Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  polabiskt björnbär

Organismgrupp Kärlväxter Rubus walsemannii
Polabiskt björnbär Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Polabiskt björnbär är ett ganska kraftigväxande krypbjörnbär som kännetecknas av att årsskottens blad har breda uddblad med största bredden ovanför mitten. Blommorna är vita. Arten har tidigare förväxlats med flera andra krypbjörnbärsarter, trots att välutvecklade buskar inte är särskilt svåra att känna igen i fält.
Utbredning
Länsvis förekomst för polabiskt björnbär Observationer i Sverige för polabiskt björnbär
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Polabiskt björnbär är endast funnet i östra Blekinge, där det är ganska vanligt förekommande med ett fyrtiotal kända lokaler runt Jämjö, Fågelmara och Kristianopel. Alla uppgifter från andra landskap beror på felbestämningar. Utanför Sverige har arten en ganska stor utbredning i Danmark och Tyskland. Den uppmärksammades först i Blekinge, men fick sitt giltiga vetenskapliga namn först 1982, när den även upptäckts i Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Ett krypbjörnbär som i Sverige endast finns inom ett begränsat område i Blekinge, alla fynd från andra provinser har dementerats. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (1000-2500). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (23-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 320 (316-350) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (92-120) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Polabiskt björnbär växer i vägkanter, halvöppna betesmarker, skogsbryn, grustag och liknande ljusrika platser.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Rosales (rosordningen), Familj Rosaceae (rosväxter), Släkte Rubus (rubusar), Art Rubus walsemannii H. E. Weber - polabiskt björnbär Synonymer Rubus gustafssonii H. Hyl., Walsemans björnbär

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Ett krypbjörnbär som i Sverige endast finns inom ett begränsat område i Blekinge, alla fynd från andra provinser har dementerats. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (1000-2500). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (23-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 320 (316-350) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (92-120) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Polabiskt björnbär är ett ganska kraftigväxande krypbjörnbär som kännetecknas av att årsskottens blad har breda uddblad med största bredden ovanför mitten. Blommorna är vita. Arten har tidigare förväxlats med flera andra krypbjörnbärsarter, trots att välutvecklade buskar inte är särskilt svåra att känna igen i fält.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för polabiskt björnbär

Länsvis förekomst och status för polabiskt björnbär baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för polabiskt björnbär

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Polabiskt björnbär är endast funnet i östra Blekinge, där det är ganska vanligt förekommande med ett fyrtiotal kända lokaler runt Jämjö, Fågelmara och Kristianopel. Alla uppgifter från andra landskap beror på felbestämningar. Utanför Sverige har arten en ganska stor utbredning i Danmark och Tyskland. Den uppmärksammades först i Blekinge, men fick sitt giltiga vetenskapliga namn först 1982, när den även upptäckts i Tyskland.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rubus - rubusar 
 • Undersläkte
  Rubus subgen. Rubus - björnbär 
 • Sektion
  Rubus sect. Corylifolii - krypbjörnbär 
 • Art
  Rubus walsemanniiH. E. Weber - polabiskt björnbär
  Synonymer
  Rubus gustafssonii H. Hyl.
  Walsemans björnbär

Polabiskt björnbär växer i vägkanter, halvöppna betesmarker, skogsbryn, grustag och liknande ljusrika platser.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark, Buskmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
De främsta hoten är direkt förstörelse av växtplatserna och intensiv bortröjning. Enstaka lokaler kan även hotas av igenväxning. Polabiskt björnbär verkar generellt klara sig bra, men den begränsade utbredningen gör arten sårbar.

Påverkan
 • Jakt/insamling (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
De kända lokalerna bör uppmärksammas, så att de inte skadas i onödan. Fortsatta inventeringar kan troligen avslöja fler lokaler inom det kända utbredningsområdet

Burén, T. 2009. Tre förbisedda och missförstådda krypbjörnbär från sydöstra Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 103: 196-204. BILD

Kurtto, A., Weber, H. E., Lampinen, R. & Sennikov, A. N. (eds.) 2010: Atlas Florae Europaeae. Distribution of Vascular Plants in Europe. 15. Rosaceae (Rubus). - The Committee for Mapping the Flora of Europe & Societas Biologica Fennica Vanamo, Helsinki. 362 pp.

Pedersen, A. & Schou, J. C. 1989. Nordiske Brombær (Rubus sect. Rubus, sect. Corylifolii og sect. Caesii). AAU Reports 21.

Weber, H. E. 1982. Rubus walsemannii n. sp., eine in Skandinavien und Mitteleuropa verbreitete Brombeere. Verh. Naturwiss. Ver. Hamburg, N.F. 25: 139-145. BILD

Widgren, Å. 2005. Häljarums naturreservat – ett grustag med rara växter. Svensk Bot. Tidskr. 99: 265–268.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Ljungstrand 2001. Rev. Tomas Burén 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010-12-08.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rubus - rubusar 
 • Undersläkte
  Rubus subgen. Rubus - björnbär 
 • Sektion
  Rubus sect. Corylifolii - krypbjörnbär 
 • Art
  Rubus walsemannii, H. E. Weber - polabiskt björnbär
  Synonymer
  Rubus gustafssonii H. Hyl.
  Walsemans björnbär
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Ljungstrand 2001. Rev. Tomas Burén 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010-12-08.