Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  prydnadsbock

Organismgrupp Skalbaggar, Långhorningar Anaglyptus mysticus
Prydnadsbock Skalbaggar, Långhorningar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En långsträckt, cylindriskt byggd skalbagge med ganska långa antenner och ben. Kroppen är blir mellan sex och fjorton mm lång. Täckvingarna är vackert, brokigt färgade med rödbrun skulderdel och svart bakdel. Rakt över täckvingarna går tre vita hårband, och dessutom är deras bakre del vithårig.
Utbredning
Länsvis förekomst för prydnadsbock Observationer i Sverige för prydnadsbock
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tidigare utbredd från Skåne till Dalarna. Nutida fynd finns upp till Mälardalen och Värmland. Arten är även påträffad i Norge och Danmark samt i Baltikum, Ryssland, Mellan- och Sydeuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Utvecklas i veden av en rad olika lövträd, t.ex. hassel. Funnen från Skåne till Värmland. Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (200-500). Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (800-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i torr, hård och död lövträdsved, oftast i grövre grenar eller klenare stamdelar av hassel, vildapel, lönn, bok, ek, lind m.fl. lövträd. Allmännast är arten förmodligen i gamla hasselrunnor med gott om död ved i sydöstra delen av landet. Larverna gnager nästan cirkelrunda gångar i den hårda veden. Gångarna ligger ofta ganska tätt, går främst i stammens eller grenens längsriktning och är tätt packade med fint gnagmjöl. Samma gren- eller stampartier kan angripas under mer än ett decennium. Larvutvecklingen är två- till treårig. Larven förpuppar sig redan på sensommaren och den fullbildade skalbaggen övervintrar i puppkammaren som den lämnar först i slutet av maj till mitten av juni året därpå. Den besöker gärna blommor av hagtorn och kornell.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· almar
· almar
· aplar
· aplar
· ask
· ask
· avenbok
· avenbok
· benved
· benved
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· fläder
· fläder
· hagtornar
· hagtornar
· hassel
· hassel
· klibbal
· klibbal
· popplar
· popplar
· rosor
· rosor
· skogsalm
· skogsalm
· skogslind
· skogslind
· skogslönn
· skogslönn
· viden
· viden
· vildapel
· vildapel
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· hagtornar
· hagtornar
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
· ask
· ask
· avenbok
· avenbok
· benved
· benved
· bok
· bok
· hagtornar
· hagtornar
· hassel
· hassel
· klibbal
· klibbal
· skogslönn
· skogslönn
· vildapel
· vildapel
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Cerambycidae (långhorningar), Släkte Anaglyptus, Art Anaglyptus mysticus (Linnaeus, 1758) - prydnadsbock Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Utvecklas i veden av en rad olika lövträd, t.ex. hassel. Funnen från Skåne till Värmland. Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (200-500). Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (800-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En långsträckt, cylindriskt byggd skalbagge med ganska långa antenner och ben. Kroppen är blir mellan sex och fjorton mm lång. Täckvingarna är vackert, brokigt färgade med rödbrun skulderdel och svart bakdel. Rakt över täckvingarna går tre vita hårband, och dessutom är deras bakre del vithårig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för prydnadsbock

Länsvis förekomst och status för prydnadsbock baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för prydnadsbock

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tidigare utbredd från Skåne till Dalarna. Nutida fynd finns upp till Mälardalen och Värmland. Arten är även påträffad i Norge och Danmark samt i Baltikum, Ryssland, Mellan- och Sydeuropa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Cerambycidae - långhorningar 
 • Underfamilj
  Cerambycinae  
 • Tribus
  Anaglyptini  
 • Släkte
  Anaglyptus  
 • Art
  Anaglyptus mysticus(Linnaeus, 1758) - prydnadsbock

Larvutvecklingen sker i torr, hård och död lövträdsved, oftast i grövre grenar eller klenare stamdelar av hassel, vildapel, lönn, bok, ek, lind m.fl. lövträd. Allmännast är arten förmodligen i gamla hasselrunnor med gott om död ved i sydöstra delen av landet. Larverna gnager nästan cirkelrunda gångar i den hårda veden. Gångarna ligger ofta ganska tätt, går främst i stammens eller grenens längsriktning och är tätt packade med fint gnagmjöl. Samma gren- eller stampartier kan angripas under mer än ett decennium. Larvutvecklingen är två- till treårig. Larven förpuppar sig redan på sensommaren och den fullbildade skalbaggen övervintrar i puppkammaren som den lämnar först i slutet av maj till mitten av juni året därpå. Den besöker gärna blommor av hagtorn och kornell.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· aplar - Malus (Har betydelse)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· avenbok - Carpinus betulus (Har betydelse)
· benved - Euonymus europaeus (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· fläder - Sambucus nigra (Har betydelse)
· hagtornar - Crataegus (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
· klibbal - Alnus glutinosa (Har betydelse)
· popplar - Populus (Har betydelse)
· rosor - Rosa (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
· viden - Salix (Har betydelse)
· vildapel - Malus sylvestris (Har betydelse)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· hagtornar - Crataegus (Har betydelse)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· avenbok - Carpinus betulus (Har betydelse)
· benved - Euonymus europaeus (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· hagtornar - Crataegus (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
· klibbal - Alnus glutinosa (Har betydelse)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
· vildapel - Malus sylvestris (Har betydelse)
Arten hotas främst av bristen på torr, död lövträdsved. Eftersom den gärna vill ha solexponerad ved utgör igenväxningen av gamla trädbevuxna naturbetesmarker också ett hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Spar gamla hasselrunnor i halvöppet läge med gott om död ved. Spar även annan död lövträdsved i soligt läge, i synnerhet i öppna hagmarker.

Baranowski, R. 1991. En inventering av skalbaggsfaunan vid Maltesholm. Länsstyrelsen i Kristianstads län. Rapport, sid. 38, 65–66.

Bily, S. & Mehl, O. 1989. Longhorn Beetles (Coleoptera, Cerambycidae) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. Vol. 22: 127–128.

Ehnström, B. 1983. Faunistiska anteckningar om trädskalbaggar. Ent. Tidskr. 104: 77.

Lundberg, S. 1963. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar. 8. Ent. Tidskr. 84: 249.

Palm, T. 1955. Bidrag till kännedomen om svenska skalbaggars biologi och systematik. 10-14. Ent. Tidskr. 76: 144–145.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 329.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Cerambycidae - långhorningar 
 • Underfamilj
  Cerambycinae  
 • Tribus
  Anaglyptini  
 • Släkte
  Anaglyptus  
 • Art
  Anaglyptus mysticus, (Linnaeus, 1758) - prydnadsbock
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.