Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  pudermaskros

Organismgrupp Kärlväxter Taraxacum pruinatum
Pudermaskros Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Pudermaskros hör till gruppen ängsmaskrosor, Taraxacum sect. Hamata. Bladen är 25-30 cm långa, smalt lansettlika, ljust grågröna och håriga, särskilt innerbladen och på nerven. Bladskaftet är blekgrönt eller köttfärgat. Ändfliken är ibland utdragen i en förtjockad spets. Sidoflikarna är smala och tämligen långt åtskilda. Holken är mörkgrön och de yttre holkfjällen gröna, kraftigt pruinösa, ibland med purpurton, och med tydlig vit hinnkant. Arten kan vara svår att skilja från andra ängsmaskrosor. Förökningen sker med frön bildade på vegetativt sätt, s.k. apomixis. Alla exemplar av arten är därför genetiskt lika.
Utbredning
Länsvis förekomst för pudermaskros Observationer i Sverige för pudermaskros
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Pudermaskros är i Sverige bara funnen på en enda lokal i Skåne i Östra Nöbbelöv 1943, där den sedan inte återfunnits. Det är oklart om någon eftersökt arten på denna plats. Den är västlig och det finns fynd från såväl Danmark som Storbritannien men även från den europeiska kontinenten. Arten är även funnen i Florida, USA. I alla dessa länder betraktas arten som sällsynt. Genom att mörkertalet är stort finns möjligheter att återfinna denna maskros i sydvästra Sverige, men uppenbarligen är den sällsynt och eventuella nya fyndplatser bör betraktas som skyddsvärda.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
Pudermaskros är en ängsmaskros som säkerligen är ytterst sällsynt. Det finns ett gammalt fynd från Skåne i torr ängsmark och arten har inte kunnats återfinnas. I Danmark växer den i ängsmark och en kärräng. Antalet reproduktiva individer skattas till 10 (0-50). Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (0-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 25 (0-100) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (0-40) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Växte på den skånska lokalen i torr ängsmark. I Danmark på Jylland är den noterad från ängsmarker och en kärräng. Ekologiska noteringar saknas från Västeuropa och USA. Växten är känslig för igenväxning och kvävegödsling. En viss störning, t.ex. genom tramp, är gynnsam för etablering av nya individer.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asterales (asterordningen), Familj Asteraceae (korgblommiga), Släkte Taraxacum (maskrosor), Art Taraxacum pruinatum M. P. Christ. - pudermaskros Synonymer

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)

Dokumentation Pudermaskros är en ängsmaskros som säkerligen är ytterst sällsynt. Det finns ett gammalt fynd från Skåne i torr ängsmark och arten har inte kunnats återfinnas. I Danmark växer den i ängsmark och en kärräng. Antalet reproduktiva individer skattas till 10 (0-50). Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (0-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 25 (0-100) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (0-40) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Pudermaskros hör till gruppen ängsmaskrosor, Taraxacum sect. Hamata. Bladen är 25-30 cm långa, smalt lansettlika, ljust grågröna och håriga, särskilt innerbladen och på nerven. Bladskaftet är blekgrönt eller köttfärgat. Ändfliken är ibland utdragen i en förtjockad spets. Sidoflikarna är smala och tämligen långt åtskilda. Holken är mörkgrön och de yttre holkfjällen gröna, kraftigt pruinösa, ibland med purpurton, och med tydlig vit hinnkant. Arten kan vara svår att skilja från andra ängsmaskrosor. Förökningen sker med frön bildade på vegetativt sätt, s.k. apomixis. Alla exemplar av arten är därför genetiskt lika.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för pudermaskros

Länsvis förekomst och status för pudermaskros baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för pudermaskros

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Pudermaskros är i Sverige bara funnen på en enda lokal i Skåne i Östra Nöbbelöv 1943, där den sedan inte återfunnits. Det är oklart om någon eftersökt arten på denna plats. Den är västlig och det finns fynd från såväl Danmark som Storbritannien men även från den europeiska kontinenten. Arten är även funnen i Florida, USA. I alla dessa länder betraktas arten som sällsynt. Genom att mörkertalet är stort finns möjligheter att återfinna denna maskros i sydvästra Sverige, men uppenbarligen är den sällsynt och eventuella nya fyndplatser bör betraktas som skyddsvärda.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Taraxacum - maskrosor 
 • Sektion
  Taraxacum sect. Hamata - ängsmaskrosor 
 • Art
  Taraxacum pruinatumM. P. Christ. - pudermaskros

Växte på den skånska lokalen i torr ängsmark. I Danmark på Jylland är den noterad från ängsmarker och en kärräng. Ekologiska noteringar saknas från Västeuropa och USA. Växten är känslig för igenväxning och kvävegödsling. En viss störning, t.ex. genom tramp, är gynnsam för etablering av nya individer.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Växten är påträffad i Skåne för över 60 år sedan och kan möjligen finnas kvar i landet. Eventuella växtplatser hotas av övergödning, igenväxning och påverkan genom slumpfaktorer på enskilda individer. Växten är rödlistad genom att den är extremt sällsynt.
Lokalen i Östra Nöbbelöv bör återbesökas och lämpliga miljöer undersökas i närheten. Markägare bör informeras om nya fyndplatser upptäcks så att eventuella skyddsåtgärder kan genomföras.

Christiansen, M.P. 1936: Nye Taraxacum-arter af gruppen Vulgaria. Dansk Bot. Arkiv

9 (2): 1-32.

Dudman, A. A. & Richards, A. J. 1997: Dandelions of Great Britain and Ireland. BSBI

Handbook No 9. Botanical Society oft he British Isles. London. BILD

Øllgaard, H. 1983: Hamata, a New Section of Taraxacum (Asteraceae).

Pl. Syst. Evol. 141: 199-217.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Rydberg 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010-12-22

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Taraxacum - maskrosor 
 • Sektion
  Taraxacum sect. Hamata - ängsmaskrosor 
 • Art
  Taraxacum pruinatum, M. P. Christ. - pudermaskros
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Rydberg 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010-12-22