Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  tryvårvecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Doloploca punctulana
Tryvårvecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för tryvårvecklare Observationer i Sverige för tryvårvecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
D. punctulana är i Sverige en sydlig, ganska sällsynt och lokal art med stora luckor i utbredningen. Den är tagen i Skåne och på Öland samt i Uppland och Gästrikland. Arten är även känd från Finland, men ej från de övriga nordiska länderna. Den förekommer söderut framför allt i östra Europa till Italien och Rumänien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(i,ii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Känd från en handfull lokaler, i fyra län, längs östkusten från Öland till sydligaste Gävleborg. Arten förekommer i rika och ljusa lundmarker med rikliga bestånd av try (Lonicera xylosteum). Vissa av de kända lokalerna håller på att växa igen, förmodligen har arten gynnats av extensivt skogsbete. Den verkar kunna blomma upp på hyggesmark o.l. där skogstry växer, men försvinner lika fort när granskogen sluter sig. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (20-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 25000 (17700-56000) km² och förekomstarean (AOO) till 400 (80-800) km². -2005. Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(i,ii,iv)).
Ekologi
Fjärilen flyger i lövsprickningen i slutet av april och början av maj och kommer gärna till ljus. Larven lever i hopspunna årsskott av try, Lonicera xylosteum, och påträffas i maj–juni.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Buskmark
Buskmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· ask
· ask
· skogstry
· skogstry
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Doloploca, Art Doloploca punctulana (Denis & Schiffermüller, 1775) - tryvårvecklare Synonymer prydlig vårgråvecklare

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(i,ii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Känd från en handfull lokaler, i fyra län, längs östkusten från Öland till sydligaste Gävleborg. Arten förekommer i rika och ljusa lundmarker med rikliga bestånd av try (Lonicera xylosteum). Vissa av de kända lokalerna håller på att växa igen, förmodligen har arten gynnats av extensivt skogsbete. Den verkar kunna blomma upp på hyggesmark o.l. där skogstry växer, men försvinner lika fort när granskogen sluter sig. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (20-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 25000 (17700-56000) km² och förekomstarean (AOO) till 400 (80-800) km². -2005. Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(i,ii,iv)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för tryvårvecklare

Länsvis förekomst och status för tryvårvecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för tryvårvecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.D. punctulana är i Sverige en sydlig, ganska sällsynt och lokal art med stora luckor i utbredningen. Den är tagen i Skåne och på Öland samt i Uppland och Gästrikland. Arten är även känd från Finland, men ej från de övriga nordiska länderna. Den förekommer söderut framför allt i östra Europa till Italien och Rumänien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Doloploca  
 • Art
  Doloploca punctulana(Denis & Schiffermüller, 1775) - tryvårvecklare
  Synonymer
  prydlig vårgråvecklare

Fjärilen flyger i lövsprickningen i slutet av april och början av maj och kommer gärna till ljus. Larven lever i hopspunna årsskott av try, Lonicera xylosteum, och påträffas i maj–juni.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog, Buskmark

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· skogstry - Lonicera xylosteum (Viktig)
Kalhuggning av lövskog och granplantering med åtföljande buskbekämpning. Gatubelysning och eljusspår vid lokaler där arten förekommer är sannolikt också till skada.

Påverkan
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Gynna och bevara värdväxten. Undvik onödig ytterbelysning. Extensivt skogsbete är gynnsamt för att bibehålla en gles skogstyp som gynnar denna och flera andra trylevande fjärilar.

Razowski, J. 1959. European Species of Cnephasiini (Lepidoptera, Tortricidae). Acta Zoologica Cracoviensia IV: 6. Spuler, A. 1910. Die Schmetterlinge Europas, Band II-III.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Doloploca  
 • Art
  Doloploca punctulana, (Denis & Schiffermüller, 1775) - tryvårvecklare
  Synonymer
  prydlig vårgråvecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.