Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  praktnejlika

Organismgrupp Kärlväxter Dianthus superbus
Praktnejlika Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Praktnejlikan är en flerårig, glest tuvad ört. Stjälken är vanligen flerblommig, 2–4 dm hög. Blomman är ljusröd (sällan vit) och kronbladen är djupt fransade. Blomningen infaller under juli och augusti. Kapslarna öppnar sig i slutet av augusti till början av september. Bladen är jämnsmala och gröna. Vegetativ spridning sker med underjordiska jordstammar.
Utbredning
Länsvis förekomst för praktnejlika Observationer i Sverige för praktnejlika
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Praktnejlikan finns i två vitt skilda delar av landet, nämligen i Skåne (ca 15 lokaler) och Halland (1 lokal) samt i Norrbotten (Tornedalen och Haparanda skärgård). Dessutom finns en lokal i Hakkas i Lule lappmark. Arten är på klar tillbakagång. Arten har förekommit på ett stort antal lokaler inom båda dessa områden men har nu försvunnit från många av dem. I Norrbotten tycks arten i stort sett ha försvunnit från Tornedalen, men den finns fortfarande kvar på flera av de äldre lokalerna i skärgården. Praktnejlika är östlig och den svenska utbredningen ansluter till huvudförekomsten dels i norra Norge och Finland, dels i Danmark och på kontinenten.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Förekommer i två helt skilda utbredningsområden, Skåne och Halland samt Norrbotten. I Skåne växer praktnejlika i torräng och gles ekskog, i Norrbotten växer den på hävdade ängar, vägrenar och gles björk- och tallskog. Gödsling liksom upphörd hävd utgör hot mot praktnejlikan. Antalet reproduktiva individer skattas till 8000 (4000-12000). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (15-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 104 (70-130) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,ii,iii,iv,v)).
Ekologi
I Skåne växer praktnejlikan i torräng och gles ekskog. Den är hävdgynnad men syns inte mycket under pågående bete. När betet upphör kan den komma upp och massblomma. Praktnejlikans naturliga ståndort i norra Finland är älvstränder, där den växer inom den nivå som eroderas i samband med islossning och vårflod. Denna ståndortstyp saknas egentligen på den svenska sidan. Här förekommer den på hävdade ängar, där träd- och buskvegetationen hålls borta. Den gynnas visserligen initialt av upphörd hävd och kan då uppträda i mängd, men utkonkurreras så småningom när träd och buskar invandrar. Den förekommer även i gles björk- och tallskog ute i skärgården. Arten sprider sig lätt efter vägar, men dessa förekomster tycks vara kortvariga.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Caryophyllales (nejlikordningen), Familj Caryophyllaceae (nejlikväxter), Släkte Dianthus (nejlikor), Art Dianthus superbus L. - praktnejlika Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Förekommer i två helt skilda utbredningsområden, Skåne och Halland samt Norrbotten. I Skåne växer praktnejlika i torräng och gles ekskog, i Norrbotten växer den på hävdade ängar, vägrenar och gles björk- och tallskog. Gödsling liksom upphörd hävd utgör hot mot praktnejlikan. Antalet reproduktiva individer skattas till 8000 (4000-12000). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (15-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 104 (70-130) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,ii,iii,iv,v)).

Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Praktnejlikan är en flerårig, glest tuvad ört. Stjälken är vanligen flerblommig, 2–4 dm hög. Blomman är ljusröd (sällan vit) och kronbladen är djupt fransade. Blomningen infaller under juli och augusti. Kapslarna öppnar sig i slutet av augusti till början av september. Bladen är jämnsmala och gröna. Vegetativ spridning sker med underjordiska jordstammar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för praktnejlika

Länsvis förekomst och status för praktnejlika baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för praktnejlika

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Praktnejlikan finns i två vitt skilda delar av landet, nämligen i Skåne (ca 15 lokaler) och Halland (1 lokal) samt i Norrbotten (Tornedalen och Haparanda skärgård). Dessutom finns en lokal i Hakkas i Lule lappmark. Arten är på klar tillbakagång. Arten har förekommit på ett stort antal lokaler inom båda dessa områden men har nu försvunnit från många av dem. I Norrbotten tycks arten i stort sett ha försvunnit från Tornedalen, men den finns fortfarande kvar på flera av de äldre lokalerna i skärgården. Praktnejlika är östlig och den svenska utbredningen ansluter till huvudförekomsten dels i norra Norge och Finland, dels i Danmark och på kontinenten.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Caryophyllaceae - nejlikväxter 
 • Släkte
  Dianthus - nejlikor 
 • Art
  Dianthus superbusL. - praktnejlika

I Skåne växer praktnejlikan i torräng och gles ekskog. Den är hävdgynnad men syns inte mycket under pågående bete. När betet upphör kan den komma upp och massblomma. Praktnejlikans naturliga ståndort i norra Finland är älvstränder, där den växer inom den nivå som eroderas i samband med islossning och vårflod. Denna ståndortstyp saknas egentligen på den svenska sidan. Här förekommer den på hävdade ängar, där träd- och buskvegetationen hålls borta. Den gynnas visserligen initialt av upphörd hävd och kan då uppträda i mängd, men utkonkurreras så småningom när träd och buskar invandrar. Den förekommer även i gles björk- och tallskog ute i skärgården. Arten sprider sig lätt efter vägar, men dessa förekomster tycks vara kortvariga.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Gödsling liksom upphörd hävd utgör hot mot praktnejlikan. Även björk- och tallhedsförekomsterna ute i Haparanda skärgård påverkas negativt av upphörd slåtter och bete vilket leder till igenväxning med enbuskar.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Jakt/insamling (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Slåtter eller bete bör ske på praktnejlikans lokaler. Träd- och buskvegetationen måste hållas efter så lokalerna inte blir för beskuggade. Gödsling måste undvikas. Floraväktare bör övervaka förekomsterna.
Praktnejlika är fridlyst. Arten hybridiserar lätt med odlad borstnejlika Dianthus barbatus. I Skåne hybridiserar den även med backnejlika D. deltoides. Utländska namn – NO: Silkenellik, DK: Strand-Nellik, FI: Pulskaneilikka, GB: Large Pink.

Anonym 1996. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1995. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1996 (1): 5–52.

Anonym 1997. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1996. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1997 (1).

Georgson, K. m fl 1997. Hallands flora. Lund.

Kraft, J. 1987. Falsterbohalvöns flora. Växterna vid kusten mellan Malmö och Trelleborg. Lund.

Lövkvist, B. 1960. Om några sällsynta skåneväxter och deras tillbakagång. Skånes Natur 1960: 373–380.

Mattiasson, G. 2002. Praktnejlika i södra Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 96: 226–232.

Olsson, K.-A. 2004. Floraväktarrapport 2004. Bot. Not. 137 (3): 1–36.

Olsson, K.-A. & Tyler, T. 2001. Skånes rödlistade kärlväxter i ett historiskt perspektiv II. Bot. Not. 134 (3): 1–35.

Pedersen, A. 1959. Caryophyllaceernes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 55: 157–267.

Sterner, R. 1922. The continental element in the flora of south Sweden. Geografiska Annaler 1922: 221–444.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Ericson 1992. Rev. Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Caryophyllaceae - nejlikväxter 
 • Släkte
  Dianthus - nejlikor 
 • Art
  Dianthus superbus, L. - praktnejlika
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Ericson 1992. Rev. Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2007.