Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  platt punktbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Clypastraea pusilla
Platt punktbagge Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En oval och kullrig, svartbrun art som är strax över 2 mm lång. Täckvingarna täcker ofta ej hela bakkroppen utan ett ryggsegment sticker fram bakom täckvingarna. Huvudet är delvis dolt under halssköldens framkant som är kraftigt avrundat. Antennerna är korta. De tre sista lederna på dessa bildar en tydlig klubba.
Utbredning
Länsvis förekomst för platt punktbagge Observationer i Sverige för platt punktbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Gamla fynd är kända från Skåne, Småland, Västergötland och Lule lappmark. Några sentida fynd föreligger i anslutning till importerat virke, men inga fynd som säkert har kunnat tolkas som reproducerande populationer. 2008 återupptäcktes arten dock i fällmaterial från två brandfält i Lule lappmark (Muddus) och Torne lappmark (Lainio). Arten är vidare känd från Finland, Karelen, Litauen och Lettland samt påträffas dessutom sporadiskt och mycket sällsynt i Mellaneuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Lever främst under möglig bark på barrträd, ofta på brandskadade träd, men är även funnen under mögligt hö. Gamla fynd är kända från Skåne, Småland, Västergötland och Lule lappmark. Några sentida fynd föreligger i anslutning till importerat virke, men inga fynd som säkert har kunnat tolkas som reproducerande populationer. 2008 återupptäcktes arten dock i fällmaterial från två brandfält i Lule lappmark (Muddus) och Torne lappmark (Lainio). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Lever främst under svampangripen bark på döda granar och tallar i urskogsliknande bestånd, men har även hittats i mögligt hö och på sågat, sannolikt mögligt virke. I Finland har arten påträffats på gran i anslutning till angrepp av dubbelögd bastborre (Polygraphus poligraphus).
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· gran
· gran
· popplar
· popplar
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
· gran
· gran
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· svampar
· svampar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Corylophidae (punktbaggar), Släkte Clypastraea, Art Clypastraea pusilla (Gyllenhal, 1810) - platt punktbagge Synonymer Sacium pusillum (Gyllenhal, 1810)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Lever främst under möglig bark på barrträd, ofta på brandskadade träd, men är även funnen under mögligt hö. Gamla fynd är kända från Skåne, Småland, Västergötland och Lule lappmark. Några sentida fynd föreligger i anslutning till importerat virke, men inga fynd som säkert har kunnat tolkas som reproducerande populationer. 2008 återupptäcktes arten dock i fällmaterial från två brandfält i Lule lappmark (Muddus) och Torne lappmark (Lainio). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En oval och kullrig, svartbrun art som är strax över 2 mm lång. Täckvingarna täcker ofta ej hela bakkroppen utan ett ryggsegment sticker fram bakom täckvingarna. Huvudet är delvis dolt under halssköldens framkant som är kraftigt avrundat. Antennerna är korta. De tre sista lederna på dessa bildar en tydlig klubba.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för platt punktbagge

Länsvis förekomst och status för platt punktbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för platt punktbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Gamla fynd är kända från Skåne, Småland, Västergötland och Lule lappmark. Några sentida fynd föreligger i anslutning till importerat virke, men inga fynd som säkert har kunnat tolkas som reproducerande populationer. 2008 återupptäcktes arten dock i fällmaterial från två brandfält i Lule lappmark (Muddus) och Torne lappmark (Lainio). Arten är vidare känd från Finland, Karelen, Litauen och Lettland samt påträffas dessutom sporadiskt och mycket sällsynt i Mellaneuropa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Corylophidae - punktbaggar 
 • Underfamilj
  Corylophinae  
 • Tribus
  Parmulini  
 • Släkte
  Clypastraea  
 • Art
  Clypastraea pusilla(Gyllenhal, 1810) - platt punktbagge
  Synonymer
  Sacium pusillum (Gyllenhal, 1810)

Biologin är dåligt känd. Lever främst under svampangripen bark på döda granar och tallar i urskogsliknande bestånd, men har även hittats i mögligt hö och på sågat, sannolikt mögligt virke. I Finland har arten påträffats på gran i anslutning till angrepp av dubbelögd bastborre (Polygraphus poligraphus).

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Viktig)
· popplar - Populus (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· svampar - Fungi (Har betydelse)
Avverkning av urskogsliknande bestånd.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Avstå från avverkning av resterande naturskogar!

Lundblad, O. 1949. Några faunistiska koleopternotiser av C. J. Schönherr. Ent. Tidskr. 70: 147–154.

Palm, T. 1950. Die Holz- und Rinden-Käfer der nordschwedischen Laubbäume. Meddelanden från Statens Skogsforskningsinstitut 40:2.

Wirén, E. 1945. Bidrag till kännedomen om coleopterfaunan i norra delen av det nordsvenska barrskogsområdet - från insamlingar vid Pålkem. I. Ent. Tidskr. 66: 23–43.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006. s

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Corylophidae - punktbaggar 
 • Underfamilj
  Corylophinae  
 • Tribus
  Parmulini  
 • Släkte
  Clypastraea  
 • Art
  Clypastraea pusilla, (Gyllenhal, 1810) - platt punktbagge
  Synonymer
  Sacium pusillum (Gyllenhal, 1810)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006. s