Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  pestskråpsfjädermott

Organismgrupp Fjärilar, Mott Buszkoiana capnodactyla
Pestskråpsfjädermott Fjärilar, Mott

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för pestskråpsfjädermott Observationer i Sverige för pestskråpsfjädermott
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är pestskråpfjädermottet endast känt från några få lokaler i Skåne och ses där oftast fåtaligt. I Norden i övrigt förekommer arten endast i Danmark, men den är ganska utbredd söderut i Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Endast känd från tre små lokaler med pestskråp (Petasites hybridus) inom ett mycket begränsat område i östra Skåne. Alla kända bestånd är i anslutning till de små åar som rinner ut i havet här. Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (2-6). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 550 km² och förekomstarean (AOO) till 12 (8-24) km². -2005. Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Larven lever underjordiskt i stjälken av pestskråp (Petasites ovatus) fram till förpuppningen i juni. Puppan har påträffats hängande på undersidan av pestskråpsblad. Fjärilen flyger på kvällen och natten bland och över pestskråpsbestånd i juli.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· pestskråp
· pestskråp
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Pterophoridae (fjädermott), Släkte Buszkoiana, Art Buszkoiana capnodactyla (Zeller, 1841) - pestskråpsfjädermott Synonymer Platyptilia capnodactyla (Zeller, 1841), pestskråpfjädermott, Buszkoiana capnodactylus (Zeller, 1841)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Endast känd från tre små lokaler med pestskråp (Petasites hybridus) inom ett mycket begränsat område i östra Skåne. Alla kända bestånd är i anslutning till de små åar som rinner ut i havet här. Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (2-6). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 550 km² och förekomstarean (AOO) till 12 (8-24) km². -2005. Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för pestskråpsfjädermott

Länsvis förekomst och status för pestskråpsfjädermott baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för pestskråpsfjädermott

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är pestskråpfjädermottet endast känt från några få lokaler i Skåne och ses där oftast fåtaligt. I Norden i övrigt förekommer arten endast i Danmark, men den är ganska utbredd söderut i Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pterophoroidea  
 • Familj
  Pterophoridae - fjädermott 
 • Underfamilj
  Pterophorinae  
 • Släkte
  Buszkoiana  
 • Art
  Buszkoiana capnodactyla(Zeller, 1841) - pestskråpsfjädermott
  Synonymer
  Platyptilia capnodactyla (Zeller, 1841)
  pestskråpfjädermott
  Buszkoiana capnodactylus (Zeller, 1841)

Larven lever underjordiskt i stjälken av pestskråp (Petasites ovatus) fram till förpuppningen i juni. Puppan har påträffats hängande på undersidan av pestskråpsblad. Fjärilen flyger på kvällen och natten bland och över pestskråpsbestånd i juli.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· pestskråp - Petasites hybridus (Viktig)
Utrotande av pestskråpsbestånd genom schaktning, utfyllnad, torrläggning, granplantering, herbicider m.m.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Undvik att förstöra bestånd av värdväxten.

Nielsen, P. K. 1962. Nogle iagttagelser over fjermøllet Platyptilia capnodactyla Zell. Flora og fauna 68: 74–76.

Svensson, I. 1991. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1990. Ent. Tidskr. 112: 65–72.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pterophoroidea  
 • Familj
  Pterophoridae - fjädermott 
 • Underfamilj
  Pterophorinae  
 • Släkte
  Buszkoiana  
 • Art
  Buszkoiana capnodactyla, (Zeller, 1841) - pestskråpsfjädermott
  Synonymer
  Platyptilia capnodactyla (Zeller, 1841)
  pestskråpfjädermott
  Buszkoiana capnodactylus (Zeller, 1841)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.