Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  puktörnefjädermott

Organismgrupp Fjärilar, Mott Marasmarcha lunaedactyla
Puktörnefjädermott Fjärilar, Mott

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingbredd 20–24 mm. Framvingarna är ockrabruna, något ljusare hos honan. På bakkanten finns ofta en ljus fläck före mitten. Vid flikbasen finns en större ljus fläck, som diffust kan nå fram- och bakkanten av framvingen. Bakvingarna är mörkbruna, teckningslösa. Arten är avbildad i Gielis (1996).
Utbredning
Länsvis förekomst för puktörnefjädermott Observationer i Sverige för puktörnefjädermott
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är registrerad från ett tjugotal länder i Europa. I Norden är den bara känd från Finland och Sverige. I Finland insamlades den för första gången 1992 i Nylandia, Tammisaari Jussarö i en ljusfälla. Ännu har detta fynd inte följts av några andra och framtiden får utvisa om en ny population har fått fotfäste i södra Finland. Här finns bara enstaka växtplatser med stallört Ononis arvensis, som kan tjänstgöra som värdväxt. I Sverige anträffades den första gången av Nils Burrau på Öland, Vickleby och Resmo i juli 1952. Sedan har den upptäckts på många platser på Öland, från Albrunnalund i söder till Hälluddsviken i norr. Den finns även på några lokaler på Gotland, bl.a. vid Mästermyr i Hemse socken. Den får anses som en fast men lokal medlem i vår fauna.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Puktörnefjädermott förekommer på små blomrika torrängsmarker och skogsbryn med puktörne (Ononis repens) på Öland samt Gotland. Arten tycks missgynnas av starkt bete och igenväxning. Vidare har flera lokaler i Mittlandsskogen på Öland vuxit igen och aktuella lokaler finns bara i närhet till Stora alvaret från Gårdby till Torslunda och Fide, Angar och Tofta på Gotland. På Tofta skjutfält riskerar habitatet att försämras när den militära verksamheten upphör. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (14-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 7000 (4164-8000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (56-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)c(iv)).
Ekologi
Puktörnefjädermottet finner man längs vägkanter, på ruderatmark, i kantzoner av åkrar och fält, vid havsstränder, etc. Den är bunden till i första hand puktörne Ononis repens men även andra arter av växtsläktet lär kunna utgöra foder för larven. Denna är grön eller vitgrön med mörk rygglinje; huvudet är svarttecknat. Fjärilen är främst aktiv om dagen och där puktörne finns kan man se den sittande på växten i juli till början av augusti.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Havsstrand
Havsstrand
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· puktörne
· puktörne
· puktörnen
· puktörnen
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Pterophoridae (fjädermott), Släkte Marasmarcha, Art Marasmarcha lunaedactyla (Haworth, 1811) - puktörnefjädermott Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Puktörnefjädermott förekommer på små blomrika torrängsmarker och skogsbryn med puktörne (Ononis repens) på Öland samt Gotland. Arten tycks missgynnas av starkt bete och igenväxning. Vidare har flera lokaler i Mittlandsskogen på Öland vuxit igen och aktuella lokaler finns bara i närhet till Stora alvaret från Gårdby till Torslunda och Fide, Angar och Tofta på Gotland. På Tofta skjutfält riskerar habitatet att försämras när den militära verksamheten upphör. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (14-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 7000 (4164-8000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (56-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)c(iv)).
Vingbredd 20–24 mm. Framvingarna är ockrabruna, något ljusare hos honan. På bakkanten finns ofta en ljus fläck före mitten. Vid flikbasen finns en större ljus fläck, som diffust kan nå fram- och bakkanten av framvingen. Bakvingarna är mörkbruna, teckningslösa. Arten är avbildad i Gielis (1996).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för puktörnefjädermott

Länsvis förekomst och status för puktörnefjädermott baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för puktörnefjädermott

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är registrerad från ett tjugotal länder i Europa. I Norden är den bara känd från Finland och Sverige. I Finland insamlades den för första gången 1992 i Nylandia, Tammisaari Jussarö i en ljusfälla. Ännu har detta fynd inte följts av några andra och framtiden får utvisa om en ny population har fått fotfäste i södra Finland. Här finns bara enstaka växtplatser med stallört Ononis arvensis, som kan tjänstgöra som värdväxt. I Sverige anträffades den första gången av Nils Burrau på Öland, Vickleby och Resmo i juli 1952. Sedan har den upptäckts på många platser på Öland, från Albrunnalund i söder till Hälluddsviken i norr. Den finns även på några lokaler på Gotland, bl.a. vid Mästermyr i Hemse socken. Den får anses som en fast men lokal medlem i vår fauna.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pterophoroidea  
 • Familj
  Pterophoridae - fjädermott 
 • Underfamilj
  Pterophorinae  
 • Släkte
  Marasmarcha  
 • Art
  Marasmarcha lunaedactyla(Haworth, 1811) - puktörnefjädermott

Puktörnefjädermottet finner man längs vägkanter, på ruderatmark, i kantzoner av åkrar och fält, vid havsstränder, etc. Den är bunden till i första hand puktörne Ononis repens men även andra arter av växtsläktet lär kunna utgöra foder för larven. Denna är grön eller vitgrön med mörk rygglinje; huvudet är svarttecknat. Fjärilen är främst aktiv om dagen och där puktörne finns kan man se den sittande på växten i juli till början av augusti.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna strandbiotoper, Människoskapad miljö på land, Havsstrand, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· puktörne - Ononis spinosa subsp. procurrens (Viktig)
· puktörnen - Ononis (Viktig)
Borttagande av värdväxten är ett hot mot arten.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
För närvarande är inga akuta åtgärder påkallade, men man bör göra en inventering för att få bättre kunskap om artens förekomst på Öland och Gotland.

Burrau, N. 1953. Ett för svenska faunan nytt fjädermott, Marasmarcha lunaedactyla Haw. (Lep. Pterophoridae). Opusc. Ent. XVIII (2/3): 200.

Gielis, C. 1996. Pterophoridae. – In P. Huemer, O.Karsholt and L.Lyneborg (eds.): Microlepidoptera of Europe 1: 1–222.

Nupponen, K. & Nupponen, T. 1993. Marasmarcha lunaedactyla (Haworth, 1811) tavattu Suomesta (Lepidoptera, Pterophoridae). Baptria 18(2): 41–42.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pterophoroidea  
 • Familj
  Pterophoridae - fjädermott 
 • Underfamilj
  Pterophorinae  
 • Släkte
  Marasmarcha  
 • Art
  Marasmarcha lunaedactyla, (Haworth, 1811) - puktörnefjädermott
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.