Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  puckelmaskros

Organismgrupp Kärlväxter Taraxacum pycnolobum
Puckelmaskros Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Puckelmaskros hör till gruppen ogräsmaskrosor Taraxacum sect. Taraxacum. Växten kan vara svår att identifiera då bladformen är variabel. Normalt har arten mörkt gröna, lansettlika och bredskaftade blad med mer eller mindre nedåtriktade triangulära flikar, vilka på bladkantens ovansida har tänder som kan vara grova. Mellanrummen mellan bladflikarna kan vara korta eller obefintliga. Ändfliken har konvexa sidor, som ofta är grovtandade vid basen, och en spets som ibland är utdragen. Holken har korta, utstående, tämligen breda ytterholkfjäll. Arten har viss likhet med sillmaskros T. privum, men den senare har ljusare märken, saknar pollen och har gröna, ej röda, bladskaft (Dahlstedt 1910).
Utbredning
Länsvis förekomst för puckelmaskros Observationer i Sverige för puckelmaskros
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Puckelmaskros var tidigare känd från hela södra Sverige upp till Uppland, främst i Skåne och Småland. Totalt är den funnen på ett 80-tal lokaler i landet, varav hälften i Skåne. Arten är sannolikt på stark tillbakagång och har i Norden inte samlats sedan 1992 i Danmark. Senast den sågs i Sverige var 1962 på Gotland. Världsutbredningen omfattar, förutom Sverige och Danmark, även Finland, Estland och Tyskland (Marklund 1940) samt Ryssland (Tzvelev 1989, 2000).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(i,ii,iv,v); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
Puckelmaskros, i sektionen ogräsmaskrosor, är tidigare funnen i 7 landskap och på hela 75 lokaler norrut till Uppland, men är ej sedd efter 1974 (Närke). Troligen en starkt minskande art som pga sin växtmiljö, urbana gräsmarker, bedöms ha ett stort mörkertal. Arten bedöms för första gången till 2015 års rödlista. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (0-5000). Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (0-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (0-70000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (0-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (B2ab(i,ii,iv,v); C2a(i)).
Ekologi
Puckelmaskros hör till ogräsmaskrosorna och har liksom de flesta av sektionens arter en mycket bred ekologi. Arten växer i gräsmattor, vägkanter, rabatter, trädgårdar, gårdsplaner, vallar, åkrar och på ruderatplatser. Den gynnas av näring och ljusa, öppna förhållanden.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asterales (asterordningen), Familj Asteraceae (korgblommiga), Släkte Taraxacum (maskrosor), Art Taraxacum pycnolobum Dahlst. - puckelmaskros Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(i,ii,iv,v); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Puckelmaskros, i sektionen ogräsmaskrosor, är tidigare funnen i 7 landskap och på hela 75 lokaler norrut till Uppland, men är ej sedd efter 1974 (Närke). Troligen en starkt minskande art som pga sin växtmiljö, urbana gräsmarker, bedöms ha ett stort mörkertal. Arten bedöms för första gången till 2015 års rödlista. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (0-5000). Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (0-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (0-70000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (0-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (B2ab(i,ii,iv,v); C2a(i)).
Puckelmaskros hör till gruppen ogräsmaskrosor Taraxacum sect. Taraxacum. Växten kan vara svår att identifiera då bladformen är variabel. Normalt har arten mörkt gröna, lansettlika och bredskaftade blad med mer eller mindre nedåtriktade triangulära flikar, vilka på bladkantens ovansida har tänder som kan vara grova. Mellanrummen mellan bladflikarna kan vara korta eller obefintliga. Ändfliken har konvexa sidor, som ofta är grovtandade vid basen, och en spets som ibland är utdragen. Holken har korta, utstående, tämligen breda ytterholkfjäll. Arten har viss likhet med sillmaskros T. privum, men den senare har ljusare märken, saknar pollen och har gröna, ej röda, bladskaft (Dahlstedt 1910).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för puckelmaskros

Länsvis förekomst och status för puckelmaskros baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för puckelmaskros

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Puckelmaskros var tidigare känd från hela södra Sverige upp till Uppland, främst i Skåne och Småland. Totalt är den funnen på ett 80-tal lokaler i landet, varav hälften i Skåne. Arten är sannolikt på stark tillbakagång och har i Norden inte samlats sedan 1992 i Danmark. Senast den sågs i Sverige var 1962 på Gotland. Världsutbredningen omfattar, förutom Sverige och Danmark, även Finland, Estland och Tyskland (Marklund 1940) samt Ryssland (Tzvelev 1989, 2000).
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Taraxacum - maskrosor 
 • Sektion
  Taraxacum sect. Taraxacum - ogräsmaskrosor 
 • Art
  Taraxacum pycnolobumDahlst. - puckelmaskros

Puckelmaskros hör till ogräsmaskrosorna och har liksom de flesta av sektionens arter en mycket bred ekologi. Arten växer i gräsmattor, vägkanter, rabatter, trädgårdar, gårdsplaner, vallar, åkrar och på ruderatplatser. Den gynnas av näring och ljusa, öppna förhållanden.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Trots att arten inte växer i biotoper på tillbakagång utan tvärtom i triviala, kulturpåverkade miljöer, är det uppenbart att den minskar starkt. Minskningen tycks vara lika stor inom hela det svenska utbredningsområdet. Orsaken till tillbakagången i Sverige är okänd, men små förändringar i miljön kan påverka vissa arter av maskrosor, vilka generellt har en smal genetisk bas.
Några specifika åtgärder kan inte föreslås eftersom orsakerna till tillbakagången är okända. Puckelmaskrosen bör dock eftersökas i södra Sverige, särskilt i Skåne då det är troligt att den kan finnas kvar åtminstone någonstans. Om arten på nytt anträffas bör man föröka upp antalet frön för utsättning och sedan kan groningsförsök av frön iscensättas i syfte att studera deras groningsförmåga vid olika temperaturer och näringshalter.
Puckelmaskros är svår för icke-specialister att känna igen, varför arten kan vara förbisedd. Växten är dessutom möjlig att artbestämma endast under blomningstiden i maj.

Dahlstedt, H. 1910. Nya östsvenska Taraxaca. Arkiv för Botanik 10(6): 1-36.

Marklund, G. 1940. Die Taraxacum-Flora Nylands. Acta Botanica Fennica 26: 1-185.

Tzvelev, N.N. 1989. Taraxacum Wigg. I: Tzvelev, N.N. (red.), Flora Partis Europaeae USSR 8: 61-114. Nauka Publishing House, Leningrad.

Tzvelev, N.N. 2000. Manual of the vascular plants of North-West Russia. S:t Petersburg State Chemical-Pharmaceutical Academy Press, S:t Petersburg, 781 pp.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Rydberg 2014. © ArtDatabanken, SLU 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Taraxacum - maskrosor 
 • Sektion
  Taraxacum sect. Taraxacum - ogräsmaskrosor 
 • Art
  Taraxacum pycnolobum, Dahlst. - puckelmaskros
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Rydberg 2014. © ArtDatabanken, SLU 2015.