Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  puktörnevecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Cydia microgrammana
Puktörnevecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Framvingen är förhållandevis bred och har grå eller brungrå grundfärg. I svag förstoring syns en mängd fina, tvärgående strimmor med något mörkare färgton. Spegeln (området snett framför bakhörnet) har vanligen tre korta, mer eller mindre tydliga, svarta längsstreck, som ibland kan vara mycket svaga eller saknas. På framkanten i yttre halvan av framvingen finns en rad ganska svagt markerade dubbelhakar, den yttre av dessa tydligast och riktad vinkelrätt mot vingkanten, de övriga sneda. Bakvingen är ljust gråbrun. Vingspann 10-12 mm. Puktörnevecklaren liknar mycket den betydligt vanligare lusernvecklaren Cydia medicaginis, men denna art saknar det fina tvärstrimmiga mönstret i framvingen och har mer glänsande framvingar.
Utbredning
Länsvis förekomst för puktörnevecklare Observationer i Sverige för puktörnevecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Puktörnevecklaren finns i Sverige bara i den sydöstliga delen, där den är noterad från Skåne, Blekinge, Öland och Gotland. Den är ytterst lokal och bara funnen på uppskattningsvis 10-20 lokaler. Rapporter om dess förekomst i Sverige är sällsynta. De mest individrika lokalerna ligger på norra Öland och på Gotland. I Danmark har den påträffats i östligaste Jylland och i övriga provinser öster därom, inklusive Bornholm. Den saknas i Norge och Finland. Den är i övrigt känd från Mellan- och Sydeuropa, norra Afrika, Turkiet och österut till Kaukasus och Iran.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Puktörnevecklaren finns i Sverige bara i den sydöstliga delen, där den är noterad från Skåne, Blekinge, Öland och Gotland. Den är ytterst lokal och bara funnen på uppskattningsvis 10-20 lokaler. Rapporter om dess förekomst i Sverige är sällsynta. De mest individrika lokalerna ligger på norra Öland och på Gotland. Arten finns på öppna, mycket torra marker, men också på väldränerade betesmarker med larvens värdväxt busktörne Ononides spinosa (syn. O. repens). Den tycks framför allt föredra puktörne ssp. maritima, som växer på klapperstensfält med kalksten. Arten hotas av igenväxning och exploatering av olika slag (vägdragning, byggnation, etc.) av marker med busktörne. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (30-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2652 (800-18700) km² och förekomstarean (AOO) till 400 (120-1200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Puktörnevecklaren finns på öppna, mycket torra marker, men också på väldränerade betesmarker med larvens värdväxt busktörne Ononides spinosa (syn. O. repens). Den tycks framför allt föredra puktörne ssp. maritima, som växer på klapperstensfält med kalksten, där också fjärilen någon gång kan påträffas i lite större antal. Larven lever i frukterna från augusti. Möjligen övervintrar larven innan den förpuppar sig. Fjärilen flyger från mitten av juni till en bit in i juli.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· busktörne
· busktörne
· puktörne
· puktörne
· puktörnen
· puktörnen
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Cydia (borrvecklare), Art Cydia microgrammana (Guenée, 1845) - puktörnevecklare Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Puktörnevecklaren finns i Sverige bara i den sydöstliga delen, där den är noterad från Skåne, Blekinge, Öland och Gotland. Den är ytterst lokal och bara funnen på uppskattningsvis 10-20 lokaler. Rapporter om dess förekomst i Sverige är sällsynta. De mest individrika lokalerna ligger på norra Öland och på Gotland. Arten finns på öppna, mycket torra marker, men också på väldränerade betesmarker med larvens värdväxt busktörne Ononides spinosa (syn. O. repens). Den tycks framför allt föredra puktörne ssp. maritima, som växer på klapperstensfält med kalksten. Arten hotas av igenväxning och exploatering av olika slag (vägdragning, byggnation, etc.) av marker med busktörne. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (30-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2652 (800-18700) km² och förekomstarean (AOO) till 400 (120-1200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Framvingen är förhållandevis bred och har grå eller brungrå grundfärg. I svag förstoring syns en mängd fina, tvärgående strimmor med något mörkare färgton. Spegeln (området snett framför bakhörnet) har vanligen tre korta, mer eller mindre tydliga, svarta längsstreck, som ibland kan vara mycket svaga eller saknas. På framkanten i yttre halvan av framvingen finns en rad ganska svagt markerade dubbelhakar, den yttre av dessa tydligast och riktad vinkelrätt mot vingkanten, de övriga sneda. Bakvingen är ljust gråbrun. Vingspann 10-12 mm. Puktörnevecklaren liknar mycket den betydligt vanligare lusernvecklaren Cydia medicaginis, men denna art saknar det fina tvärstrimmiga mönstret i framvingen och har mer glänsande framvingar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för puktörnevecklare

Länsvis förekomst och status för puktörnevecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för puktörnevecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Puktörnevecklaren finns i Sverige bara i den sydöstliga delen, där den är noterad från Skåne, Blekinge, Öland och Gotland. Den är ytterst lokal och bara funnen på uppskattningsvis 10-20 lokaler. Rapporter om dess förekomst i Sverige är sällsynta. De mest individrika lokalerna ligger på norra Öland och på Gotland. I Danmark har den påträffats i östligaste Jylland och i övriga provinser öster därom, inklusive Bornholm. Den saknas i Norge och Finland. Den är i övrigt känd från Mellan- och Sydeuropa, norra Afrika, Turkiet och österut till Kaukasus och Iran.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Cydia - borrvecklare 
 • Art
  Cydia microgrammana(Guenée, 1845) - puktörnevecklare

Puktörnevecklaren finns på öppna, mycket torra marker, men också på väldränerade betesmarker med larvens värdväxt busktörne Ononides spinosa (syn. O. repens). Den tycks framför allt föredra puktörne ssp. maritima, som växer på klapperstensfält med kalksten, där också fjärilen någon gång kan påträffas i lite större antal. Larven lever i frukterna från augusti. Möjligen övervintrar larven innan den förpuppar sig. Fjärilen flyger från mitten av juni till en bit in i juli.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· busktörne - Ononis spinosa subsp. spinosa (Har betydelse)
· puktörne - Ononis spinosa subsp. procurrens (Viktig)
· puktörnen - Ononis (Viktig)
Igenväxning. Exploatering av olika slag (vägdragning, byggnation, etc.) av marker med busktörne.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Kända lokaler med goda populationer av puktörnevecklare bör skyddas från exploatering. Markägare bör kontaktas för att med denne komma överens om en lämplig skötsel av lokalen för fjärilens fortlevnad. Bete kan i vissa fall rekommenderas och också viss annan störning av marken kring bestånd av busktörne.

Svensson, I. 2006. Nordens vecklare. Entomologiska Sällskapet i Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Cydia - borrvecklare 
 • Art
  Cydia microgrammana, (Guenée, 1845) - puktörnevecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2012.