Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  polarsmörblomma

Organismgrupp Kärlväxter Ranunculus sulphureus
Polarsmörblomma Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Polarsmörblomma är en flerårig, 8–20 cm hög ört med gula blommor. Stjälken är upprätt med rostbruna hår. De nedre bladen är skaftade och grunt flikiga och med tvär eller kilformig bas. Bladundersidor och skaft är håriga. Den har fem kronblad vilka är dubbelt så långa som fodret. Pistill och fruktsamling har bruna hår. Polarsmörblomma liknar den närstående fjällsmörblomman R. nivalis men denna har nedre blad med hjärtlik bas som är djupt flikiga och dess pistill/fruktsamling saknar hår.
Utbredning
Länsvis förekomst för polarsmörblomma Observationer i Sverige för polarsmörblomma
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Polarsmörblomma förekommer dels på ett par närliggande fjäll norr om Torneträsk i Torne lappmark, dels längre norrut vid norska gränsen (upptäkt 1998). Arten upptäcktes som ny för Sverige 1925. Uppfattningen om den sydliga förekomstens omfattning har varierat på grund av en viss förvirring av namnsättningen på de kringliggande fjällen som genom 1900-talet bland annat bytt namn med varandra. Antal blommande exemplar varierar mycket mellan åren. Den svenska förekomsten är den sydligaste kända i Norden. I Norge förekommer den i övrigt dels i ett område i Troms norr om Treriksröset (även en lokal i Finland), dels i ett område i nordöstra Finnmark. Artens övriga utbredning är cirkumpolär med en lokalgrupp på Kolahalvön och från norra Uralbergen och Novaja Semlja mer eller mindre kontinuerligt genom Sibirien, norra Alaska, arktiska Kanada, Grönland och Svalbard.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1+2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Förekommer inom ett begränsat område norr om Torne träsk i Torne lappmark. Polarsmörblomma växer fuktigt i snölegor, vid bäckar och på översilningsmark. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (400-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 3. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 24 km² och förekomstarean (AOO) till 12 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D1+2).
Ekologi
Polarsmörblomman växer fuktigt i snölegor, vid bäckar och på översilningsmark. Den är indifferent till kalk. Arten växer i lågalpin region.
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Ranunculales (ranunkelordningen), Familj Ranunculaceae (ranunkelväxter), Släkte Ranunculus (ranunkler), Art Ranunculus sulphureus Sol. - polarsmörblomma Synonymer Ranunculus nivalis var. sulphureus (Sol.) Wahlenb., Ranunculus altaicus, Polarranunkel

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1+2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Förekommer inom ett begränsat område norr om Torne träsk i Torne lappmark. Polarsmörblomma växer fuktigt i snölegor, vid bäckar och på översilningsmark. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (400-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 3. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 24 km² och förekomstarean (AOO) till 12 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D1+2).

Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Polarsmörblomma är en flerårig, 8–20 cm hög ört med gula blommor. Stjälken är upprätt med rostbruna hår. De nedre bladen är skaftade och grunt flikiga och med tvär eller kilformig bas. Bladundersidor och skaft är håriga. Den har fem kronblad vilka är dubbelt så långa som fodret. Pistill och fruktsamling har bruna hår. Polarsmörblomma liknar den närstående fjällsmörblomman R. nivalis men denna har nedre blad med hjärtlik bas som är djupt flikiga och dess pistill/fruktsamling saknar hår.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för polarsmörblomma

Länsvis förekomst och status för polarsmörblomma baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för polarsmörblomma

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Polarsmörblomma förekommer dels på ett par närliggande fjäll norr om Torneträsk i Torne lappmark, dels längre norrut vid norska gränsen (upptäkt 1998). Arten upptäcktes som ny för Sverige 1925. Uppfattningen om den sydliga förekomstens omfattning har varierat på grund av en viss förvirring av namnsättningen på de kringliggande fjällen som genom 1900-talet bland annat bytt namn med varandra. Antal blommande exemplar varierar mycket mellan åren. Den svenska förekomsten är den sydligaste kända i Norden. I Norge förekommer den i övrigt dels i ett område i Troms norr om Treriksröset (även en lokal i Finland), dels i ett område i nordöstra Finnmark. Artens övriga utbredning är cirkumpolär med en lokalgrupp på Kolahalvön och från norra Uralbergen och Novaja Semlja mer eller mindre kontinuerligt genom Sibirien, norra Alaska, arktiska Kanada, Grönland och Svalbard.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Ranunculales - ranunkelordningen 
 • Familj
  Ranunculaceae - ranunkelväxter 
 • Släkte
  Ranunculus - ranunkler 
 • Art
  Ranunculus sulphureusSol. - polarsmörblomma
  Synonymer
  Ranunculus nivalis var. sulphureus (Sol.) Wahlenb.
  Ranunculus altaicus
  Polarranunkel

Polarsmörblomman växer fuktigt i snölegor, vid bäckar och på översilningsmark. Den är indifferent till kalk. Arten växer i lågalpin region.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Fjällbiotoper

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Inga akuta hot är kända mot polarsmörblomman men den begränsade förekomsten motiverar hotkategoriplaceringen som sårbar. En klimatförändring som leder till att artens lokaler blir torrare, att snölegorna blir mindre och kortvarigare kan dock vara negativt på sikt.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
Polarsmörblommans förekomster ligger inom ett Natura 2000 område och det är viktigt att arten kommer med i områdets bevarandeplan. Arten övervakas av floraväktare.
Polarsmörblomma är fridlyst. Utländska namn – NO: Polarsoleie, DK: Polar-Ranunkel, FI: Rikkileinikki.

Gjærevoll, O. 1990. Maps of Distribution of Norwegian Vascular Plants. II. Alpine Plants. Trondheim.

Jakobsson, A. 1997. Sällsynta fjällväxter i Torne lappmark. Examensarbete på Biologisk-Geovetenskaplig linje. Stockholms Universitet.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1982. Projekt Linné rapporterar 121–132. Svensk Bot. Tidskr. 76: 135–145.

Väre, H. 1997. Rikkileinikki. I. Ryttäri, T. & Kettunen, T. (red.) Uhanalaiset Kasvimme. Helsingfors.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mora Aronsson 1995. Rev. Mora Aronsson 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Ranunculales - ranunkelordningen 
 • Familj
  Ranunculaceae - ranunkelväxter 
 • Släkte
  Ranunculus - ranunkler 
 • Art
  Ranunculus sulphureus, Sol. - polarsmörblomma
  Synonymer
  Ranunculus nivalis var. sulphureus (Sol.) Wahlenb.
  Ranunculus altaicus
  Polarranunkel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mora Aronsson 1995. Rev. Mora Aronsson 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.