Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  prickig flinkspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Phrurolithus minimus
Prickig flinkspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten tillhör familjen Corinnidae, men har tidigare förts familjerna Liocranidae och Clubonidae, säckspindlar. Framkroppen är rödbrun med varierande grad av mörkare teckningar. Bakkroppen är svart med en metallisk lyster och med fyra små, parvisa vita fläckar. Något myrlik i utseendet. Arten liknar mycket den närbesläktade arten P. festivus men är något mindre. Kroppslängden 2,5-3,5 mm. För säker identifiering måste kopulationsorganen studeras, se bilder i Tullgren 1946, Grimm 1985 och Almquist 1994.
Utbredning
Länsvis förekomst för prickig flinkspindel Observationer i Sverige för prickig flinkspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är utbredd i hela Europa norrut till Litauen och Götaland i Sverige, vidare är den funnen österut i Asien. I Sverige är arten funnen i enstaka exemplar i Skåne (Kullaberg, 1970), Småland (SA), Västergötaland (1851), Bohuslän (Skaftö, 1936), Öland (194?) och Gotland (Bro, 1943), Östergötaland (1946), Dalsland (1947). Få sentida fynd men bedöms ha bättre förutsättningar på Öland och Gotland än fastlandet idag. Det finns ett äldre fynd i Norge där den är upptagen på rödlistan (VU).Arten är även funnen i Danmark.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
Arten är utbredd i hela Europa norrut till Litauen och Götaland i Sverige, vidare är den funnen österut i Asien. I Sverige är arten funnen i enstaka exemplar i Skåne (Kullaberg, 1970, Lund 1999), Småland (SA), Västergötaland (1851), Bohuslän (Skaftö, 1936), Öland (194?) och Gotland (Bro, 1943), Östergötaland (194?), Dalsland (194?). Få sentida fynd på fastlandet men kan sannolikt finnas kvar. Arten är framförallt funnen på solexponerad mark, tex gles skog, torr gräsmark, mossar, men även ruderatmark. Gles skog minskar bla pga allmän förtätning av skog. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (7-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (75-500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Arten är framförallt funnen på solexponerad mark, tex gles skog, torr gräsmark, men även mossar. I England anses arten vara främst bunden till torr kalkhaltig gräsmark. Arten är dagaktiv och kan se röra sig på solbelysta ytor.Uppehåller sig annars under stenar eller i förna. Adulter har insamlats under hela säsongen från tidig vår till höst (april-september).
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Barrskog
Barrskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Blottad mark
Blottad mark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Phrurolithidae (flinkspindlar), Släkte Phrurolithus, Art Phrurolithus minimus C.L.Koch, 1839 - prickig flinkspindel Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten är utbredd i hela Europa norrut till Litauen och Götaland i Sverige, vidare är den funnen österut i Asien. I Sverige är arten funnen i enstaka exemplar i Skåne (Kullaberg, 1970, Lund 1999), Småland (SA), Västergötaland (1851), Bohuslän (Skaftö, 1936), Öland (194?) och Gotland (Bro, 1943), Östergötaland (194?), Dalsland (194?). Få sentida fynd på fastlandet men kan sannolikt finnas kvar. Arten är framförallt funnen på solexponerad mark, tex gles skog, torr gräsmark, mossar, men även ruderatmark. Gles skog minskar bla pga allmän förtätning av skog. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (7-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (75-500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Arten tillhör familjen Corinnidae, men har tidigare förts familjerna Liocranidae och Clubonidae, säckspindlar. Framkroppen är rödbrun med varierande grad av mörkare teckningar. Bakkroppen är svart med en metallisk lyster och med fyra små, parvisa vita fläckar. Något myrlik i utseendet. Arten liknar mycket den närbesläktade arten P. festivus men är något mindre. Kroppslängden 2,5-3,5 mm. För säker identifiering måste kopulationsorganen studeras, se bilder i Tullgren 1946, Grimm 1985 och Almquist 1994.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för prickig flinkspindel

Länsvis förekomst och status för prickig flinkspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för prickig flinkspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är utbredd i hela Europa norrut till Litauen och Götaland i Sverige, vidare är den funnen österut i Asien. I Sverige är arten funnen i enstaka exemplar i Skåne (Kullaberg, 1970), Småland (SA), Västergötaland (1851), Bohuslän (Skaftö, 1936), Öland (194?) och Gotland (Bro, 1943), Östergötaland (1946), Dalsland (1947). Få sentida fynd men bedöms ha bättre förutsättningar på Öland och Gotland än fastlandet idag. Det finns ett äldre fynd i Norge där den är upptagen på rödlistan (VU).Arten är även funnen i Danmark.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Phrurolithidae - flinkspindlar 
 • Släkte
  Phrurolithus  
 • Art
  Phrurolithus minimusC.L.Koch, 1839 - prickig flinkspindel

Arten är framförallt funnen på solexponerad mark, tex gles skog, torr gräsmark, men även mossar. I England anses arten vara främst bunden till torr kalkhaltig gräsmark. Arten är dagaktiv och kan se röra sig på solbelysta ytor.Uppehåller sig annars under stenar eller i förna. Adulter har insamlats under hela säsongen från tidig vår till höst (april-september).

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper, Blottad mark, Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Levande djur (Viktig)
Artens habitat minskar pga minskad hävd och förtätning av skogshabitat. Situationen på Öland och Gotland sannolikt något bättre.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Arten är sannolikt beroende av störningar som resulterar i öppna gläntor i hällmarksskog, t.ex.bete och brand och andra oregelbundna störningar.

Almquist, S. 2006. Swedish Araneae, part. 2. Insect Systematics & Evolution Suppl. 63: 285-601.

Grimm, U. & Vilbel, B. Die Clubionidae Mitteleuropas: Corinninae und Liocraninae (Arachnidna, Araneae). Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg (NF) 27. Parey, Berlin & Hamburg.

Harvey, P. R., Nellist, D. R. & Telfer, M.G. (eds), 2002. Provisional atlas of British spiders (Arachnida, Araneae), Volume 1 & 2. Huntingdon: Biological Records Centre.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Phrurolithidae - flinkspindlar 
 • Släkte
  Phrurolithus  
 • Art
  Phrurolithus minimus, C.L.Koch, 1839 - prickig flinkspindel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2010.