Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  pommersk vårlök

Organismgrupp Kärlväxter Gagea pomeranica
Pommersk vårlök Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Gagea pomeranica är en flerårig ört med en avlång lök samt en sidoställd nylök. Basalbladet är rännformat ända ut till spetsen och dess bas är vinröd. Blomställningen har 2-5 blommor och blomskaften är kala. Blommorna har sex gula kalkblad som är tydligt rundtrubbiga. Kalkbladen är 3-4 ggr så långa som breda. Gagea pomeranica liknar både ängsvårlök G. pratensis och vårlök G. lutea. Ängsvårlök har vanligen två sidoställda nylökar, dess kalkblad är tillspetsade, långa och smala, och 4-6 ggr så långa som breda. Vårlök har en äggformad lök som innesluter nylöken, och basalbladet är båtlikt hopknipet längst ut.
Utbredning
Länsvis förekomst för pommersk vårlök Observationer i Sverige för pommersk vårlök
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige finns belägg av Gagea pomeranica från sydvästra Öland och enstaka fynd i sydöstra Skåne (Kåseberga-området). I övriga Sverige är arten inte påträffad men lämpliga miljöer finns främst i Blekinge, östra Småland och på Gotland. I övriga Europa är arten funnen i norra Tyskland (Vorpommern) samt i Tjeckien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1a+2a; D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Endast känd från ett 15-tal lokaler på södra Öland och en nyupptäckt (2014) lokal i Blekinge. Arten har troligen funnits på Öland länge, beskriven redan av Nils Hylander. Växer i torrängar, hävdade som ohävdade. Ännu smärre frågetecken kring de svenska förekomsternas arttillhörighet. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (1000-2000). Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (10-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 75 (75-100) km² och förekomstarean (AOO) till 72 (72-100) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (B1a+2a; D1).
Ekologi
På Öland växer Gagea pomeranica i kalkrika torrängar främst längs västra Landborgen från Mörbylånga och söderut. Påfallande ofta finnar man ullranunkel Ranunculus illyricus på samma lokaler. I kanten av Stora alvaret finns några lokaler för Gagea pomeranica på hävdade marker. Den är också påträffad på några öländska kyrkogårdar. I Skåne växer den på en något kalkrik, sandig torräng. Från Tyskland rapporteras arten främst från kulturpåverkade miljöer såsom parker och liknande.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Levande djur
Levande djur
· myror
· myror
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning Liliales (liljeordningen), Familj Liliaceae (liljeväxter), Släkte Gagea (vårlökar), Art Gagea pomeranica Ruthe - pommersk vårlök Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1a+2a; D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Endast känd från ett 15-tal lokaler på södra Öland och en nyupptäckt (2014) lokal i Blekinge. Arten har troligen funnits på Öland länge, beskriven redan av Nils Hylander. Växer i torrängar, hävdade som ohävdade. Ännu smärre frågetecken kring de svenska förekomsternas arttillhörighet. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (1000-2000). Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (10-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 75 (75-100) km² och förekomstarean (AOO) till 72 (72-100) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (B1a+2a; D1).
Gagea pomeranica är en flerårig ört med en avlång lök samt en sidoställd nylök. Basalbladet är rännformat ända ut till spetsen och dess bas är vinröd. Blomställningen har 2-5 blommor och blomskaften är kala. Blommorna har sex gula kalkblad som är tydligt rundtrubbiga. Kalkbladen är 3-4 ggr så långa som breda. Gagea pomeranica liknar både ängsvårlök G. pratensis och vårlök G. lutea. Ängsvårlök har vanligen två sidoställda nylökar, dess kalkblad är tillspetsade, långa och smala, och 4-6 ggr så långa som breda. Vårlök har en äggformad lök som innesluter nylöken, och basalbladet är båtlikt hopknipet längst ut.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för pommersk vårlök

Länsvis förekomst och status för pommersk vårlök baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för pommersk vårlök

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige finns belägg av Gagea pomeranica från sydvästra Öland och enstaka fynd i sydöstra Skåne (Kåseberga-området). I övriga Sverige är arten inte påträffad men lämpliga miljöer finns främst i Blekinge, östra Småland och på Gotland. I övriga Europa är arten funnen i norra Tyskland (Vorpommern) samt i Tjeckien.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Liliales - liljeordningen 
 • Familj
  Liliaceae - liljeväxter 
 • Släkte
  Gagea - vårlökar 
 • Art
  Gagea pomeranicaRuthe - pommersk vårlök

På Öland växer Gagea pomeranica i kalkrika torrängar främst längs västra Landborgen från Mörbylånga och söderut. Påfallande ofta finnar man ullranunkel Ranunculus illyricus på samma lokaler. I kanten av Stora alvaret finns några lokaler för Gagea pomeranica på hävdade marker. Den är också påträffad på några öländska kyrkogårdar. I Skåne växer den på en något kalkrik, sandig torräng. Från Tyskland rapporteras arten främst från kulturpåverkade miljöer såsom parker och liknande.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· myror - Formicidae (Viktig)
Inget hot föreligger i nuläget för arten som förefaller ha varit stabil i sin utbredning på Öland under de senaste 70-80 åren. Bestånden på kyrkogårdar skulle kunna skadas genom felaktig skötsel.
Gagea pomeranica behöver eftersökas aktivt i södra delarna av Sverige för att få ett samlat grepp om dess utbredning. På kyrkogårdar som hyser bestånd av arten bör ansvariga upplysas om dess existens och hänsyn tas vid framtida skötsel.
I artikeln från 2005 går Heinz Henker igenom sju arter vårlökar som finns i området Mecklenburg-Vorpommern. Nils Hylander redogör i Nordisk kärlväxtflora för två närstående varieteter av ängsvårlök. Den ena har smala och spetsiga kalkblad och benämns Gagea pratensis var. stenopetala, detta motsvarar Gagea pratensis ovan. Den andra har mer rundtrubbiga kalkblad och benämns Gagea pratensis var. pratensis. Denna varietet torde motsvaras av Gagea pomeranica.

Andersson, U-B. & Gunnarsson, T. 2007. Öland - lökarnas land. En beskrivning av sju arter i släktet Gagea. Krutbrännaren 2(16): 94-98.

Henker, H. 2005. Goldsterne und Stinsenpflanzen in Mecklenburg-Vorpommern. Botanischer Rundbrief fur Mecklenburg-Vorpommern. 39: 3-90.

Hylander, N. 1953. Nordisk kärlväxtflora del I. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulla-Britt Andersson 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Liliales - liljeordningen 
 • Familj
  Liliaceae - liljeväxter 
 • Släkte
  Gagea - vårlökar 
 • Art
  Gagea pomeranica, Ruthe - pommersk vårlök
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulla-Britt Andersson 2010.