken ved av alm och asp på näringsrika, ofta fuktiga lokaler. Vissa uppgifter tyder dock på att arten också kan växa på torra platser. Arten tillhör ett sydligt, värmekrävande floraelement i Sverige. v Den uppträder som regel bara på någon enstaka till ett par lågor på varje lokal. Varje låga rymmer troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan ha fragmenterats till ett par frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, potentiellt lika lång som veden finns kvar.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Triviallövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Viktig)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
Största hotet är förändring av växtplatserna, t.ex. genom avverkning eller omföring av lövskog till barrskog.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Lokalerna är väl definierade och fynden relativat nya varför det är önskvärt att båda växtplatserna inventeras och, om så är lämpligt, skyddas.

Eriksson, J. & Ryvarden, L. 1981. The Corticiaceae of North Europe Vol 6. Fungiflora, Oslo.

Eriksson, J. & Sunhede, S. 1981. Fibrodontia gossypina and Hyphodontia juniperi (Corticiaceae) found in Sweden. Göteborgs svampklubb Årsskrift 1980: 55–62.

Langer, E. 1994. Die Gattung Hyphodontia John Eriksson. Bibliotheca Mycologica 154.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Trechisporales  
 • Familj
  Hydnodontaceae  
 • Släkte
  Fibrodontia  
 • Art
  Fibrodontia gossypina, Parmasto - penselskinn
  Synonymer
  Hyphodontia gossypina (Parmasto) Hjortstam
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.