Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  praktsporrspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Cheiracanthium elegans
Praktsporrspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Den är en ganska stor och vackert grön säckspindel. Till skillnad mot den betydligt vanligare gröna bladspindeln, Micrommata virescens, som kan uppträda i samma miljöer, hålls inte benen utåt, utan på ett för spindlar mer normalt sätt. Bra avbildningar av kopulationsorganen finns i Heimer & Nentwig.
Utbredning
Länsvis förekomst för praktsporrspindel Observationer i Sverige för praktsporrspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är funnen på två bergknallar, Stenshuvud och Kullaberg, och från en sandhed utanför Torna Hällestad. Alla lokalerna ligger i Skåne. Förutom fynd från Kolahalvön är dessa lokaler de nordligast kända för arten. Närmast känd från Polen och Tyskland och i övrigt sporadiskt funnen i Syd- och Mellaneuropa, österut till Centralasien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten har en sydlig utbredning i Europa jämfört med Sverige. I Sverige är arten är funnen på tre lokaler i Skåne (Stenshuvud, Kullaberg, och en sandhed utanför Torna Hällestad). Arten är beroende av varmt och soligt mikroklimat med örter, gräs och omgivande buskar eller låga träd. Negativa förändringar i artens habitat pågår då de förtätas. Sannolikt föreligger dock ett visst mörkertal men antalet lokaler är sannolikt ändå starkt begränsat. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (3-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3000 (2000-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Arten är tydligen beroende av varmt och soligt mikroklimat med örter, gräs och omgivande buskar eller små träd. Den är påträffad på Kullaberg och Stenshuvud i sydbranter. Fyndet från Torna Hällestad är från en sandhed med omgivande buskar och träd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Buskmark
Buskmark
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Eutichuridae (sporrspindlar), Släkte Cheiracanthium, Art Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 - praktsporrspindel Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten har en sydlig utbredning i Europa jämfört med Sverige. I Sverige är arten är funnen på tre lokaler i Skåne (Stenshuvud, Kullaberg, och en sandhed utanför Torna Hällestad). Arten är beroende av varmt och soligt mikroklimat med örter, gräs och omgivande buskar eller låga träd. Negativa förändringar i artens habitat pågår då de förtätas. Sannolikt föreligger dock ett visst mörkertal men antalet lokaler är sannolikt ändå starkt begränsat. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (3-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3000 (2000-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Den är en ganska stor och vackert grön säckspindel. Till skillnad mot den betydligt vanligare gröna bladspindeln, Micrommata virescens, som kan uppträda i samma miljöer, hålls inte benen utåt, utan på ett för spindlar mer normalt sätt. Bra avbildningar av kopulationsorganen finns i Heimer & Nentwig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för praktsporrspindel

Länsvis förekomst och status för praktsporrspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för praktsporrspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är funnen på två bergknallar, Stenshuvud och Kullaberg, och från en sandhed utanför Torna Hällestad. Alla lokalerna ligger i Skåne. Förutom fynd från Kolahalvön är dessa lokaler de nordligast kända för arten. Närmast känd från Polen och Tyskland och i övrigt sporadiskt funnen i Syd- och Mellaneuropa, österut till Centralasien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Eutichuridae - sporrspindlar 
 • Släkte
  Cheiracanthium  
 • Art
  Cheiracanthium elegansThorell, 1875 - praktsporrspindel

Arten är tydligen beroende av varmt och soligt mikroklimat med örter, gräs och omgivande buskar eller små träd. Den är påträffad på Kullaberg och Stenshuvud i sydbranter. Fyndet från Torna Hällestad är från en sandhed med omgivande buskar och träd.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog, Buskmark

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Levande djur (Viktig)
Då arten finns på två naturskyddade områden är hotet inte akut. Även den tredje lokalen är känd för sina naturvärden och kommer nog att få ett visst skydd. På sikt kan igenväxning på Kullaberg eller Stenshuvud hota populationerna där.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Ekkratt och buskar med omväxlande öppna partier måste behållas.

Heimer, S & Nentwig, M. 1991. Spinnen Mitteleuropas. Paul Parey, Hamburg & Berlin. Jonsson, L. J. 1995. taggspindeln Cheiracanthium elegans, ny för Nordeuropa, med en kort översikt över släktets svenska arter. Entomologisk Tidskrift 116: 55–59.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars J. Jonsson 1997, Rev. Lars J. Jonsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Eutichuridae - sporrspindlar 
 • Släkte
  Cheiracanthium  
 • Art
  Cheiracanthium elegans, Thorell, 1875 - praktsporrspindel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars J. Jonsson 1997, Rev. Lars J. Jonsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2007.