Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  portryffel

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Stephensia bombycina
Portryffel Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Portryffel är en sporsäcksvamp och tillhör de äkta tryfflarna. Fruktkroppen är rundade och något tillplattade. Den har en fast konsistens, är fint luden och ljust till mörkt brun. Den har ett enda hålrum som mynnar med en por. Genom veckningar av den inre väggen blir hålrummet med tiden alltmer hopträngt och uppdelat. Det fylls dessutom äv tätt växande, långa hyfändar, s.k. parafyser, vilket gör att äldre exemplar kan förefalla helt kompakta. Sporerna är klotrunda, färglösa och stora. Portryffel liknar Genea verrucosa i strukturen men den senare har knottriga sporer.
Utbredning
Länsvis förekomst för portryffel Observationer i Sverige för portryffel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Portryffel är hittills endast påträffad i Uppland. Där är den känd från Vårdsätra naturpark och från trakten av Ekolsund. Den är inte funnen i övriga nordiska länder. Den är rapporterad från Italien, Frankrike, Ungern, Schweiz, Holland och England. Vårdsätra naturpark är naturreservat. Arten är rödlistad i Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Bildar mykorrhiza med hassel, på mullrik lerjord i tät ädellövskog med alm, ask, ek och hassel. Bildar underjordiska fruktkroppar. Eftersökt men mycket få fynd och liten population. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (20-400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (5). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (1-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (8-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (8-40) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Växtplatserna är tät ädellövskog med alm, ask, ek och hassel. Svampen växer under hassel i väldränerad, lerig mylla. Fruktkropparna återfinns strax under markytan.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· hassel
· hassel
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Pezizomycetes, Ordning Pezizales (skålsvampar), Familj Pezizales, genera incertae sedis, Släkte Stephensia (portryfflar), Art Stephensia bombycina (Vittad.) Tul. & C.Tul. - portryffel Synonymer Genea bomycina Vittad.

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med hassel, på mullrik lerjord i tät ädellövskog med alm, ask, ek och hassel. Bildar underjordiska fruktkroppar. Eftersökt men mycket få fynd och liten population. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (20-400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (5). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (1-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (8-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (8-40) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Portryffel är en sporsäcksvamp och tillhör de äkta tryfflarna. Fruktkroppen är rundade och något tillplattade. Den har en fast konsistens, är fint luden och ljust till mörkt brun. Den har ett enda hålrum som mynnar med en por. Genom veckningar av den inre väggen blir hålrummet med tiden alltmer hopträngt och uppdelat. Det fylls dessutom äv tätt växande, långa hyfändar, s.k. parafyser, vilket gör att äldre exemplar kan förefalla helt kompakta. Sporerna är klotrunda, färglösa och stora. Portryffel liknar Genea verrucosa i strukturen men den senare har knottriga sporer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för portryffel

Länsvis förekomst och status för portryffel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för portryffel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Portryffel är hittills endast påträffad i Uppland. Där är den känd från Vårdsätra naturpark och från trakten av Ekolsund. Den är inte funnen i övriga nordiska länder. Den är rapporterad från Italien, Frankrike, Ungern, Schweiz, Holland och England. Vårdsätra naturpark är naturreservat. Arten är rödlistad i Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Pezizales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Stephensia - portryfflar 
 • Art
  Stephensia bombycina(Vittad.) Tul. & C.Tul. - portryffel
  Synonymer
  Genea bomycina Vittad.

Växtplatserna är tät ädellövskog med alm, ask, ek och hassel. Svampen växer under hassel i väldränerad, lerig mylla. Fruktkropparna återfinns strax under markytan.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Eftersom endast två växtplatser är kända är artens långsiktiga överlevnad inte säkerställd. Den har eftersökts på andra platser i omgivningarna utan resultat. På växtplatsen i Vårdsätra finns inga hot för närvarande men det skyddade området är mycket litet och tillfälliga händelser kan reducera artens möjligheter att fortleva.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Växtlokalen vid Ekolsund behöver säkerställas. Fler platser med en miljö liknande den i Vårdsätra och Ekolsund bör inventeras på hypogeiska svampar. Alla ädellövskogar i mälarområdet har stora naturvärden och är potentiella lokaler för denna och andra hypogeiska svampar. Dessa skogar bör bevaras i största möjliga utsträckning.

Kers, L.E. 1980. Stephensia bombycina funnen i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 74: 25–28.

Kers, L.E. 1983. Några svenska fynd av hypogeiska svampar. Svensk Bot. Tidskr. 77: 259–268.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Pezizales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Stephensia - portryfflar 
 • Art
  Stephensia bombycina, (Vittad.) Tul. & C.Tul. - portryffel
  Synonymer
  Genea bomycina Vittad.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.