Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  prästkragsstjälkvecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Dichrorampha consortana
Prästkragsstjälkvecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för prästkragsstjälkvecklare Observationer i Sverige för prästkragsstjälkvecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Prästkragestjälkvecklare är ganska utbredd i Sverige, känd från Blekinge norrut till Hälsingland, men lokal och tämligen sällsynt. I Norge och Finland är arten utbredd över stora delar av respektive land, utom de nordligaste. Därutöver är arten känd från flertalet länder söderut i Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Prästkragestjälkvecklare har tidigare haft stor utbredning i landet omfattande Blekinge, Västergötland till Åsele lappmark och Norrbotten. Nu förekommer den lokalt på enstaka rika blomsterängar och vägkanter med prästkrage (Leucanthemum). Larven minerar blomstjälken. Arealen slåttermarker med senare slåtter i hela landet har minskat mycket starkt, men arten har fortfarande flera kända förekomster i Roslagen och i Norrland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (20-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (80-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Larverna lever i maj-juni i övre delen av stjälken av prästkrage, Leucanthemum vulgare, vilket får de angripna plantorna att tillbakabildas och vissna. Fjärilen flyger på ängsbackar och slåtterängar från slutet av juni till mitten av juli.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· prästkragar
· prästkragar
· prästkrage
· prästkrage
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Dichrorampha, Art Dichrorampha consortana Stephens, 1852 - prästkragsstjälkvecklare Synonymer prästkragestjälkvecklare

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Prästkragestjälkvecklare har tidigare haft stor utbredning i landet omfattande Blekinge, Västergötland till Åsele lappmark och Norrbotten. Nu förekommer den lokalt på enstaka rika blomsterängar och vägkanter med prästkrage (Leucanthemum). Larven minerar blomstjälken. Arealen slåttermarker med senare slåtter i hela landet har minskat mycket starkt, men arten har fortfarande flera kända förekomster i Roslagen och i Norrland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (20-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (80-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för prästkragsstjälkvecklare

Länsvis förekomst och status för prästkragsstjälkvecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för prästkragsstjälkvecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Prästkragestjälkvecklare är ganska utbredd i Sverige, känd från Blekinge norrut till Hälsingland, men lokal och tämligen sällsynt. I Norge och Finland är arten utbredd över stora delar av respektive land, utom de nordligaste. Därutöver är arten känd från flertalet länder söderut i Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Dichrorampha  
 • Art
  Dichrorampha consortanaStephens, 1852 - prästkragsstjälkvecklare
  Synonymer
  prästkragestjälkvecklare

Larverna lever i maj-juni i övre delen av stjälken av prästkrage, Leucanthemum vulgare, vilket får de angripna plantorna att tillbakabildas och vissna. Fjärilen flyger på ängsbackar och slåtterängar från slutet av juni till mitten av juli.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· prästkragar - Leucanthemum (Viktig)
· prästkrage - Leucanthemum vulgare (Viktig)
Igenväxning till följd av upphörande bete och ängsslåtter, samt skogsplantering på f.d. ängsmark.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
Vidmakthållande och om möjligt även nyskapande av betes- och slåtterängar.

Bradley, J.D., Tremewan, W.G. & Smith, A. 1979. British Tortricoid Moths. Tortricidae: Olethreutinae.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Dichrorampha  
 • Art
  Dichrorampha consortana, Stephens, 1852 - prästkragsstjälkvecklare
  Synonymer
  prästkragestjälkvecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.