Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  pulverädellav

Organismgrupp Lavar Megalaria pulverea
Pulverädellav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Pulver-ädellav har en tunn, ljust blågrå bål som till större delen är upplöst i soredier. Bålen reagerar Pd+ rött (sällan Pd– eller Pd+ gult), K+ gult och C–. Apothecier är 0,5–2 mm breda, sällsynta, oftast platta, glänsande blåsvarta med en tjock kant. Sporerna är färglösa, tvåcelliga och 10–19 × 5–7 µm. Arten påträffas ofta steril och kan då förväxlas med framför allt blågrå mjöllav Lepraria incana. Hela bålen hos pulver-ädellav M. pulverea brukar dock inte vara upplöst i soral och sorediekornen är något större och fastare än hos L. incana, som dessutom är Pd–. För en helt säker bestämning krävs undersökning av kemin med tunnskiktskromatografi.
Utbredning
Länsvis förekomst för pulverädellav Observationer i Sverige för pulverädellav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Pulver-ädellav är en suboceanisk art vilken är känd från ca 35 lokaler i Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän, Dalsland och Västergötland. De flesta av fynden är gjorda i Bohuslän. Eftersom arten relativt ofta är steril skulle den kunna vara förbisedd. Arten är även känd från Danmark (rödlistad), Norge, Brittiska öarna, Alperna, Makaronesien, Tasmanien, Chile och västra Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
En suboceanisk art med ett 50-tal aktuella lokaler i sydvästra delarna av landet. Växer på lövträd på lokaler med hög luftfuktighet. Antalet reproduktiva individer skattas till 900 (500-2500). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-250). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30616 km² och förekomstarean (AOO) till 400 (200-1000) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Den växer främst på ek, men även på alm, ask, asp, klibbal och rönn i blandskog. Arten är beroende av hög luftfuktighet och förekommer på lokaler med höga naturvärden, men förefaller inte vara knuten till gamla träd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· klibbal
· klibbal
· rönn
· rönn
· skogsalm
· skogsalm
· skogsek
· skogsek
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Ramalinaceae, Släkte Megalaria (ädellavar), Art Megalaria pulverea (Borrer) Hafellner & E.Schreiner - pulverädellav Synonymer Catinaria pulverea (Borrer) Vezda & Poelt, Catillaria pulverea (Borrer) Lettau, Pertusaria miniescens Erichsen, Lecidea pulverea Borrer, Catillochroma pulverea (Borrer) Kalb, pulver-ädellav

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation En suboceanisk art med ett 50-tal aktuella lokaler i sydvästra delarna av landet. Växer på lövträd på lokaler med hög luftfuktighet. Antalet reproduktiva individer skattas till 900 (500-2500). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-250). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30616 km² och förekomstarean (AOO) till 400 (200-1000) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Pulver-ädellav har en tunn, ljust blågrå bål som till större delen är upplöst i soredier. Bålen reagerar Pd+ rött (sällan Pd– eller Pd+ gult), K+ gult och C–. Apothecier är 0,5–2 mm breda, sällsynta, oftast platta, glänsande blåsvarta med en tjock kant. Sporerna är färglösa, tvåcelliga och 10–19 × 5–7 µm. Arten påträffas ofta steril och kan då förväxlas med framför allt blågrå mjöllav Lepraria incana. Hela bålen hos pulver-ädellav M. pulverea brukar dock inte vara upplöst i soral och sorediekornen är något större och fastare än hos L. incana, som dessutom är Pd–. För en helt säker bestämning krävs undersökning av kemin med tunnskiktskromatografi.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för pulverädellav

Länsvis förekomst och status för pulverädellav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för pulverädellav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Pulver-ädellav är en suboceanisk art vilken är känd från ca 35 lokaler i Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän, Dalsland och Västergötland. De flesta av fynden är gjorda i Bohuslän. Eftersom arten relativt ofta är steril skulle den kunna vara förbisedd. Arten är även känd från Danmark (rödlistad), Norge, Brittiska öarna, Alperna, Makaronesien, Tasmanien, Chile och västra Nordamerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Ramalinaceae  
 • Släkte
  Megalaria - ädellavar 
 • Art
  Megalaria pulverea(Borrer) Hafellner & E.Schreiner - pulverädellav
  Synonymer
  Catinaria pulverea (Borrer) Vezda & Poelt
  Catillaria pulverea (Borrer) Lettau
  Pertusaria miniescens Erichsen
  Lecidea pulverea Borrer
  Catillochroma pulverea (Borrer) Kalb
  pulver-ädellav

Den växer främst på ek, men även på alm, ask, asp, klibbal och rönn i blandskog. Arten är beroende av hög luftfuktighet och förekommer på lokaler med höga naturvärden, men förefaller inte vara knuten till gamla träd.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Våtmark

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Triviallövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· klibbal - Alnus glutinosa (Har betydelse)
· rönn - Sorbus aucuparia (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Aktivt skogsbruk bör undvikas i nära anslutning till dessa platser. Speciellt viktigt är att fuktighetsförhållandena inte ändras genom t.ex. dikning.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Rikliga lokaler bör skyddas.

Arup, U. & Ekman, S. 1997. Presentation av arterna. I: Arup, U., Ekman, S., Kärnefelt, I. & Mattsson, J.-E.

(red.), Skyddsvärda lavar i sydvästra Sverige. SBF-förlaget, Lund.

Hultengren, S. 1994. Nya eller intressanta epifytiska lavar från sydvästra Sverige. Graphis Scripta 7: 43–47.

Wirth, V. 1995. Die Flechten Baden-Württembergs. 2. uppl., del 1–2. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jan-Eric Mattsson 1988. Rev. Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Ramalinaceae  
 • Släkte
  Megalaria - ädellavar 
 • Art
  Megalaria pulverea, (Borrer) Hafellner & E.Schreiner - pulverädellav
  Synonymer
  Catinaria pulverea (Borrer) Vezda & Poelt
  Catillaria pulverea (Borrer) Lettau
  Pertusaria miniescens Erichsen
  Lecidea pulverea Borrer
  Catillochroma pulverea (Borrer) Kalb
  pulver-ädellav
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jan-Eric Mattsson 1988. Rev. Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.