Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  alvarmolnmott

Organismgrupp Fjärilar, Mott Khorassania compositella
Alvarmolnmott Fjärilar, Mott

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingbredd 19–24 mm. Framvingens grundfärg är askgrå med brun ton. Vid basen finns en fläck med mörkbruna och orangebruna fjäll. Inre och yttre tvärlinjer är ockraorange, inramade med oregelbundna svartaktiga fläckar. Diskfläcken består av två oftast isolerade, svarta punkter, vilket skiljer arten från den snarlika men något större jungfrulinmottet Pempelia palumbella, som har en enda diskpunkt och med en brunaktig bakre vinghalva, ej askgrå. Dessutom saknar compositella en fjällanhopning på antennerna, vilket är en släktkaraktär för Pempelia. Arten är avbildad i Palm (1986).
Utbredning
Länsvis förekomst för alvarmolnmott Observationer i Sverige för alvarmolnmott
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Prydligt molnmott har registrerats från ett 20–tal länder i Central– och Sydeuropa och har påträffats bort till Ural. I Norden är den bara funnen på Öland och Gotland, där den finns i till synes fasta populationer på alvarmark. Den meddelades som ny för Sverige och Norden genom fynd av Per Benander på Stora alvaret 1928.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ac(iv)+2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Prydligt molnmott förekommer på Öland och Gotland. Habitatet är alvarmark och förekomsterna är få och spridda. Larven lever på bladen av malörter mm. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (11-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (3716-8000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (44-160) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ac(iv)+2ac(iv)).
Ekologi
Arten finns på alvarmark, i synnerhet på s.k. Sedum–Tortella–alvar, men även på Festuca– och Helianthemum–alvar. Också i utlandet är den bunden till kalkrika, xeroterma områden. Larven är rödaktig med gulbruna längslinjer och ljusa sidofläckar. Den lever på fältmalört Artemisia campestris och på Öland sannolikt också på stenmalört A. rupestris. Den anges också kunna leva på solvända Helianthemum spp. Den uppehåller sig i vävrör under basbladen varifrån den kryper omkring för att livnära sig på plantans blad. Efter en larvperiod från augusti till maj ses fjärilen flyga från slutet av maj till slutet av juni. Detta avviker från uppgifter från kontinenten, där den sägs flyga i juli–augusti.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· malörter
· malörter
· solvändor
· solvändor
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Pyralidae (solmott), Släkte Khorassania, Art Khorassania compositella (Treitschke, 1835) - alvarmolnmott Synonymer Abrephia compositella (Treitschke, 1835), prydligt molnmott

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ac(iv)+2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Prydligt molnmott förekommer på Öland och Gotland. Habitatet är alvarmark och förekomsterna är få och spridda. Larven lever på bladen av malörter mm. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (11-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (3716-8000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (44-160) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ac(iv)+2ac(iv)).
Vingbredd 19–24 mm. Framvingens grundfärg är askgrå med brun ton. Vid basen finns en fläck med mörkbruna och orangebruna fjäll. Inre och yttre tvärlinjer är ockraorange, inramade med oregelbundna svartaktiga fläckar. Diskfläcken består av två oftast isolerade, svarta punkter, vilket skiljer arten från den snarlika men något större jungfrulinmottet Pempelia palumbella, som har en enda diskpunkt och med en brunaktig bakre vinghalva, ej askgrå. Dessutom saknar compositella en fjällanhopning på antennerna, vilket är en släktkaraktär för Pempelia. Arten är avbildad i Palm (1986).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för alvarmolnmott

Länsvis förekomst och status för alvarmolnmott baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för alvarmolnmott

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Prydligt molnmott har registrerats från ett 20–tal länder i Central– och Sydeuropa och har påträffats bort till Ural. I Norden är den bara funnen på Öland och Gotland, där den finns i till synes fasta populationer på alvarmark. Den meddelades som ny för Sverige och Norden genom fynd av Per Benander på Stora alvaret 1928.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pyraloidea  
 • Familj
  Pyralidae - solmott 
 • Underfamilj
  Phycitinae  
 • Släkte
  Khorassania  
 • Art
  Khorassania compositella(Treitschke, 1835) - alvarmolnmott
  Synonymer
  Abrephia compositella (Treitschke, 1835)
  prydligt molnmott

Arten finns på alvarmark, i synnerhet på s.k. Sedum–Tortella–alvar, men även på Festuca– och Helianthemum–alvar. Också i utlandet är den bunden till kalkrika, xeroterma områden. Larven är rödaktig med gulbruna längslinjer och ljusa sidofläckar. Den lever på fältmalört Artemisia campestris och på Öland sannolikt också på stenmalört A. rupestris. Den anges också kunna leva på solvända Helianthemum spp. Den uppehåller sig i vävrör under basbladen varifrån den kryper omkring för att livnära sig på plantans blad. Efter en larvperiod från augusti till maj ses fjärilen flyga från slutet av maj till slutet av juni. Detta avviker från uppgifter från kontinenten, där den sägs flyga i juli–augusti.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· malörter - Artemisia (Viktig)
· solvändor - Helianthemum (Har betydelse)
Lokalt kan arten i extremfall hotas av intensivt bete och tramp. Även igenväxning med diverse buskar kan på lång sikt inverka negativt. Numera har Stora alvaret skyddats till stora delar genom olika naturvårdsåtgärder varför inga överhängande hot mot artens existens i Sverige kan skönjas.
Inga speciella åtgärder är aktuella. Ett extensivt bete på marker med prydligt molnmott torde vara positivt, men möjligen bara marginellt, då fjärilen helst uppehåller sig på fläckar där det nästan saknas ett jordlager, dvs. där kalkstenen går i dagen.
Arten anses i den senaste taxonomiska bearbetningen tillhöra släktet Khorassania (Karsholt & Razowski, 1996), men anges fortfarande i Rödlistan som en art under Abrephia.

Benander, P. 1930. Öländska fjärilar [under Smärre meddelanden]. Ent. Tidskr. 51 (3/4): 267–269.

Karsholt, O. & Razowski, J 1996. Lepidoptera of Europe. 380 s. Apollo Books, Stenstrup.

Palm, E. 1986. Nordeuropas Pyralider. Danmarks Dyreliv Bind 3. Faunabøger, København.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pyraloidea  
 • Familj
  Pyralidae - solmott 
 • Underfamilj
  Phycitinae  
 • Släkte
  Khorassania  
 • Art
  Khorassania compositella, (Treitschke, 1835) - alvarmolnmott
  Synonymer
  Abrephia compositella (Treitschke, 1835)
  prydligt molnmott
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.