Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  porssommarvecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Archips betulanus
Porssommarvecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingbredd ? 17–21, ? 20–24 mm. Framvingar tydligt insvängda under spetsen, ljust rödbruna med mörkare brun fläckteckning hos ?, mörkare rödbruna hos ? och med tydliga mörka fläckar endast på framkanten. Den brett vitaktiga (?) eller ljust gulaktiga (?) framkanten på de grå bakvingarna skiljer den från alla närstående arter. Arten behandlas av Benander (1950) under namnet Cacoecia decretana. Arten behandlas utförligt av Bradley et al. (1973). Razowski (2001) ger genitalbilder och goda färgbilder.
Utbredning
Länsvis förekomst för porssommarvecklare Observationer i Sverige för porssommarvecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Porssommarvecklaren är utbredd över stora delar av Palearktis men saknas i många, i synnerhet sydliga, europeiska länder och anses lokal och sällsynt. I Norden är den känd från nästan alla distrikt i Danmark men endast från sydligaste Finland inklusive Åland och i Sverige huvudsakligen från Västkusten (Halland, Västergötland, Bohuslän), dock med enstaka fynd också i Blekinge, Närke och Värmland, överallt lokal och sällsynt.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Porssommarvecklare har tidigare uppgivits från några sydvästsvenska län. Flertalet av dessa fynd har varit kustnära, men även några inlandsfynd har gjorts. Under senare tid har arten endast varit känd från fyra lokaler i Halland (Åsa, Näsbrokrok & Törresjö skjutfält) och Blekinge, men hittades 2014 i Grosshamn i Västra Götaland och i antal på Tällemossen i Småland. Arten för ett något dolt leverne och någon direkt minskning av artens habitat, lokaler med pors (Myrica gale) kan inte påvisas. Antalet lokalområden i landet skattas till 12 (6-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 48 (24-200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ac(iv)).
Ekologi
Fjärilen för ett dolt liv men kan ibland anträffas runt första augusti flygande snabbt på hedartade, fuktiga biotoper från solnedgången och senare under kvällen. Larven lever i juni i hopspunna skott av pors Myrica gale (Svensson 1993). På kontinenten anges även björk Betula m.fl. som näringsväxter.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· pors
· pors
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Archips, Art Archips betulanus (Hübner, 1787) - porssommarvecklare Synonymer Archips betulana (Hübner, 1787)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Porssommarvecklare har tidigare uppgivits från några sydvästsvenska län. Flertalet av dessa fynd har varit kustnära, men även några inlandsfynd har gjorts. Under senare tid har arten endast varit känd från fyra lokaler i Halland (Åsa, Näsbrokrok & Törresjö skjutfält) och Blekinge, men hittades 2014 i Grosshamn i Västra Götaland och i antal på Tällemossen i Småland. Arten för ett något dolt leverne och någon direkt minskning av artens habitat, lokaler med pors (Myrica gale) kan inte påvisas. Antalet lokalområden i landet skattas till 12 (6-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 48 (24-200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ac(iv)).
Vingbredd ? 17–21, ? 20–24 mm. Framvingar tydligt insvängda under spetsen, ljust rödbruna med mörkare brun fläckteckning hos ?, mörkare rödbruna hos ? och med tydliga mörka fläckar endast på framkanten. Den brett vitaktiga (?) eller ljust gulaktiga (?) framkanten på de grå bakvingarna skiljer den från alla närstående arter. Arten behandlas av Benander (1950) under namnet Cacoecia decretana. Arten behandlas utförligt av Bradley et al. (1973). Razowski (2001) ger genitalbilder och goda färgbilder.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för porssommarvecklare

Länsvis förekomst och status för porssommarvecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för porssommarvecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Porssommarvecklaren är utbredd över stora delar av Palearktis men saknas i många, i synnerhet sydliga, europeiska länder och anses lokal och sällsynt. I Norden är den känd från nästan alla distrikt i Danmark men endast från sydligaste Finland inklusive Åland och i Sverige huvudsakligen från Västkusten (Halland, Västergötland, Bohuslän), dock med enstaka fynd också i Blekinge, Närke och Värmland, överallt lokal och sällsynt.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Archips  
 • Art
  Archips betulanus(Hübner, 1787) - porssommarvecklare
  Synonymer
  Archips betulana (Hübner, 1787)

Fjärilen för ett dolt liv men kan ibland anträffas runt första augusti flygande snabbt på hedartade, fuktiga biotoper från solnedgången och senare under kvällen. Larven lever i juni i hopspunna skott av pors Myrica gale (Svensson 1993). På kontinenten anges även björk Betula m.fl. som näringsväxter.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· pors - Myrica gale (Viktig)
Torrläggning, igenväxning, skogsplantering och exploatering av kända och lämpliga lokaler kan förmodas medföra fjärilens försvinnande.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Undvik förmodat skadliga åtgärder enligt ovan. Betning av kor och hästar på lokalerna synes vara gynnsamt. Det vore önskvärt med mer forskning om artens levnadsbetingelser i landet.

Benander, P. 1950. Vecklarfjärilar, Tortricina. Svensk Insektfauna 10. Entomologiska Föreningen i Stockholm.

Bradley, J.D., Tremewan, W.G. & Smith, A. 1973. 147 British Tortricoid Moths. The Ray Society, London.

Razowski, J. 2001. Die Tortriciden Mitteleuropas. František Slamka, Racianska 61, SK-83102 BRATISLAVA.

Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Hans Hellberg. Lofotengatan 16 Husby, 164 33 KISTA.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 2002.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Archips  
 • Art
  Archips betulanus, (Hübner, 1787) - porssommarvecklare
  Synonymer
  Archips betulana (Hübner, 1787)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 2002.