Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  plattnosad rovfluga

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Leptarthrus vitripennis
Plattnosad rovfluga Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Plattnosad rovfluga är medelstor, med en kroppslängd på 7–9 mm, brett huvud och påtaglig ryggpuckel. Ansiktet, som saknar ansiktsknöl, är silvergrått pudrat och har en gles mustasch av vita hår. Mellankroppen är svartglänsande. Ryggskölden saknar borst och har kort gul och svart behåring på främre hälften (framför sömmen) och längre gulaktig behåring på bakre delen. Bakkroppen är svart med små ljust silvergrå puderfläckar i tergiternas bakre hörn. Låren är svarta, skenbenen gula med svarta ändpartier, framskenbenen med svart spetshalva och övriga med svarta spetsar samt övervägande gula tarser. Vingarna är klara med brunaktig bas. Arten kan bestämmas med Larsen & Meier (2004) eller Geller-Grim (2003).
Utbredning
Länsvis förekomst för plattnosad rovfluga Observationer i Sverige för plattnosad rovfluga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige upptäcktes plattnosad rovfluga första gången på Öland 1817, därefter funnen i Östergötland någon gång före 1842. Senare är den endast påträffad på Öland; Böda 1931, Halltorp 1976, Isgärdeby 1984, Algutsrum 2010 och Böda 2014. Arten är inte känd från övriga Norden, men förekommer över stora delar av Europa och är nyligen konstaterad i Storbritannien (Stubbs & Drake 2001). På många länder är den sällsynt eller extremt sällsynt – det senast kända fyndet från Tyskland t.ex. är från 1965.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(iii,iv,v)c(iv)+2ab(iii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Äldre belägg finns från Östergötland (1800-tal), men i modern tid bara på Öland. Flugan påträffas i busk/gräsmarker med omgivande lövskog, larverna utvecklas sannolikt i marken. Minskat hagmarksbete under slutet av 1900-talet kan ha inneburit tillbakagång. Arten är ej känd från övriga nordisk länder. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (2-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (250-2000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (8-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,iv,v)c(iv)+2ab(iii,iv,v)c(iv)).
Ekologi
Artens biologi är föga känd. Den fullbildade flugan förekommer på gräsmarker med omgivande lövskogspartier. Larven lever möjligen i lövträdsved. Fyndet från Isgärdeby gjordes 6/7 en solig sommarkväll när den satt på utkik på en nyponbuske intill fält med klöver och luzern. Fynd på Öland även från stig i trädklädd hagmark.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Buskmark
Buskmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Asilidae (rovflugor), Släkte Leptarthrus, Art Leptarthrus vitripennis (Meigen, 1820) - plattnosad rovfluga Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(iii,iv,v)c(iv)+2ab(iii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Äldre belägg finns från Östergötland (1800-tal), men i modern tid bara på Öland. Flugan påträffas i busk/gräsmarker med omgivande lövskog, larverna utvecklas sannolikt i marken. Minskat hagmarksbete under slutet av 1900-talet kan ha inneburit tillbakagång. Arten är ej känd från övriga nordisk länder. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (2-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (250-2000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (8-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,iv,v)c(iv)+2ab(iii,iv,v)c(iv)).
Plattnosad rovfluga är medelstor, med en kroppslängd på 7–9 mm, brett huvud och påtaglig ryggpuckel. Ansiktet, som saknar ansiktsknöl, är silvergrått pudrat och har en gles mustasch av vita hår. Mellankroppen är svartglänsande. Ryggskölden saknar borst och har kort gul och svart behåring på främre hälften (framför sömmen) och längre gulaktig behåring på bakre delen. Bakkroppen är svart med små ljust silvergrå puderfläckar i tergiternas bakre hörn. Låren är svarta, skenbenen gula med svarta ändpartier, framskenbenen med svart spetshalva och övriga med svarta spetsar samt övervägande gula tarser. Vingarna är klara med brunaktig bas. Arten kan bestämmas med Larsen & Meier (2004) eller Geller-Grim (2003).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för plattnosad rovfluga

Länsvis förekomst och status för plattnosad rovfluga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för plattnosad rovfluga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige upptäcktes plattnosad rovfluga första gången på Öland 1817, därefter funnen i Östergötland någon gång före 1842. Senare är den endast påträffad på Öland; Böda 1931, Halltorp 1976, Isgärdeby 1984, Algutsrum 2010 och Böda 2014. Arten är inte känd från övriga Norden, men förekommer över stora delar av Europa och är nyligen konstaterad i Storbritannien (Stubbs & Drake 2001). På många länder är den sällsynt eller extremt sällsynt – det senast kända fyndet från Tyskland t.ex. är från 1965.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Asiloidea  
 • Familj
  Asilidae - rovflugor 
 • Underfamilj
  Dasypogoninae  
 • Släkte
  Leptarthrus  
 • Art
  Leptarthrus vitripennis(Meigen, 1820) - plattnosad rovfluga

Artens biologi är föga känd. Den fullbildade flugan förekommer på gräsmarker med omgivande lövskogspartier. Larven lever möjligen i lövträdsved. Fyndet från Isgärdeby gjordes 6/7 en solig sommarkväll när den satt på utkik på en nyponbuske intill fält med klöver och luzern. Fynd på Öland även från stig i trädklädd hagmark.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Buskmark

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Upphörande betesdrift och igenväxning av hagmarksartade lokaler är sannolikt det största hotet. Bristen på död ved i varma skogsbryn kan möjligen begränsa möjligheten till larvutvecklig. Exploateringstrycket på hagmarker i de kända förekomstområdena för stugbebyggelse, golfbanor, vägar mm är påtaglit och troligen en hotfaktor att räkna med.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Det avgörande faktorn för att kunna genomföra relevanta åtgärder är att förbättra kunskapen om artens biologi. Viktigt är att göra det möjligt att bibehålla betesdriften på hagmarker med äldre lövträd bl.a. i Mittlandsskogen på Öland.

Geller-Grimm, F. 2003. Photographic atlas and identification key to the robber flies of Germany. Ampyx-Verlag. Halle. (CD).

Larsen, M.N. & Meier, R. 2004. Species diversity, distribution, and conservation status of the Asilidae (Insecta: Diptera) in Denmark. Steenstrupia 28(2): 177–241.

Stubbs, A.E. & Drake, M. 2001. British soldierflies and their allies. British Entomological and Natural History Society. Dorset.

Trojan, P. 1970. Diptera, Antidae. Klucze do oznaczania owadów polski. 65: 70–71.

Wolff, D. Zur Kenntnis der Raubfliegen Deutschlands. www.asilidae.de Download 2007.

Zetterstedt, J.W. 1842. Diptera Scandinaviae. I: 180–181.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hugo Andersson 1993. Rev. Roger Engelmark 2006, Hans Bartsch 2007. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Asiloidea  
 • Familj
  Asilidae - rovflugor 
 • Underfamilj
  Dasypogoninae  
 • Släkte
  Leptarthrus  
 • Art
  Leptarthrus vitripennis, (Meigen, 1820) - plattnosad rovfluga
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hugo Andersson 1993. Rev. Roger Engelmark 2006, Hans Bartsch 2007. © ArtDatabanken, SLU 2008.