Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  porfyrljusmott

Organismgrupp Fjärilar, Mott Pyrausta porphyralis
Porfyrljusmott Fjärilar, Mott

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingbredd 15–18 mm. Framvingarna är brunvioletta; i mitten löper ett ljust, svagt kontrasterande, nästintill blyglänsande band från bakkanten. Bandet svänger avsmalnande ut mot en rund, guldgul fläck nedanför framkanten och bakom denna ligger en framkantshake av samma färg, vars spets är i kontakt med den runda fläcken. I utkanten finns en diffus, ljusare linje i vars nederkant ligger en gul, liten fläck. Bakvingarna är bruna med ett framåt utvidgande tvärband och innanför detta nära framkanten en fläck; tvärbandet och fläcken är gulaktiga. Arten kan skiljas från dubbelbandat ljusmott Pyrausta ostrinalis på att bakvingarna bara har ett tvärband, från purpurljusmott P. purpuralis genom sin mindre storlek, samt från guldljusmott P. aurata genom bl.a. avsaknad av en fläck i bakvingen innanför tvärbandet. Arten är avbildad av Palm (1996).
Utbredning
Länsvis förekomst för porfyrljusmott Observationer i Sverige för porfyrljusmott
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Porfyrljusmottet är känt från ett 20-tal länder i Europa. I Danmark anses arten vara på tillbakagång och förekommer numera stadigt bara på några få lokaler. I Finland är den känd från praktiskt taget hela landet och i norr är den fortfarande ganska allmän. Även i Norge är den rapporterad från de flesta provinser. I Sverige saknas den bara i fyra landskap/provinser men betraktas som sällsynt i hela landet och har ett meteoriskt uppdykande. Den fanns i mitten av 1990-talet vid Blåherremöllan, Maglehem i Skåne på en rik ruderatmark. Genom stängsling och intensivt fårbete betades vegetationen i området ned fullständigt och därmed försvann fjärilen. Den är funnen i Dalarna (bl.a. på Nipfjället 1976 och Mora, Alderängarna 1991) samt i Uppland på Gräsö 1997. Den är också hittad på fjällheden norr om Torne träsk. Trots att den har en vid utbredning i Norden är den lokal, osäker och sällsynt.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(ii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Porfyrljusmott har tidigare förekommit över hela landet men har försvunnit i stora delar av Göta- och Svealand, förutom sandfälten i östra Skåne och kulturmarker i Stockholms- och Uppsala läns kustland. I Dalarna och Norrland förekommer arten fortfarande mycket lokalt på sand- och grusmarker med öppna vegetationsfria fläckar. Larven lever på kattfot (Antennaria dioica), vilken minskar kraftigt över stora delar av svenska fastlandet. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (18-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (72-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(ii,iv)).
Ekologi
Arten uppträder i flera olika biotoptyper. I Skåne finns den på sandmarker och på ruderatmark, medan den i norr oftast anträffas på kalfjället. Larven lever på olika växter i juni och i (augusti-)september. I Skåne är troligen hedblomster Helichrysum arenarium dess värdväxt medan det i norr kan vara mynta Mentha sp. eller någon närstående växt. Andra observationer visar däremot att kattfot Antennaria spp. torde vara värdväxt för larven. Den uppehåller sig mellan sammanspunna blad. Fjärilen påträffas i maj och juli.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Blottad mark
Blottad mark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· hedblomster
· hedblomster
· kattfot
· kattfot
· kungsmynta
· kungsmynta
· myntor
· myntor
· timjan
· timjan
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Crambidae, Släkte Pyrausta, Art Pyrausta porphyralis (Denis & Schiffermüller, 1775) - porfyrljusmott Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(ii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Porfyrljusmott har tidigare förekommit över hela landet men har försvunnit i stora delar av Göta- och Svealand, förutom sandfälten i östra Skåne och kulturmarker i Stockholms- och Uppsala läns kustland. I Dalarna och Norrland förekommer arten fortfarande mycket lokalt på sand- och grusmarker med öppna vegetationsfria fläckar. Larven lever på kattfot (Antennaria dioica), vilken minskar kraftigt över stora delar av svenska fastlandet. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (18-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (72-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(ii,iv)).
Vingbredd 15–18 mm. Framvingarna är brunvioletta; i mitten löper ett ljust, svagt kontrasterande, nästintill blyglänsande band från bakkanten. Bandet svänger avsmalnande ut mot en rund, guldgul fläck nedanför framkanten och bakom denna ligger en framkantshake av samma färg, vars spets är i kontakt med den runda fläcken. I utkanten finns en diffus, ljusare linje i vars nederkant ligger en gul, liten fläck. Bakvingarna är bruna med ett framåt utvidgande tvärband och innanför detta nära framkanten en fläck; tvärbandet och fläcken är gulaktiga. Arten kan skiljas från dubbelbandat ljusmott Pyrausta ostrinalis på att bakvingarna bara har ett tvärband, från purpurljusmott P. purpuralis genom sin mindre storlek, samt från guldljusmott P. aurata genom bl.a. avsaknad av en fläck i bakvingen innanför tvärbandet. Arten är avbildad av Palm (1996).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för porfyrljusmott

