Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  prickig stenfrömal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Ethmia dodecea
Prickig stenfrömal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Framvingarna är ljust gråaktiga, med c:a 10 svarta fläckar utspridda över vingen. Huvud och mellankropp är vitgråa. Bakvingarna är mörkare gråa. Arten skulle kunna förväxlas med prickig fetbladsmal Yponomeuta sedella men som är mörkare gråaktig både på huvud, mellankropp och vingar samt har fler mindre svarta punkter som främst finns i den inre vinghalvan. Även barrskogsförnamalen Holcocera binotella har svarta fläckar på framvingarna men dessa är oftast 4-5 till antal. Vingspann 19-23 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för prickig stenfrömal Observationer i Sverige för prickig stenfrömal
Svensk förekomst
Ej längre bofast, nu endast tillfälligt förekommande
Arten anträffades första gången på Ridön (väster om Västeräng) i Västmanland och har därefter återfunnits 1979 och 1988. Därefter har arten eftersökts på lokalen, som är den enda kända i Sverige, vid flera tillfällen utan resultat. En äldre uppgift om förekomst i Blekinge har inte kunnat verifieras. Arten förekommer närmast i Danmark lokalt på Själland, Ryssland, Polen och vidare söderut i Europa till Mindre Asien. Tillfälliga fynd som kan tyda på migration är gjorda i Estland, vilket skulle kunna innebära att en spontan återetablering teoretiskt är möjlig.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Endast känd från en lokal i Sverige, naturreservatet Ridön i Mälaren. De senaste fynden från ön härrör från 1980-talet, och trots riktade insatser vid inventeringar år 2002 och 2003 har fjärilen ej kunnat återfinnas. Arten är på sikt dömd att dö ut eftersom värdväxten, stenfrö (Litospermum officinale), riskerar att försvinna när de öppna markerna på ön växer igen. Den fanns på två små fläckar på ön. Dels en grusgrop som växt igen, samt ett öppnare ängsparti i anknytning till en kraftledningsgata, som trots påstötningar tillåtits växa igen med granplantor. Vid senaste besöket kunde endast få plantor av värdväxten ses på lokalen. Allt pekar på att arten försvunnit från dessa två små lokaler. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Larven påträffas i augusti-oktober under gles väv på bladen av stenfrö Lithospermum officinale. Förpuppning sker i en vit kokong i markförnan. Fjärilen flyger i skymningen-natten vid värdväxten i (maj-)juni och dras till ljus.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· stenfrö
· stenfrö
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Ethmiidae, Släkte Ethmia, Art Ethmia dodecea (Haworth, 1828) - prickig stenfrömal Synonymer

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Endast känd från en lokal i Sverige, naturreservatet Ridön i Mälaren. De senaste fynden från ön härrör från 1980-talet, och trots riktade insatser vid inventeringar år 2002 och 2003 har fjärilen ej kunnat återfinnas. Arten är på sikt dömd att dö ut eftersom värdväxten, stenfrö (Litospermum officinale), riskerar att försvinna när de öppna markerna på ön växer igen. Den fanns på två små fläckar på ön. Dels en grusgrop som växt igen, samt ett öppnare ängsparti i anknytning till en kraftledningsgata, som trots påstötningar tillåtits växa igen med granplantor. Vid senaste besöket kunde endast få plantor av värdväxten ses på lokalen. Allt pekar på att arten försvunnit från dessa två små lokaler. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.

Åtgärdsprogram Avslutat
Framvingarna är ljust gråaktiga, med c:a 10 svarta fläckar utspridda över vingen. Huvud och mellankropp är vitgråa. Bakvingarna är mörkare gråa. Arten skulle kunna förväxlas med prickig fetbladsmal Yponomeuta sedella men som är mörkare gråaktig både på huvud, mellankropp och vingar samt har fler mindre svarta punkter som främst finns i den inre vinghalvan. Även barrskogsförnamalen Holcocera binotella har svarta fläckar på framvingarna men dessa är oftast 4-5 till antal. Vingspann 19-23 mm.

Svensk förekomst Ej längre bofast, nu endast tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för prickig stenfrömal

Länsvis förekomst och status för prickig stenfrömal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för prickig stenfrömal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten anträffades första gången på Ridön (väster om Västeräng) i Västmanland och har därefter återfunnits 1979 och 1988. Därefter har arten eftersökts på lokalen, som är den enda kända i Sverige, vid flera tillfällen utan resultat. En äldre uppgift om förekomst i Blekinge har inte kunnat verifieras. Arten förekommer närmast i Danmark lokalt på Själland, Ryssland, Polen och vidare söderut i Europa till Mindre Asien. Tillfälliga fynd som kan tyda på migration är gjorda i Estland, vilket skulle kunna innebära att en spontan återetablering teoretiskt är möjlig.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Ethmiidae  
 • Underfamilj
  Ethmiinae  
 • Släkte
  Ethmia  
 • Art
  Ethmia dodecea(Haworth, 1828) - prickig stenfrömal

Larven påträffas i augusti-oktober under gles väv på bladen av stenfrö Lithospermum officinale. Förpuppning sker i en vit kokong i markförnan. Fjärilen flyger i skymningen-natten vid värdväxten i (maj-)juni och dras till ljus.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
· stenfrö - Lithospermum officinale (Viktig)
Värdväxtens försvinnande genom alltför stark beskuggning på grund av upphörd skogsbetning och plantering av gran m.m. Fjärilen förekom tidigare i en naturbetesmark med lövträdsinslag. Efter avverkning planterades området med gran. Under en 10-15 års period hade värdväxten stenfrö ett rikligt uppslag där vilket gynnade stenfrömalen. En kraftig minskning av stenfrö på denna lokal skedde i början på 2000-talet då antalet stenfröplantor minskade från mer än 100 till c:a 10 på 5år.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Värdväxten bör gynnas genom utglesning av skogen och gärna skogsbetning. Ytterligare granplantering bör förhindras och befintliga grandungar avlägsnas efterhand. Ett åtgärdsprogram för stenfrömal har tagits fram (Elmquist 2008).

Åtgärdsprogram Avslutat

Elmquist, H. 2008. Åtgärdsprogram för prickig stenfrömal 2008-2011 (Ethmia dodecea). Rapport 5827. 2008. Naturvårdsverket.

Emmet, A.M. 1979. A field guide to the smaller British Lepidoptera.

Palm, E. 1989. Nordeuropas Prydvinger. Danmarks Dyreliv Bind 4. Fauna Bøger, København. 247 pp.

Sattler, K. 1967. Microlepidoptera Palaearctica 2, Ethmiidae.

Spuler, A. 1910. Die Schmetterlinge Europas II, III (som Psecadia decemguttella).

Svensson, I. 1976. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1975. Ent. Tidskr. 97: 129.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1989. Rev. Ingvar Svensson 1994; Göran Palmqvist 2011. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Ethmiidae  
 • Underfamilj
  Ethmiinae  
 • Släkte
  Ethmia  
 • Art
  Ethmia dodecea, (Haworth, 1828) - prickig stenfrömal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1989. Rev. Ingvar Svensson 1994; Göran Palmqvist 2011. © ArtDatabanken, SLU 2005.