Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  praktgrusmossa

Organismgrupp Mossor Ditrichum pallidum
Praktgrusmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar knappt centimeterhöga, glesa tuvor på bar jord. Den har blad med en triangulär bas och en hårfin spets med inböjd bladkant. Nerven är bred och fyller ofta ut den något tandade bladspetsen helt. Arten är samkönad och kapslar är sannolikt vanliga. Kapseln är avlångt cylindrisk och rak eller något böjd. Kapselskaftet är blekt gult och mycket långt: ofta upp till 4 cm. Sporerna är 14-20 µm i diameter och tydligt knottriga. De mognar på våren eller försommaren. Specialiserad vegetativ förökning sker med hjälp av gulaktiga groddkorn på rhizoiderna.
Praktgrusmossa kan likna de övriga arterna i släktet, men den är till skillnad från dessa samkönad och har hanorgan i knopplika bildningar i bladvecken strax nedanför honorganen.
Utbredning
Länsvis förekomst för praktgrusmossa Observationer i Sverige för praktgrusmossa
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Arten är i Sverige endast funnen på en lokal i Halland och en i Uppland. Den är utgången på den uppländska lokalen, medan den på den halländska fanns åtminstone 1982-85. I Danmark är praktgrusmossa mycket sällsynt. Den är inte funnen i Norge och Finland. Utbredningen är submediterran med flest lokaler i östra och sydöstra Europa. Arten har även uppgivits från Turkiet, Kaukasus, nordöstra och östra Asien, Centralafrika och Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Växer på bar lerjord i lövskog i södra Sverige. Känd endast från två lokaler i Sverige och senast sedd år 1985 (Halland). Arten är eftersökt på båda utan resultat. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1985.
Ekologi
Praktgrusmossa växer på lerig, bar jord i halvöppen lövskog. Den hör - liksom flera andra grusmossor - till ett pionjärsamhälle som tidigt koloniserar blottad jord intill vägar och i diken. Arten är kalkskyende och föredrar sura jordar. Den förekommer tillsammans med bl.a. vågig sågmossa Atrichum undulatum, smaragdmossa Dicranella heteromalla och kortbladig sylmossa Pleuridium acuminatum. På lokalen i Halland växte den 1985 tillsammans med vågig sågmossa Atrichum undulatum, smaragdmossa Dicranella heteromalla och spärrsprötmossa Eurhynchium praelongum.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Dicranales, Familj Ditrichaceae, Släkte Ditrichum (grusmossor), Art Ditrichum pallidum (Hedw.) Hampe - praktgrusmossa Synonymer

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Växer på bar lerjord i lövskog i södra Sverige. Känd endast från två lokaler i Sverige och senast sedd år 1985 (Halland). Arten är eftersökt på båda utan resultat. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1985.
Arten bildar knappt centimeterhöga, glesa tuvor på bar jord. Den har blad med en triangulär bas och en hårfin spets med inböjd bladkant. Nerven är bred och fyller ofta ut den något tandade bladspetsen helt. Arten är samkönad och kapslar är sannolikt vanliga. Kapseln är avlångt cylindrisk och rak eller något böjd. Kapselskaftet är blekt gult och mycket långt: ofta upp till 4 cm. Sporerna är 14-20 µm i diameter och tydligt knottriga. De mognar på våren eller försommaren. Specialiserad vegetativ förökning sker med hjälp av gulaktiga groddkorn på rhizoiderna.
Praktgrusmossa kan likna de övriga arterna i släktet, men den är till skillnad från dessa samkönad och har hanorgan i knopplika bildningar i bladvecken strax nedanför honorganen.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för praktgrusmossa

Länsvis förekomst och status för praktgrusmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för praktgrusmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige endast funnen på en lokal i Halland och en i Uppland. Den är utgången på den uppländska lokalen, medan den på den halländska fanns åtminstone 1982-85. I Danmark är praktgrusmossa mycket sällsynt. Den är inte funnen i Norge och Finland. Utbredningen är submediterran med flest lokaler i östra och sydöstra Europa. Arten har även uppgivits från Turkiet, Kaukasus, nordöstra och östra Asien, Centralafrika och Nordamerika.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Dicranales  
 • Familj
  Ditrichaceae  
 • Släkte
  Ditrichum - grusmossor 
 • Art
  Ditrichum pallidum(Hedw.) Hampe - praktgrusmossa

Praktgrusmossa växer på lerig, bar jord i halvöppen lövskog. Den hör - liksom flera andra grusmossor - till ett pionjärsamhälle som tidigt koloniserar blottad jord intill vägar och i diken. Arten är kalkskyende och föredrar sura jordar. Den förekommer tillsammans med bl.a. vågig sågmossa Atrichum undulatum, smaragdmossa Dicranella heteromalla och kortbladig sylmossa Pleuridium acuminatum. På lokalen i Halland växte den 1985 tillsammans med vågig sågmossa Atrichum undulatum, smaragdmossa Dicranella heteromalla och spärrsprötmossa Eurhynchium praelongum.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Artens långsiktiga överlevnad är osäker, främst beroende på den begränsande populationsstorleken. Igenväxning av växtplatsen utgör det största hotet. Osäkerhet råder om arten kan vara förbisedd och den bör därför särskilt eftersökas.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
På den enda kända svenska lokalen för praktgrusmossa behövs omröring av marken och röjning för att inte den fortsatta igenväxningen ska kväva arten.
Utländska namn - DK: Bleg Hårtand.

Etymologi: pallidus (lat.) = blek.
Uttal: [Ditríkum pállidum]

KEY FACTS Shoots up to 1 cm long, forming lax tufts. Leaf margin plane. The only monoicous species within the genus. Capsules common, erect. Seta very long, up to 4 cm, yellow. Spores 14-20 µm, papillose, mature in spring or early summer. Vegetative propagation by yellow rhizoidal gemmae. - A pioneer species, colonising bare soil along roadsides and ditches. Found on bare, acidic clay in half-open deciduous forests. Very rare, in Sweden found only in two localities.

Crum, H. A. & Anderson, L. E. 1981. Mosses of eastern North America, Vol. 1 & 2: New York.

Düll, R. 1984. Distribution of the European and Macaronesian mosses (Bryophytina). Bryologische Beiträge 4: 1-133.

Eigner, J. & Frahm, J.-P. 1975. Ausgestorbene, vom Aussterben bedrohte und gefährdete Moose in Schleswig-Holstein. Heimat 82(7/8): 200-206.

Hallingbäck, T. 2006. Ditrichum pallidum praktgrusmossa s. 252. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 6-23], Bladmossor. Sköldmossor - blåmossor : Bryophyta : Buxbaumia - Leucobryum. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1992. Uppdaterad 2010 © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Dicranales  
 • Familj
  Ditrichaceae  
 • Släkte
  Ditrichum - grusmossor 
 • Art
  Ditrichum pallidum, (Hedw.) Hampe - praktgrusmossa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1992. Uppdaterad 2010 © ArtDatabanken, SLU 2010.