Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  praktvaxskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Phlebia coccineofulva
Praktvaxskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Praktvaxskinn är en utbredd, tätt vidväxt skinnsvamp med slät eller något veckad, glänsande, vaxartad fruktkropp. Svampen är i färskt tillstånd vackert vinröd till mörkt violett och med orange kant. När den torkas mörknar färgen till mer bruna toner och svampen får en mer hornaktig konsistens. Den bör i väl utvecklat tillstånd inte kunna förväxlas med någon annan art.
Utbredning
Länsvis förekomst för praktvaxskinn Observationer i Sverige för praktvaxskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Praktvaxskinn är bara funnen en gång i Sverige och arten tycks vara ytterst sällsynt i hela Europa. Den svenska växtplatsen ligger vid Lungsjön i Bräcke kommun i Jämtland. Botanikern J. Egeland samlade arten flera gånger mellan åren 1908 och 1918 vid gårdarna Hoff och Berg inom det som idag är bebyggda delar av Oslo. Den beskrevs då som en ny art, Peniophora egelandii, av den italienske mykologen Bresadola, som var omedveten om att det fanns flera äldre namn baserade på amerikanskt material. Under 1980-talet har arten återfunnits i Norge i närheten av Horten på västra sidan av Oslofjorden. Arten är samlad i Frankrike, Estland och på flera platser i Ryssland och har en vid utbredning i Nordamerika. Den är i Norge klassad som sårbar. Det förefaller som om arten i vårt land befinner sig i utkanten av sitt egentliga utbredningsområde. Mörkertalet och antalet skattade lokaler i Sverige har satts till 20.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare i död ved av lövträd, bl.a. björk och ask, i blandskog med inslag av björk, gärna på fuktig mark. En iögonfallande och eftersökt art med stora blodröda fruktkroppar. Endast känd från en lokal i landet, i östra Jämtland. Mycket få fynd även i Norge och Finland. Status och hotbild oklar, men uppenbart en ytterst sällsynt art med liten population. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (10-400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (20). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (1-40). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Praktvaxskinn växer på döda stammar av lövträd t.ex. al, asp, poppel, björk och ask. Växtplatserna tycks utgöras av relativt frodig skog, t.ex. bäckdalar. Det är dock svårt att ge någon närmare beskrivning av ekologin eftersom arten så sällan anträffats. Närmare uppgifter om förhållandena på de ryska och amerikanska fyndplatserna saknas. Arten är en rötsvamp som orsakar vitröta.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· ask
· ask
· askar
· askar
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· popplar
· popplar
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Meruliaceae, Släkte Phlebia (vaxskinn), Art Phlebia coccineofulva Schwein. - praktvaxskinn Synonymer Peniophora coccineofulva (Schwein.) Burt, Phanerochaete velutina f. coccineofulva (Schwein.) Parmasto, Membranicium martianum (Berk. & M.A.Curtis) Y.Hayashi, Phlebia coccineo-fulva Schwein., Phlebia martiana (Berk. & M.A.Curtis) Parmasto, Corticium martianum Berk. & M.A.Curtis, Peniophora egelandii Bres., Phlebia atkinsoniana W.B.Cooke

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare i död ved av lövträd, bl.a. björk och ask, i blandskog med inslag av björk, gärna på fuktig mark. En iögonfallande och eftersökt art med stora blodröda fruktkroppar. Endast känd från en lokal i landet, i östra Jämtland. Mycket få fynd även i Norge och Finland. Status och hotbild oklar, men uppenbart en ytterst sällsynt art med liten population. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (10-400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (20). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (1-40). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Praktvaxskinn är en utbredd, tätt vidväxt skinnsvamp med slät eller något veckad, glänsande, vaxartad fruktkropp. Svampen är i färskt tillstånd vackert vinröd till mörkt violett och med orange kant. När den torkas mörknar färgen till mer bruna toner och svampen får en mer hornaktig konsistens. Den bör i väl utvecklat tillstånd inte kunna förväxlas med någon annan art.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för praktvaxskinn

Länsvis förekomst och status för praktvaxskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för praktvaxskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Praktvaxskinn är bara funnen en gång i Sverige och arten tycks vara ytterst sällsynt i hela Europa. Den svenska växtplatsen ligger vid Lungsjön i Bräcke kommun i Jämtland. Botanikern J. Egeland samlade arten flera gånger mellan åren 1908 och 1918 vid gårdarna Hoff och Berg inom det som idag är bebyggda delar av Oslo. Den beskrevs då som en ny art, Peniophora egelandii, av den italienske mykologen Bresadola, som var omedveten om att det fanns flera äldre namn baserade på amerikanskt material. Under 1980-talet har arten återfunnits i Norge i närheten av Horten på västra sidan av Oslofjorden. Arten är samlad i Frankrike, Estland och på flera platser i Ryssland och har en vid utbredning i Nordamerika. Den är i Norge klassad som sårbar. Det förefaller som om arten i vårt land befinner sig i utkanten av sitt egentliga utbredningsområde. Mörkertalet och antalet skattade lokaler i Sverige har satts till 20.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Meruliaceae  
 • Släkte
  Phlebia - vaxskinn 
 • Art
  Phlebia coccineofulvaSchwein. - praktvaxskinn
  Synonymer
  Peniophora coccineofulva (Schwein.) Burt
  Phanerochaete velutina f. coccineofulva (Schwein.) Parmasto
  Membranicium martianum (Berk. & M.A.Curtis) Y.Hayashi
  Phlebia coccineo-fulva Schwein.
  Phlebia martiana (Berk. & M.A.Curtis) Parmasto
  Corticium martianum Berk. & M.A.Curtis
  Peniophora egelandii Bres.
  Phlebia atkinsoniana W.B.Cooke

Praktvaxskinn växer på döda stammar av lövträd t.ex. al, asp, poppel, björk och ask. Växtplatserna tycks utgöras av relativt frodig skog, t.ex. bäckdalar. Det är dock svårt att ge någon närmare beskrivning av ekologin eftersom arten så sällan anträffats. Närmare uppgifter om förhållandena på de ryska och amerikanska fyndplatserna saknas. Arten är en rötsvamp som orsakar vitröta.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· askar - Fraxinus (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Viktig)
· popplar - Populus (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Arten hotas fr.a. av slumpmässiga faktorer eftersom populationen är så liten

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Arten bör detaljinventeras i området runt Lungsjön så att populationsstorleken kan bedömas. Växtplatsen och dess närmaste omgivningar bör skyddas.

Eriksson, J. Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1981. The Corticiaceae of North Europe, vol 6. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Meruliaceae  
 • Släkte
  Phlebia - vaxskinn 
 • Art
  Phlebia coccineofulva, Schwein. - praktvaxskinn
  Synonymer
  Peniophora coccineofulva (Schwein.) Burt
  Phanerochaete velutina f. coccineofulva (Schwein.) Parmasto
  Membranicium martianum (Berk. & M.A.Curtis) Y.Hayashi
  Phlebia coccineo-fulva Schwein.
  Phlebia martiana (Berk. & M.A.Curtis) Parmasto
  Corticium martianum Berk. & M.A.Curtis
  Peniophora egelandii Bres.
  Phlebia atkinsoniana W.B.Cooke
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2005.