Länsvis förekomst och status för porfyrljusmott baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för porfyrljusmott

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Porfyrljusmottet är känt från ett 20-tal länder i Europa. I Danmark anses arten vara på tillbakagång och förekommer numera stadigt bara på några få lokaler. I Finland är den känd från praktiskt taget hela landet och i norr är den fortfarande ganska allmän. Även i Norge är den rapporterad från de flesta provinser. I Sverige saknas den bara i fyra landskap/provinser men betraktas som sällsynt i hela landet och har ett meteoriskt uppdykande. Den fanns i mitten av 1990-talet vid Blåherremöllan, Maglehem i Skåne på en rik ruderatmark. Genom stängsling och intensivt fårbete betades vegetationen i området ned fullständigt och därmed försvann fjärilen. Den är funnen i Dalarna (bl.a. på Nipfjället 1976 och Mora, Alderängarna 1991) samt i Uppland på Gräsö 1997. Den är också hittad på fjällheden norr om Torne träsk. Trots att den har en vid utbredning i Norden är den lokal, osäker och sällsynt.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pyraloidea  
 • Familj
  Crambidae  
 • Underfamilj
  Pyraustinae  
 • Släkte
  Pyrausta  
 • Art
  Pyrausta porphyralis(Denis & Schiffermüller, 1775) - porfyrljusmott

Arten uppträder i flera olika biotoptyper. I Skåne finns den på sandmarker och på ruderatmark, medan den i norr oftast anträffas på kalfjället. Larven lever på olika växter i juni och i (augusti-)september. I Skåne är troligen hedblomster Helichrysum arenarium dess värdväxt medan det i norr kan vara mynta Mentha sp. eller någon närstående växt. Andra observationer visar däremot att kattfot Antennaria spp. torde vara värdväxt för larven. Den uppehåller sig mellan sammanspunna blad. Fjärilen påträffas i maj och juli.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö, Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna strandbiotoper, Människoskapad miljö på land, Blottad mark, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· hedblomster - Helichrysum arenarium (Viktig)
· kattfot - Antennaria dioica (Viktig)
· kungsmynta - Origanum vulgare (Har betydelse)
· myntor - Mentha (Har betydelse)
· timjan - Thymus (Har betydelse)
Denna lokala art påverkas negativt av att värdväxten försvinner, t.ex. genom förändrad markanvändning.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
Inga speciella åtgärder är för närvarande påkallade.

Palm, E. 1986. Nordeuropas Pyralider. Danmarks Dyreliv, Bind 3. Fauna Bøger. København.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pyraloidea  
 • Familj
  Crambidae  
 • Underfamilj
  Pyraustinae  
 • Släkte
  Pyrausta  
 • Art
  Pyrausta porphyralis, (Denis & Schiffermüller, 1775) - porfyrljusmott
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.