Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  prickstarr

Organismgrupp Kärlväxter Carex punctata
Prickstarr Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Prickstarr är ett lågvuxet (20–40 cm), tuvbildande, rent grönt, flerårigt halvgräs. De blommande skotten är något längre än bladen, vilka sitter tätt samlade vid basen. Axsamlingen består av ett kortskaftat hanax och 3–4 avlånga honax på relativt långa skaft. Fruktgömmena är blänkande ljusgröna och försedda med mycket små prickar över ytan (syns bara i stark lupp!).
Utbredning
Länsvis förekomst för prickstarr Observationer i Sverige för prickstarr
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Prickstarr förekommer i Sverige endast på öar utmed västkusten, från Styrsö socken inom Göteborgsområdet (i Västergötland) och norrut genom Bohuslän till mynningen av Gullmarsfjorden. Norr därom finns arten endast på Väderöarna och i Kosterarkipelagen. Totalt är drygt ett fyrtiotal lokaler kända. Dessa är i regel mycket individfattiga, men rikare förekomster finns. Arten förekommer även i Norge på östra Sörlandets kust samt inom ett litet område på Vestlandet, men saknas i övriga Norden. Utbredningen omfattar för övrigt Brittiska öarna, Västeuropa, Polen (isolerat), Alperna och Medelhavsområdet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Förekommer i Västergötland och Bohuslän. Prickstarr växer nästan uteslutande nära havet i små klippspringor eller ängsfragment vid basen av låga klippstup, vanligen exponerade mot söder eller sydväst. Antalet reproduktiva individer skattas till 700 (500-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (25-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1776 km² och förekomstarean (AOO) till 144 (100-200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Prickstarr har en mycket speciell autekologi. Den växer nästan uteslutande i små klippspringor eller ängsfragment vid basen av låga klippstup, vanligtvis exponerade mot söder eller sydväst. Någon enstaka gång finner man den även mellan stenar på strandmalar, d v s smala blockstrandsfragment. Det förefaller som om arten blott växer på gnejsberggrund; medan den är helt okänd från Bohusgranitens område förekommer den såväl på Koster- och Väderöarna väster om graniten som på Skaftö omedelbart söder därom.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Blottad mark
Blottad mark
Havsstrand
Havsstrand
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning Poales (gräsordningen), Familj Cyperaceae (halvgräs), Släkte Carex (starrar), Art Carex punctata Gaudin - prickstarr Synonymer Carex pallidior

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Förekommer i Västergötland och Bohuslän. Prickstarr växer nästan uteslutande nära havet i små klippspringor eller ängsfragment vid basen av låga klippstup, vanligen exponerade mot söder eller sydväst. Antalet reproduktiva individer skattas till 700 (500-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (25-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1776 km² och förekomstarean (AOO) till 144 (100-200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Prickstarr är ett lågvuxet (20–40 cm), tuvbildande, rent grönt, flerårigt halvgräs. De blommande skotten är något längre än bladen, vilka sitter tätt samlade vid basen. Axsamlingen består av ett kortskaftat hanax och 3–4 avlånga honax på relativt långa skaft. Fruktgömmena är blänkande ljusgröna och försedda med mycket små prickar över ytan (syns bara i stark lupp!).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för prickstarr

Länsvis förekomst och status för prickstarr baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för prickstarr

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Prickstarr förekommer i Sverige endast på öar utmed västkusten, från Styrsö socken inom Göteborgsområdet (i Västergötland) och norrut genom Bohuslän till mynningen av Gullmarsfjorden. Norr därom finns arten endast på Väderöarna och i Kosterarkipelagen. Totalt är drygt ett fyrtiotal lokaler kända. Dessa är i regel mycket individfattiga, men rikare förekomster finns. Arten förekommer även i Norge på östra Sörlandets kust samt inom ett litet område på Vestlandet, men saknas i övriga Norden. Utbredningen omfattar för övrigt Brittiska öarna, Västeuropa, Polen (isolerat), Alperna och Medelhavsområdet.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Poales - gräsordningen 
 • Familj
  Cyperaceae - halvgräs 
 • Släkte
  Carex - starrar 
 • Art
  Carex punctataGaudin - prickstarr
  Synonymer
  Carex pallidior

Prickstarr har en mycket speciell autekologi. Den växer nästan uteslutande i små klippspringor eller ängsfragment vid basen av låga klippstup, vanligtvis exponerade mot söder eller sydväst. Någon enstaka gång finner man den även mellan stenar på strandmalar, d v s smala blockstrandsfragment. Det förefaller som om arten blott växer på gnejsberggrund; medan den är helt okänd från Bohusgranitens område förekommer den såväl på Koster- och Väderöarna väster om graniten som på Skaftö omedelbart söder därom.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Blottad mark, Havsstrand, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
De i regel mycket små lokala populationerna av prickstarr kan lätt spolieras genom exploatering av växtplatserna för bebyggelse, båthamnar o dyl. På Hönö har delar av en förekomst förstörts genom bebyggelse. Åtskilliga lokaler är dock belägna inom naturreservat.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Prickstarr borde fridlysas, så att onödig insamling motverkas på de ofta sparsamma förekomsterna. Men som långsiktigt skydd torde inte detta räcka utan flertalet av förekomster bör ingå i större naturreservat. Arten bör övervakas av floraväktarna.
Utländska namn – NO: Prickstorr, DK: Prikket Star, GB: Dotted Sedge.

Andersson, H. 1989. Sällsynta växter i Kungälvstrakten.

Aronsson, L.-E. (red) 1993. Intressanta fynd 1992. Calluna 10: 26–28.

Bertilsson, A. m fl 2002. Västergötlands flora. Lund.

Blomgren, E. 2005. Floraväktarverksamheten i Bohuslän. Årsrapport 2004. Föreningen Bohusläns flora.

Evers, J. 1994. Rapport från norr. Vrivrånge 3: 11–12.

Frisendahl, A. 1940. Om Carex punctata Gaud. i Sverige Acta Hort. Gotob. 14: 221–238.

Fægri, K. 1960. Maps of Distribution of Norwegian Plants. I. Costal Plants. Universitet i Bergen Skrifter Nr. 26.

Sahlin, E. 2005. Floraväktarverksamheten i Västergötland. Årsrapport 2004. Calluna 22 (2):1–49.

Suneson, S. 1968. Vegetation och flora i Skaftö socken i mellersta Bohuslän. Svensk Bot. Tidskr. 62: 1–120.

Suneson, S. 1980. Tillägg till Skaftö flora. Svensk Bot. Tidskr. 74: 195–207.

Suneson, S. 1986. Nya bidrag till Skaftö flora. Svensk Bot. Tidskr. 80: 411–420.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Ljungstrand 1995. ©ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Poales - gräsordningen 
 • Familj
  Cyperaceae - halvgräs 
 • Släkte
  Carex - starrar 
 • Art
  Carex punctata, Gaudin - prickstarr
  Synonymer
  Carex pallidior
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Ljungstrand 1995. ©ArtDatabanken, SLU 2007.