Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  potatisbryum

Organismgrupp Mossor Bryum bornholmense
Potatisbryum Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Artens skott växer enstaka eller i tuvor. Skotten är upp till 2 cm höga och gröna. Stammen har rhizoider som är bruna till rödbruna (men tunnare rhizoider ofta orange) och papillösa. Bladen är platta, smalt ovala och jämnt avsmalnande i en vass, ibland uddlik spets. Nerven är kraftig, grön till rödbrun och utlöpande i en styv spets. Bladkanten är ofta tydligt tandad upptill och smalt tillbakaböjd i nedre halvan. Kantlisten är smal men relativt tydlig och består av 1–2 rader långsmala, tjockväggiga celler. Bladcellerna är hexagonala till avlånga, 14–20 µm breda och relativt tjockväggiga. Arten är skildkönad eller samkönad (synoik eller autoik) och kapslar är sannolikt ovanliga. Kapseln är cylindrisk till smalt oval, rak, rödbrun och har ett rött skaft. Den yttre tandkransen saknar tvärväggar och den inre tandkransen har välutvecklade cilier. Specialiserad vegetativ förökning förekommer med rikligt med rhizoidgroddkorn som oftast sitter på långa rhizoider en bit från stammen. Groddkornen är röda till blodröda och runda, 160–300 µm breda och består av många, något utskjutande celler. Potatisbryum hör till en artrik grupp med små, oftast sterila arter med rikligt med rhizoidgroddkorn, och som ofta är omöjliga att skilja åt i fält (se särskild bestämningsnyckel). En förväxlingsart är åkerbryum Bryum rubens som har tydligare kantlist, tunnväggiga bladceller, smalare nerv och smalare bladspets. En annan förväxlingsart är rosenknölsbryum B. subapiculatum som har klenare nerv och en otydligare kantlist.
Utbredning
Länsvis förekomst för potatisbryum Observationer i Sverige för potatisbryum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är ännu bara känd från ett fåtal lokaler, flest fynd är gjorda vid västkusten. Eftersom arten omvärderats systematiskt behöver utbredningen troligen korrigeras i takt med att kunskapen om arten ökar. Den är sällsynt i Danmark och Norge. Utanför Norden är den funnen spridd i Europa och i Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Arten växer på bar jord i betesmarker och strandängar, men däremot inte på åkrar. Fynden är gjorda i främst sydvästra Sverige. Känd från endast ett fåtal aktuella lokaler. Emellertid hör arten till en i Sverige dåligt känd grupp som lätt förbises. Den svenska populationen är inte fertil och dess spridningsmöjligheter är därför begränsad. Antalet reproduktiva individer skattas till 1900 (50-14000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (4-2800) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Potatisbryum växer på bar jord i exponerat läge. Substratet är oftast sandig, lerig eller ibland torvhaltig jord som är fuktig eller blöt åtminstone under vinter och vår, men som torkar upp under sommaren. Den förekommer på sur till starkt basisk jord. Däremot verkar den växa i mer stabila miljöer med tillgång på bar jord, t.ex. betesmarker och strandängar, men däremot inte åkrar. Den verkar även klara att växa på delvis saltpåverkade havsstrandängar och hittas då tillsammans med bl.a. hängbryum Bryum algovicum och saltbryum B. salinum. I andra miljöer förekommer den med t.ex. vågig sågmossa Atrichum undulatum och smaragdmossa Dicranella heteromalla.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Bryales, Familj Bryaceae, Släkte Bryum (bryummossor), Art Bryum bornholmense Wink. & R.Ruthe - potatisbryum Synonymer Bryum erythrocarpon, Ptychostomum bornholmense (Wink. & R.Ruthe) D.T.Holyoak & N.Pedersen, Bryum bornholmense Winkelm. & Ruthe

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten växer på bar jord i betesmarker och strandängar, men däremot inte på åkrar. Fynden är gjorda i främst sydvästra Sverige. Känd från endast ett fåtal aktuella lokaler. Emellertid hör arten till en i Sverige dåligt känd grupp som lätt förbises. Den svenska populationen är inte fertil och dess spridningsmöjligheter är därför begränsad. Antalet reproduktiva individer skattas till 1900 (50-14000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (4-2800) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Artens skott växer enstaka eller i tuvor. Skotten är upp till 2 cm höga och gröna. Stammen har rhizoider som är bruna till rödbruna (men tunnare rhizoider ofta orange) och papillösa. Bladen är platta, smalt ovala och jämnt avsmalnande i en vass, ibland uddlik spets. Nerven är kraftig, grön till rödbrun och utlöpande i en styv spets. Bladkanten är ofta tydligt tandad upptill och smalt tillbakaböjd i nedre halvan. Kantlisten är smal men relativt tydlig och består av 1–2 rader långsmala, tjockväggiga celler. Bladcellerna är hexagonala till avlånga, 14–20 µm breda och relativt tjockväggiga. Arten är skildkönad eller samkönad (synoik eller autoik) och kapslar är sannolikt ovanliga. Kapseln är cylindrisk till smalt oval, rak, rödbrun och har ett rött skaft. Den yttre tandkransen saknar tvärväggar och den inre tandkransen har välutvecklade cilier. Specialiserad vegetativ förökning förekommer med rikligt med rhizoidgroddkorn som oftast sitter på långa rhizoider en bit från stammen. Groddkornen är röda till blodröda och runda, 160–300 µm breda och består av många, något utskjutande celler. Potatisbryum hör till en artrik grupp med små, oftast sterila arter med rikligt med rhizoidgroddkorn, och som ofta är omöjliga att skilja åt i fält (se särskild bestämningsnyckel). En förväxlingsart är åkerbryum Bryum rubens som har tydligare kantlist, tunnväggiga bladceller, smalare nerv och smalare bladspets. En annan förväxlingsart är rosenknölsbryum B. subapiculatum som har klenare nerv och en otydligare kantlist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för potatisbryum

