Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  prästkragespolvivel

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Cyphocleonus trisulcatus
Prästkragespolvivel Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 8–12 mm lång, brett spolformad vivel. Färgen är svart med gråfläckig behåring. På nykläckta exemplar är kroppen täckt med en grann orangeröd, pulverartad fjällbeklädnad som lätt faller av. Snytet är framåtriktat och kortare än halsskölden. På dess ovansida finns en tydlig längsås som längst fram grenar ut sig i två.
Utbredning
Länsvis förekomst för prästkragespolvivel Observationer i Sverige för prästkragespolvivel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tidigare påträffad i Skåne, Västergötland, Uppland, Värmland samt på Gotland. Efter 1950 endast påträffad på södra Gotland, där den upptäcktes på 1970-talet. I Norden är arten även funnen i Finland, Danmark och i Baltikum, men både i Finland liksom i Danmark är den klassad som försvunnen. Arten uppges vara starkt minskande i många länder, och i flera av de tyska delstaterna är den starkt hotad eller försvunnen (Rheinheimer et al. 2010). Världsutbredningen sträcker sig från Mellan- och Sydeuropa till västra Sibirien, men med stora luckor i sin sydeuropeiska förekomst.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Utvecklas i rötterna av färgkulla och prästkrage. Känd från Skåne, Gotland, Västergötland och Uppland. Sentida fynd endast på en lokal på södra Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-10). Förekomstarean (AOO) skattas till 8 (4-40) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever på prästkrage (Leucanthemum vulgare) i varma och torra miljöer, såsom torrängar, hed- och ruderatmarker. Närmare svenska fynduppgifter är endast kända från en lokal på Gotland, där arten är påträffad på öppna, glest bevuxna kalkblekeytor i en utdikad myr. De fullbildade skalbaggarna är påträffade under små platta kalkstenar nära basen av prästkrageplantor. På plantornas stammar fanns även gnagskador som den fullbildade skalbaggen åstadkommit. Larvutvecklingen är ettårig och sker i värdväxtens rötter och rothals, i vilken de även förpuppas (Rheinheimer et al. 2010).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· prästkrage
· prästkrage
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Cyphocleonus, Art Cyphocleonus trisulcatus (Herbst, 1795) - prästkragespolvivel Synonymer

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Utvecklas i rötterna av färgkulla och prästkrage. Känd från Skåne, Gotland, Västergötland och Uppland. Sentida fynd endast på en lokal på södra Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-10). Förekomstarean (AOO) skattas till 8 (4-40) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 8–12 mm lång, brett spolformad vivel. Färgen är svart med gråfläckig behåring. På nykläckta exemplar är kroppen täckt med en grann orangeröd, pulverartad fjällbeklädnad som lätt faller av. Snytet är framåtriktat och kortare än halsskölden. På dess ovansida finns en tydlig längsås som längst fram grenar ut sig i två.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för prästkragespolvivel

Länsvis förekomst och status för prästkragespolvivel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för prästkragespolvivel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tidigare påträffad i Skåne, Västergötland, Uppland, Värmland samt på Gotland. Efter 1950 endast påträffad på södra Gotland, där den upptäcktes på 1970-talet. I Norden är arten även funnen i Finland, Danmark och i Baltikum, men både i Finland liksom i Danmark är den klassad som försvunnen. Arten uppges vara starkt minskande i många länder, och i flera av de tyska delstaterna är den starkt hotad eller försvunnen (Rheinheimer et al. 2010). Världsutbredningen sträcker sig från Mellan- och Sydeuropa till västra Sibirien, men med stora luckor i sin sydeuropeiska förekomst.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Lixinae  
 • Tribus
  Cleonini  
 • Släkte
  Cyphocleonus  
 • Art
  Cyphocleonus trisulcatus(Herbst, 1795) - prästkragespolvivel

Lever på prästkrage (Leucanthemum vulgare) i varma och torra miljöer, såsom torrängar, hed- och ruderatmarker. Närmare svenska fynduppgifter är endast kända från en lokal på Gotland, där arten är påträffad på öppna, glest bevuxna kalkblekeytor i en utdikad myr. De fullbildade skalbaggarna är påträffade under små platta kalkstenar nära basen av prästkrageplantor. På plantornas stammar fanns även gnagskador som den fullbildade skalbaggen åstadkommit. Larvutvecklingen är ettårig och sker i värdväxtens rötter och rothals, i vilken de även förpuppas (Rheinheimer et al. 2010).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· prästkrage - Leucanthemum vulgare (Viktig)
Lokalen på Gotland hotas av tilltagande igenväxning med tall och björk, som på längre sikt kommer att förändra floran. Redan under 1990-talet har antalet prästkragar och färgkullor minskat starkt där. Lokalen hyser även den starkaste populationen av grönfläckig kålfjäril i norra Europa, och även denna art hotas av samma förändringar.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Lokalen måste röjas upp så att inte värdväxterna för både prästkragspolvivel och grönfläckig kålfjäril fortsätter att minska och slutligen försvinner. Vivelns nuvarande status på lokalen bör undersökas och man bör även söka efter ytterligare lokaler för den på Gotland.

Freude, H., Harde, K. W. & Lohse, G. A. 1983. Die Käfer Mitteleuropas, Band 11, sid 28.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Entom. Meddel. 33: 402.

Koch, K. 1992. Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie, Band 3: 250.

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2006, Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Lixinae  
 • Tribus
  Cleonini  
 • Släkte
  Cyphocleonus  
 • Art
  Cyphocleonus trisulcatus, (Herbst, 1795) - prästkragespolvivel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2006, Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.