Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  piploka

Organismgrupp Kärlväxter Pleurospermum austriacum
Piploka Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Piploka är en mer än meterhög ört. Den kan vara två- eller flerårig men dör efter blomningen. Blommorna är små, vitaktiga och samlade i vida, lite oregelbundna flockar vars allmänna svepeblad är stora och ofta flikiga. Frukterna har höga åsar. Blomningen sker i juli. Delfrukterna kan transporteras med rinnande vatten.
Utbredning
Länsvis förekomst för piploka Observationer i Sverige för piploka
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Norden är piploka endast känd från ett begränsat område i de östra gränstrakterna mellan Östergötland (14 lokaler) och Södermanland (ca 20). Några växtplatser är förstörda, på någon har växten förgäves eftersökts och på någon har den blivit nyfunnen. Under senare år förefaller växten ha gått tillbaka, på en del platser avsevärt. Såväl antalet lokaler som individantalet har minskat. I både Östergötland och Södermanland finns några förekomster som är individrika (100-tals) exemplar. De närmaste lokalerna för arten utanför Norden finns i Estland och Polen. Dess utbredning är eurasiatisk och sträcker sig österut till Japan och Kamtjatka.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Förekommer i Södermanland och Östergötland. Piploka växer på fuktig, mullrik och ofta stenig skogsmark och lundar, ofta utefter åar och bäckar. För kraftig igenväxning missgynnar arten. Antalet reproduktiva individer skattas till 250 (100-1500). Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (10-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 260 km² och förekomstarean (AOO) till 68 (40-140) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v)).
Ekologi
Piplokans växtplatser utgörs av fuktig, mullrik och ofta stenig skogsmark och lundar, ofta utefter åar och bäckar. Någon gång växer den även i vägslänter och på åker- och dikesrenar. Den är något kulturgynnad.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Apiales (araliaordningen), Familj Apiaceae (flockblommiga), Släkte Pleurospermum (piplokor), Art Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm. - piploka Synonymer Pipfloka

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Förekommer i Södermanland och Östergötland. Piploka växer på fuktig, mullrik och ofta stenig skogsmark och lundar, ofta utefter åar och bäckar. För kraftig igenväxning missgynnar arten. Antalet reproduktiva individer skattas till 250 (100-1500). Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (10-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 260 km² och förekomstarean (AOO) till 68 (40-140) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v)).

Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Piploka är en mer än meterhög ört. Den kan vara två- eller flerårig men dör efter blomningen. Blommorna är små, vitaktiga och samlade i vida, lite oregelbundna flockar vars allmänna svepeblad är stora och ofta flikiga. Frukterna har höga åsar. Blomningen sker i juli. Delfrukterna kan transporteras med rinnande vatten.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för piploka

Länsvis förekomst och status för piploka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för piploka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Norden är piploka endast känd från ett begränsat område i de östra gränstrakterna mellan Östergötland (14 lokaler) och Södermanland (ca 20). Några växtplatser är förstörda, på någon har växten förgäves eftersökts och på någon har den blivit nyfunnen. Under senare år förefaller växten ha gått tillbaka, på en del platser avsevärt. Såväl antalet lokaler som individantalet har minskat. I både Östergötland och Södermanland finns några förekomster som är individrika (100-tals) exemplar. De närmaste lokalerna för arten utanför Norden finns i Estland och Polen. Dess utbredning är eurasiatisk och sträcker sig österut till Japan och Kamtjatka.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Apiales - araliaordningen 
 • Familj
  Apiaceae - flockblommiga 
 • Släkte
  Pleurospermum - piplokor 
 • Art
  Pleurospermum austriacum(L.) Hoffm. - piploka
  Synonymer
  Pipfloka

Piplokans växtplatser utgörs av fuktig, mullrik och ofta stenig skogsmark och lundar, ofta utefter åar och bäckar. Någon gång växer den även i vägslänter och på åker- och dikesrenar. Den är något kulturgynnad.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark, Exploaterad miljö, Vattendrag

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Sannolikt är igenväxning och skogsplantering de största hoten mot piplokan; å andra sidan tar den skada eller dör vid slåtter eller bete.

Påverkan
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Igenväxning bör förhindras på lokaler med piploka. Arten gynnades tydligt av den röjning som gjordes i samband med att lokalen i Oxåker (Östergötland) blev naturreservat. Där förefaller växten nu trivas väl och röjningen tycks också ha givit den gynnsamma spridningsbetingelser. Önskvärt vore att också den rika lokalen i Kila (Södermanland) skyddades och gavs motsvarande vård. Piploka bör eftersökas på äldre lokaler och övervakas av floraväktare.
Piploka är fridlyst. Arten är lättodlad men utrymmeskrävande och behöver sås årligen. Fröna har anmärkningsvärt låg grobarhet; troligen bör de bevaras fuktigt. Arten är fridlyst i E län. Piplokans ursprunglighet i vår flora har varit föremål för olika uppfattningar. Många hävdar att den kommit in i samband med bruksdriftens uppblomstring i Kolmården under 1600- och 1700-talen. Frågan om dess ursprung är dock ännu öppen. Om den är införd är den dock fullt naturaliserad. Utländska namn – NO: Pipekjeks, DK: Blærefrø, GB: Pleurospermum.

Antonsson, K. 1997. Hotade kärlväxter i Östergötland 1997. Information från länsstyrelsen i Östergötlands län 1997:4.

Ekman, J., Frostberg, K. & Svenson, A. 2005. Floraväkteriet i Sörmland och Uppland fram t.o.m. 2004. Daphne 16: 3–111.

Engström, F. & Karlsson, T. 2006. Rödlistade kärlväxter I Östergötland – Trender för nationellt och regionalt rödlistade arter I Östergötlands län 1995 – 2005. Rapport 2006:20. Länsstyrelsen Östergötland.

Genberg, E. 1982. Kärlväxterna i sydvästra Södermanland. Svensk Bot. Tidskr. 76: 119–134.

Gustafsson, A. 2004. Rödlistade arter i Norrköpings kommun. Norrköpings kommun, Gatu- och parkkontoret. Natur i Norrköping 1:04.

Horn af Rantzien, H. 1946. Om Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm. emend. Turcz., dess taxonomi, utbredning och ekologi. Svensk Bot. Tidskr. 40: 179–213.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1978. Projekt Linné rapporterar 64–79. Svensk Bot. Tidskr. 72: 1–24.

Rydberg, H & Wanntorp, H.-E. 2001. Sörmlands Flora. Botaniska Sällskapet i Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Örjan Nilsson 1992. Rev. Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Apiales - araliaordningen 
 • Familj
  Apiaceae - flockblommiga 
 • Släkte
  Pleurospermum - piplokor 
 • Art
  Pleurospermum austriacum, (L.) Hoffm. - piploka
  Synonymer
  Pipfloka
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Örjan Nilsson 1992. Rev. Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2007.