Länsvis förekomst och status för potatisbryum baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för potatisbryum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är ännu bara känd från ett fåtal lokaler, flest fynd är gjorda vid västkusten. Eftersom arten omvärderats systematiskt behöver utbredningen troligen korrigeras i takt med att kunskapen om arten ökar. Den är sällsynt i Danmark och Norge. Utanför Norden är den funnen spridd i Europa och i Nordamerika.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Bryales  
 • Familj
  Bryaceae  
 • Släkte
  Bryum - bryummossor 
 • Art
  Bryum bornholmenseWink. & R.Ruthe - potatisbryum
  Synonymer
  Bryum erythrocarpon
  Ptychostomum bornholmense (Wink. & R.Ruthe) D.T.Holyoak & N.Pedersen
  Bryum bornholmense Winkelm. & Ruthe

Potatisbryum växer på bar jord i exponerat läge. Substratet är oftast sandig, lerig eller ibland torvhaltig jord som är fuktig eller blöt åtminstone under vinter och vår, men som torkar upp under sommaren. Den förekommer på sur till starkt basisk jord. Däremot verkar den växa i mer stabila miljöer med tillgång på bar jord, t.ex. betesmarker och strandängar, men däremot inte åkrar. Den verkar även klara att växa på delvis saltpåverkade havsstrandängar och hittas då tillsammans med bl.a. hängbryum Bryum algovicum och saltbryum B. salinum. I andra miljöer förekommer den med t.ex. vågig sågmossa Atrichum undulatum och smaragdmossa Dicranella heteromalla.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna strandbiotoper, Människoskapad miljö på land, Sötvattensstrand, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Potatisbryum löper risk att försvinna, då de kända lokalerna är fåtaliga och dessa kan lätt förstöras.

Påverkan
 • Försurning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Arten behöver eftersökas och dess ståndortskrav fastställas så att åtgärder kan föreslås som kan stärka populationen.
Utländska namn - NO: Storknollvrangmose, FI: Hiirensammalet. DK: Bornholmsk Bryum, GB: Potato Bryum.

Etymologi: bornholmensis = från Bornholm; Bornholmia (lat.) = Bornholm; suffixet -ensis (lat.).
Uttal: [Brýum bornholménse]

KEY FACTS Potato Bryum. Shoots green, up to 2 cm high, single or forming tufts. Rhizoids brown to reddish-brown (thin rhizoids often orange-coloured), papillose. Leaves plane, narrowly ovate, gradually tapering to a stiff, sharp-pointed apex. Costa stout, green to reddish-brown, excurrent. Dioicous, autoicous or synoicous, capsules probably uncommon. Capsule reddish-brown, straight, cylindrical to narrowly ovoid. Exostome lamellae without transverse articulations, endostome cilia well-developed. Seta red. Abundant spherical, red to crimson tubers with a diameter of 160-300 µm, formed by numerous, slightly protuberant cells, on long rhizoids. - Grows on bare, sandy or clayey soil, sometimes with intermixture of turf, in exposed situations. Indifferent to substrate pH, and relatively tolerant to salt exposure (e.g. in coastal meadows), but seemingly dependent on relatively stable habitats with patches of bare soil as it occurs in pastures, but not in arable fields

Crundwell, A.C. & Nyholm, E. 1964. The European species of the Bryum erythrocarpum complex. Trans. Brit. Bryol. Soc. 4: 597-637.

Hill, M.O., Preston, C.D. & Smith, A.J.E. 1994. Atlas of the bryophytes of Britain and Ireland. Vol 3. Mosses (Diplolepideae). Harley Books, Colchester.

Weibull, H. 2008. Bryum bornholmense potatisbryum s. 352-353. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor. Kompaktmossor - kapmossor : Bryophyta : Anoectangium - Orthodontium. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 2008. Rev. Tomas Hallingbäck 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Bryales  
 • Familj
  Bryaceae  
 • Släkte
  Bryum - bryummossor 
 • Art
  Bryum bornholmense, Wink. & R.Ruthe - potatisbryum
  Synonymer
  Bryum erythrocarpon
  Ptychostomum bornholmense (Wink. & R.Ruthe) D.T.Holyoak & N.Pedersen
  Bryum bornholmense Winkelm. & Ruthe
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 2008. Rev. Tomas Hallingbäck 2010.