Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  praktsammetslöpare

Organismgrupp Skalbaggar, Jordlöpare m.fl. Chlaenius costulatus
Praktsammetslöpare Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 11–12 mm lång jordlöpare med iögonfallande färg och skulptur. Översidan är vackert metallglänsande i grönt, koppar eller purpur, ben och antenner svarta. Mellanrummen mellan täckvingarnas punktrader är karakteristiska: vartannat är punkterat och tätludet, vartannat är glatt och ribbformigt upphöjt. Endast guldlöparen, Carabus nitens, har ett liknande utseende, men den är större (13–18 mm) och saknar helt behåring på täckvingarna.
Utbredning
Länsvis förekomst för praktsammetslöpare Observationer i Sverige för praktsammetslöpare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från några lokaler i Norrbottens kustland, där den upptäcktes först 1962. Arten är svår att konstatera annat än med effektiva fallfällor. Närmast i Finland, där arten på senare år återfunnits vid Kuusamo 1985, och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från östra Mellaneuropa till östra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Ett rovdjur som lever på rikmyrar med vitmosstuvor och blöta höljor med vattenklöver, starr och fräken. Känd från några lokaler i Norrbottens kustland. Hot mot artens miljö är utdikning av våtmarker och torvbrytning. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Ett dagaktivt rovdjur som lever på blöt, rikt bevuxen men öppen mark i myrar och på sanka sötvattensstränder. I Norrbotten är arten påträffad på rikmyrar med vitmosstuvor och blöta höljor med vattenklöver, starr och fräken. Arten har främst påträffats i fångstrännor utplacerade i större, relativt torra vitmosstuvor, men hur väl detta speglar artens val av utvecklingsbiotop är ej känt. Möjligen lever arten mer eller mindre amfibiskt, och söker föda åtminstone delvis under vattenytan. Arten övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. De fullbildade skalbaggarna påträffas mest under fortplantningstiden på försommaren, i mindre omfattning också på sensommaren.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Carabidae (jordlöpare), Släkte Chlaenius, Art Chlaenius costulatus (Motschulsky, 1859) - praktsammetslöpare Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Ett rovdjur som lever på rikmyrar med vitmosstuvor och blöta höljor med vattenklöver, starr och fräken. Känd från några lokaler i Norrbottens kustland. Hot mot artens miljö är utdikning av våtmarker och torvbrytning. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 11–12 mm lång jordlöpare med iögonfallande färg och skulptur. Översidan är vackert metallglänsande i grönt, koppar eller purpur, ben och antenner svarta. Mellanrummen mellan täckvingarnas punktrader är karakteristiska: vartannat är punkterat och tätludet, vartannat är glatt och ribbformigt upphöjt. Endast guldlöparen, Carabus nitens, har ett liknande utseende, men den är större (13–18 mm) och saknar helt behåring på täckvingarna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för praktsammetslöpare

Länsvis förekomst och status för praktsammetslöpare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för praktsammetslöpare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från några lokaler i Norrbottens kustland, där den upptäcktes först 1962. Arten är svår att konstatera annat än med effektiva fallfällor. Närmast i Finland, där arten på senare år återfunnits vid Kuusamo 1985, och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från östra Mellaneuropa till östra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Chlaeniini  
 • Släkte
  Chlaenius  
 • Art
  Chlaenius costulatus(Motschulsky, 1859) - praktsammetslöpare

Ett dagaktivt rovdjur som lever på blöt, rikt bevuxen men öppen mark i myrar och på sanka sötvattensstränder. I Norrbotten är arten påträffad på rikmyrar med vitmosstuvor och blöta höljor med vattenklöver, starr och fräken. Arten har främst påträffats i fångstrännor utplacerade i större, relativt torra vitmosstuvor, men hur väl detta speglar artens val av utvecklingsbiotop är ej känt. Möjligen lever arten mer eller mindre amfibiskt, och söker föda åtminstone delvis under vattenytan. Arten övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. De fullbildade skalbaggarna påträffas mest under fortplantningstiden på försommaren, i mindre omfattning också på sensommaren.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Arten hotas av utdikning av våtmarker och av torvbrytning. Vilken betydelse myrslåtter kan ha haft för artens livsmiljö är ej känt.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Arten bör inventeras så att dess utbredning och status kan utredas närmare. Förhindra utdikning och exploatering av rikmyrar.

Lindroth, C. 1986. The Carabidae, Coleoptera of Fennoscandia and Danmark. Fauna Ent. Scand. 15.

Lundberg, S. 1981. Återfynd av jordlöparna Chlaenius costulatus och Harpalus nigritarsis i Sverige. Ent. Tidskr. 102: 13–15.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2005, 2015. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Chlaeniini  
 • Släkte
  Chlaenius  
 • Art
  Chlaenius costulatus, (Motschulsky, 1859) - praktsammetslöpare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2005, 2015. © ArtDatabanken, SLU 2005.