Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  porslinsblå spindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius cumatilis
Porslinsblå spindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Porslinsblå spindling bildar fruktkroppar med en som ung vackert blålila hatt, som kan bli 5–12 cm bred och är klibbig eller slemmig i fuktigt väder, i torka glänsande. Den har en länge inrullad kant. På äldre exemplar blir hatten blågrå och fläckvis gulaktigt urblekt från centrum. Skivorna är täta och tunna, först gråvita, senare bruna av sporerna. Foten är torr och vit, 5–10 cm hög och 1–2,5 cm tjock, cylindrisk, ibland med en klubblik utvidgning vid basen. På unga svampar syns ett blått velum, som länge blir kvar som blålila zoner eller fläckar över fotbasen. Fruktköttet är vitaktigt utan någon speciell lukt, mild smak. Fruktkropparna kommer fram under hösten och växer ofta i täta grupper.
Utbredning
Länsvis förekomst för porslinsblå spindling Observationer i Sverige för porslinsblå spindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten funnen i tolv landskap: Bohuslän, Västergötland, Dalsland, Östergötland, Närke, Södermanland, Uppland, Dalarna, Medelpad, Jämtland och Ångermanland. 50 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 1 000, vilket motsvarar ungefär 1 000 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 10 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 4 000 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 50 åren, p.g.a. slutavverkningar. Minskningen bedöms pågå fortlöpande. Den är även rapporterad från Östra Jylland i Danmark och 2–3 lokaler i Nordland i Norge, samt 2–3 lokaler i Finland. Den förekommer sällsynt i hela Europa i övrigt. Svampen är en signalart som indikerar miljöer med höga naturvärden i barrskog.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med gran i äldre ängsgranskog på näringsrik, men ej nödvändigtvis kalkhaltig, mark. Kan sparsamt förekomma även i yngre skog. Den totala populationen i landet bedöms liten, ha minskat och fortsätta att minska p.g.a. att arten försvinner vid slutavverkningar av kontinuitetsskogar och bara sällsynt återetableras. Antalet reproduktiva individer skattas till 8000 (1600-16000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (400). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (80-800). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (400-1200) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Ekologi
Bildar mykorrhiza med gran i äldre örtrika ängsgranskog på kalkhaltig mark, ofta på grönsten. I Nordeuropa är den bara känd från äldre granskog. Den förekommer på såväl frisk som fuktig mark men tycks föredra något fuktigare områden, gärna påverkade av ytligt och rörligt markvatten. Svampen är även uppgiven från lärkskogar i Mellaneuropa. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gran
· gran
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius cumatilis Fr. - porslinsblå spindling Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med gran i äldre ängsgranskog på näringsrik, men ej nödvändigtvis kalkhaltig, mark. Kan sparsamt förekomma även i yngre skog. Den totala populationen i landet bedöms liten, ha minskat och fortsätta att minska p.g.a. att arten försvinner vid slutavverkningar av kontinuitetsskogar och bara sällsynt återetableras. Antalet reproduktiva individer skattas till 8000 (1600-16000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (400). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (80-800). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (400-1200) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Konventioner Typisk art i 9050 Näringsrik granskog (Alpin region (ALP) och Boreal region (BOR)), Skogsstyrelsens signalart
Porslinsblå spindling bildar fruktkroppar med en som ung vackert blålila hatt, som kan bli 5–12 cm bred och är klibbig eller slemmig i fuktigt väder, i torka glänsande. Den har en länge inrullad kant. På äldre exemplar blir hatten blågrå och fläckvis gulaktigt urblekt från centrum. Skivorna är täta och tunna, först gråvita, senare bruna av sporerna. Foten är torr och vit, 5–10 cm hög och 1–2,5 cm tjock, cylindrisk, ibland med en klubblik utvidgning vid basen. På unga svampar syns ett blått velum, som länge blir kvar som blålila zoner eller fläckar över fotbasen. Fruktköttet är vitaktigt utan någon speciell lukt, mild smak. Fruktkropparna kommer fram under hösten och växer ofta i täta grupper.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för porslinsblå spindling

Länsvis förekomst och status för porslinsblå spindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för porslinsblå spindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten funnen i tolv landskap: Bohuslän, Västergötland, Dalsland, Östergötland, Närke, Södermanland, Uppland, Dalarna, Medelpad, Jämtland och Ångermanland. 50 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 1 000, vilket motsvarar ungefär 1 000 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 10 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 4 000 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 50 åren, p.g.a. slutavverkningar. Minskningen bedöms pågå fortlöpande. Den är även rapporterad från Östra Jylland i Danmark och 2–3 lokaler i Nordland i Norge, samt 2–3 lokaler i Finland. Den förekommer sällsynt i hela Europa i övrigt. Svampen är en signalart som indikerar miljöer med höga naturvärden i barrskog.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius cumatilisFr. - porslinsblå spindling

Bildar mykorrhiza med gran i äldre örtrika ängsgranskog på kalkhaltig mark, ofta på grönsten. I Nordeuropa är den bara känd från äldre granskog. Den förekommer på såväl frisk som fuktig mark men tycks föredra något fuktigare områden, gärna påverkade av ytligt och rörligt markvatten. Svampen är även uppgiven från lärkskogar i Mellaneuropa. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Andelen äldre näringsrik granskog minskar i södra Sverige och därför fortsätter arten att minska. Det främsta hotet mot arten är avverkning av de värdträd som den är helt beroende av. Som regel är svampindividers markmycel långlivade, flera decennier och mer, varför det är angeläget att skydda kända växtplatser genom att säkerställa en framtida kontinuitet i trädskiktet. Slutavverkning av gran undviks helt. Körskador och skogliga åtgärder som markberedning kan vara ödesdigert för artens markmycel.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Äldre granskogar där porslinsblå spindling växer bör i möjligaste mån undantas från avverkning. Sker någon annan skoglig åtgärd bör man undvika att utsätta marken för körskador eller markberedning eftersom dessa kraftiga omrörningar av marken utgör ett allvarligt hot för etablerade svampindivider.
Utländska namn – DK: Himmelblå Slørhat, FI: Posliiniseitikki, NO: Praktslørsopp.

Brandrud, T-E. et al. 1989-1998. Cortinarius Flora Photographica. Härnösand. Blad A 47.

Nitare, J. 2000. Signalarter. Indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. sid. 246. Skogsstyrelsen.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2001.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius cumatilis, Fr. - porslinsblå spindling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2001.