Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  pilörtsplätt

Organismgrupp Alger, Cyanobakterier Desmosiphon maculans
Pilörtsplätt Alger, Cyanobakterier

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Bålen hos denna kolonibildande cyanobakterie är mycket liten, bara 25-30 µm tjock, och består av mer eller mindre rundade klasar av korta fina trådar. Ibland växer flera kolonier in i varandra. Från en grupp av basala celler eller korta trådar växer mer eller mindre upprätta korta, 3-4,5 µm breda pseudodikotomt grenade trådar (pseudodikotomi, ibland kallad falsk dikotomi, uppstår när en av grenarna i ”gaffeln” kommer som en sidogren från huvudaxeln). Slidor färglösa eller sällan guldgula till bruna, ibland svagt avsmalnande och rundade i ändarna. Celler sfäriska eller nästan sfäriska, ibland tunnformiga, 2-2,5 µm breda. Förökning genom upplösning/sönderdelning av bålen eller genom solitära celler (monocyter) som frigörs vid ändarna av grenar och trådar. Uppgifter saknas om hur stora kolonierna blir. Arten kan närmast förväxlas med krustkudde Pulvinularia suecica (också rödlistad) och Capsosira brebissonii (svenskt namn saknas). Capsosira har en gelatinös, svargrön och halvklotformig bål, medan krustkudde har större celler och därmed också bredare trådar.
Utbredning
Länsvis förekomst för pilörtsplätt Observationer i Sverige för pilörtsplätt
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är endast känd från Italien (Sicilien), Irland (River Caragh, Kerry; John m.fl. 2011) och Sverige. Det svenska fyndet kommer från Insjön i Leksands kommun, Dalarna. Israelson (opubl. 1937) har även sett en misstänkt pilörtsplätt i Gisslarboån, Gunillbo i Västmanland. Eftersom det bara finns tre säkra fynd i världen och att två av dessa endast har studerats av auktorn Antonino Borzì, så är arten mycket dåligt känd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Cyanobakterien Desmosiphon maculans finns endast uppgiven från en lokal i Västmanland och en i Dalarna från första halvan av 1900-talet. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Fyndet i Italien gjordes på stenar i kallvattenkällor, och det svenska fyndet gjordes på stenar och på vattenpilört Persicaria amphibia i Insjön. Komarek (2013) skriver: ”eftersom de två lokalerna skiljer sig lite ekologiskt så är en bekräftelse nödvändig”. Undertecknad är något fundersam till hur stora de ekologiska skillnaderna var mellan de två lokalerna på 1910-talet. Båda bör ha haft ett näringsfattigt, välbuffrat och klart vatten.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sjöar
Sjöar
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Cyanophyceae, Ordning Nostocales, Familj Capsosiraceae, Släkte Desmosiphon, Art Desmosiphon maculans Borzí - pilörtsplätt Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Dokumentation Cyanobakterien Desmosiphon maculans finns endast uppgiven från en lokal i Västmanland och en i Dalarna från första halvan av 1900-talet. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Bålen hos denna kolonibildande cyanobakterie är mycket liten, bara 25-30 µm tjock, och består av mer eller mindre rundade klasar av korta fina trådar. Ibland växer flera kolonier in i varandra. Från en grupp av basala celler eller korta trådar växer mer eller mindre upprätta korta, 3-4,5 µm breda pseudodikotomt grenade trådar (pseudodikotomi, ibland kallad falsk dikotomi, uppstår när en av grenarna i ”gaffeln” kommer som en sidogren från huvudaxeln). Slidor färglösa eller sällan guldgula till bruna, ibland svagt avsmalnande och rundade i ändarna. Celler sfäriska eller nästan sfäriska, ibland tunnformiga, 2-2,5 µm breda. Förökning genom upplösning/sönderdelning av bålen eller genom solitära celler (monocyter) som frigörs vid ändarna av grenar och trådar. Uppgifter saknas om hur stora kolonierna blir. Arten kan närmast förväxlas med krustkudde Pulvinularia suecica (också rödlistad) och Capsosira brebissonii (svenskt namn saknas). Capsosira har en gelatinös, svargrön och halvklotformig bål, medan krustkudde har större celler och därmed också bredare trådar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för pilörtsplätt

Länsvis förekomst och status för pilörtsplätt baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för pilörtsplätt

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är endast känd från Italien (Sicilien), Irland (River Caragh, Kerry; John m.fl. 2011) och Sverige. Det svenska fyndet kommer från Insjön i Leksands kommun, Dalarna. Israelson (opubl. 1937) har även sett en misstänkt pilörtsplätt i Gisslarboån, Gunillbo i Västmanland. Eftersom det bara finns tre säkra fynd i världen och att två av dessa endast har studerats av auktorn Antonino Borzì, så är arten mycket dåligt känd.
 • Rike
  Bacteria - eubakterier 
 • Stam
  Cyanobacteria - cyanobakterier 
 • Klass
  Cyanophyceae  
 • Underklass
  Nostocophycidae  
 • Ordning
  Nostocales  
 • Familj
  Capsosiraceae  
 • Släkte
  Desmosiphon  
 • Art
  Desmosiphon maculansBorzí - pilörtsplätt

Fyndet i Italien gjordes på stenar i kallvattenkällor, och det svenska fyndet gjordes på stenar och på vattenpilört Persicaria amphibia i Insjön. Komarek (2013) skriver: ”eftersom de två lokalerna skiljer sig lite ekologiskt så är en bekräftelse nödvändig”. Undertecknad är något fundersam till hur stora de ekologiska skillnaderna var mellan de två lokalerna på 1910-talet. Båda bör ha haft ett näringsfattigt, välbuffrat och klart vatten.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Sjöar

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Har betydelse)
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
Det krävs mer kunskap om artens ekologiska preferenser för att se vilka som är de största hoten. Som i många andra sammanhang kan dock basiska flödande källor vara ett habitat att bevaka.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
På grund av artens ringa storlek och bristen på mer precisa ekologiska krav är det svårt att göra specifika eftersök av pilörtsplätt, men vid påväxtundersökningar av miljöer som liknar den på de två fyndlokalerna bör uppmärksamheten skärpas.
Geitler (1932) skriver att artens ”tillhörighet till Capsosiraceae och till Hormogonales överhuvudtaget är tveksam”.

Borzì, A. 1916. Studi sulle mixoficee. Nuovo Giornale Botanico Italiano n.s. 23: 587.

Geitler, L. 1932. Cyanophyceae. Dr. L. Rabenhorst´s Kryptogamen-Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Akademische Verlagsgesellschaft m.b.H., Leipzig.

John, D.M., Whitton, B.A. & Brook, A.J. (red.). 2011. The freshwater algal flora of the British Isles: an identification guide to freshwater and terrestrial algae. 2:a uppl. Cambridge University Press, Cambridge.

Komárek, J. 2013. Cyanoprokaryota, 3. Heterocystous genera. I: Büdel, B., Gärtner, G., Krienitz, L. & Schagerl, M. (red.), Freshwater flora of Central Europe. Springer Spectrum, Berlin: 598.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roland Bengtsson 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Bacteria - eubakterier 
 • Stam
  Cyanobacteria - cyanobakterier 
 • Klass
  Cyanophyceae  
 • Underklass
  Nostocophycidae  
 • Ordning
  Nostocales  
 • Familj
  Capsosiraceae  
 • Släkte
  Desmosiphon  
 • Art
  Desmosiphon maculans, Borzí - pilörtsplätt
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roland Bengtsson 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015.