Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  pipstäkra

Organismgrupp Kärlväxter Oenanthe fistulosa
Pipstäkra Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Pipstäkra är en flerårig, 3–8 dm hög, flockblommig ört med flikiga blad. Stjälk samt blad och flockskaft är uppsvällda. Hos de övre bladen är skaften längre än bladskivan. De vita blommorna sitter i täta småflockar som i frukt blir bollformiga. Småflockarna sitter 2 till 4 tillsammans. Frukten är 3–4 mm lång med lika långa, kvarsittande stift. Pipstäkra förökar sig genom utlöpare och frö. Den kan bilda täta bestånd men antalet individer sägs också kunna variera från år till år. Blomningen infaller i juli till augusti.
Utbredning
Länsvis förekomst för pipstäkra Observationer i Sverige för pipstäkra
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Pipstäkra växer numera endast i Skåne (25-tal lokaler) och på Gotland (7 aktuella lokaler förutom de mycket rika och vidsträckta förekomsterna i och vid Lina myr). Antalet förekomster i Skåne och på Gotland har minskat, men dess status är bristfälligt känd. Växten har tidigare (1800-talet) funnits på enstaka platser i Blekinge, Halland och Kalmar län. Pipstäkra förekommer också i Danmark, framför allt i landets sydöstra delar, men ej i Norge och Finland. Totalutbredningen omfattar västra, centrala och södra Europa samt angränsande delar av Nordafrika och Asien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Förekommer endast i Skåne och på Gotland. Pipstäkra är en värmeälskande sump- och vattenväxt som växer i kalktrakter. Igenväxning och dränering är troligtvis de främsta hoten. Antalet reproduktiva individer skattas till 8000 (2000-25000). Antalet lokalområden i landet skattas till 18 (15-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 39044 km² och förekomstarean (AOO) till 92 (60-212) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv,v)).
Ekologi
Pipstäkra är en värmeälskande sump- och vattenväxt som växer i kalktrakter. På Gotland påträffas arten framförallt i grävda diken och kanaler i jordbrukslandskapet. I Skåne förekommer den numera främst på fuktiga och blöta ställen i betesmark. Pipstäkra växer ofta i samma vattendrag som bäckmärke Berula erecta. Den är troligtvis hävdgynnad men kan vara svår att upptäcka i betesmarker då den uppges vara eftertraktad av betesdjur.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Vattendrag
Vattendrag
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Sjöar
Sjöar
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Apiales (araliaordningen), Familj Apiaceae (flockblommiga), Släkte Oenanthe (stäkror), Art Oenanthe fistulosa L. - pipstäkra Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Förekommer endast i Skåne och på Gotland. Pipstäkra är en värmeälskande sump- och vattenväxt som växer i kalktrakter. Igenväxning och dränering är troligtvis de främsta hoten. Antalet reproduktiva individer skattas till 8000 (2000-25000). Antalet lokalområden i landet skattas till 18 (15-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 39044 km² och förekomstarean (AOO) till 92 (60-212) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv,v)).

Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Pipstäkra är en flerårig, 3–8 dm hög, flockblommig ört med flikiga blad. Stjälk samt blad och flockskaft är uppsvällda. Hos de övre bladen är skaften längre än bladskivan. De vita blommorna sitter i täta småflockar som i frukt blir bollformiga. Småflockarna sitter 2 till 4 tillsammans. Frukten är 3–4 mm lång med lika långa, kvarsittande stift. Pipstäkra förökar sig genom utlöpare och frö. Den kan bilda täta bestånd men antalet individer sägs också kunna variera från år till år. Blomningen infaller i juli till augusti.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för pipstäkra

Länsvis förekomst och status för pipstäkra baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för pipstäkra

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Pipstäkra växer numera endast i Skåne (25-tal lokaler) och på Gotland (7 aktuella lokaler förutom de mycket rika och vidsträckta förekomsterna i och vid Lina myr). Antalet förekomster i Skåne och på Gotland har minskat, men dess status är bristfälligt känd. Växten har tidigare (1800-talet) funnits på enstaka platser i Blekinge, Halland och Kalmar län. Pipstäkra förekommer också i Danmark, framför allt i landets sydöstra delar, men ej i Norge och Finland. Totalutbredningen omfattar västra, centrala och södra Europa samt angränsande delar av Nordafrika och Asien.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Apiales - araliaordningen 
 • Familj
  Apiaceae - flockblommiga 
 • Släkte
  Oenanthe - stäkror 
 • Art
  Oenanthe fistulosaL. - pipstäkra

Pipstäkra är en värmeälskande sump- och vattenväxt som växer i kalktrakter. På Gotland påträffas arten framförallt i grävda diken och kanaler i jordbrukslandskapet. I Skåne förekommer den numera främst på fuktiga och blöta ställen i betesmark. Pipstäkra växer ofta i samma vattendrag som bäckmärke Berula erecta. Den är troligtvis hävdgynnad men kan vara svår att upptäcka i betesmarker då den uppges vara eftertraktad av betesdjur.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna strandbiotoper, Vattendrag, Sötvattensstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper, Öppna gräsmarker, Sjöar, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Vatten (Viktig)
Igenväxning och dränering är troligtvis de främsta hoten mot arten.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Pipstäkra är en förbisedd art vars biologi och utbredning i Sverige borde studeras närmare. Diken och kanaler där pipstäkra växer bör rensas i omgångar. Betade lokaler bör hävdas på traditionellt sätt. Arten bör övervakas av floraväktare.
Pipstäkra är fridlyst. Utländska namn – NO: Pipekjørvel, DK: Vandklaseskaerm, GB: Tubular Water-dropwort.

Anonym 1996. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1995. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1996 (1): 5–52.

Anonym 1997. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1996. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1997 (1).

Egholm, B. 1951. Umbelliferernes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 47: 373–480.

Georgson, K. m fl 1997. Hallands flora. Lund Mattiasson, G. 1994. Floraväktarverksamheten i Skåne, årsrapport 1993. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1994 (1): 32–60.

Olsson, K.-A. 1999. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1998. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1999 (1): 1-39.

Petersson, J. 1999.Hotade växter på Gotland. Del 2: Sårbara arter. Rindi 19: 59–118.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Martinsson 1995. ©ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Apiales - araliaordningen 
 • Familj
  Apiaceae - flockblommiga 
 • Släkte
  Oenanthe - stäkror 
 • Art
  Oenanthe fistulosa, L. - pipstäkra
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Martinsson 1995. ©ArtDatabanken, SLU 2007.