Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  punkterad backglimssäckmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Coleophora hackmani
Punkterad backglimssäckmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Punkterad backglimsäckmal är en relativt stor säckmal med en vingbredd på 17–18 mm. Den har ockragula framvingar med en ljus framkantslinje och med åtskilliga mörka fjäll inströdda, i synnerhet utåt spetsen, där en (oftast) distinkt punkt innanför spetsen kan skilja den från liknande arter, kanske med undantag för honor av sen fältmalörtsäckmal Coleophora directella samt sen rölleksäckmal C. expressella som har liknande utseende. Ett annat viktigt kännetecken för punkterad backglimsäckmal är de helvita antennerna. Arten är avbildad av Buhl et al. (1988).
Utbredning
Länsvis förekomst för punkterad backglimssäckmal Observationer i Sverige för punkterad backglimssäckmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är bara känd från Danmark, Sverige, Norge, Finland, Estland och Litauen. Den anmäldes som ny för Danmark 1973 genom fyra fynd vid olika tidpunkter i augusti vid Glatved Strand på Jylland. Senare har den också hittats på nordvästra Själland. De första svenska exemplaren togs av Per Benander 1927 som säckar vid Kullaberg i Skåne. Därefter fann Benander den 1932 i Småland, Mönsterås och 1938 i Blekinge, Hällevik. Efter dessa fynd har arten påträffats på Öland, Gotland och Gotska Sandön, liksom i Södermanland och Uppland. Den räknas som lokal och sällsynt och iakttas sällan annat än enstaka exemplar.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(ii,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer mycket lokalt på kalkpåverkade torrbackar med backglim (Silene nutans) i östra Sverige upp till Uppsala län. Larvsäckarna på backglim är lättinventerade, och trots ihärdiga eftersökningar har mycket få populationer påträffats. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (9-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (36-160) km². -2005. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea och kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii)).
Ekologi
Punkterad backglimsäckmal återfinns på torra marker där backglim växer. Det kan vara sandmarker på Öland eller klippbranter på Kullaberg. Arten är unik i Sverige genom att uppträda i två generationer. Imago finner man i juni och i augusti medan larven kan hittas på våren och hösten samt i juli. Den gör en mina i bladen av backglim och tillverkar sedan en rak, spunnen, gulvit rörsäck med svagt ansatta längsrader av fina, svarta korn. Fjärilen kommer till ljus.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· backglim
· backglim
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Coleophoridae (säckmalar), Släkte Coleophora, Art Coleophora hackmani (Toll, 1953) - punkterad backglimssäckmal Synonymer punkterad backglimsäckmal

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(ii,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer mycket lokalt på kalkpåverkade torrbackar med backglim (Silene nutans) i östra Sverige upp till Uppsala län. Larvsäckarna på backglim är lättinventerade, och trots ihärdiga eftersökningar har mycket få populationer påträffats. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (9-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (36-160) km². -2005. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea och kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii)).
Punkterad backglimsäckmal är en relativt stor säckmal med en vingbredd på 17–18 mm. Den har ockragula framvingar med en ljus framkantslinje och med åtskilliga mörka fjäll inströdda, i synnerhet utåt spetsen, där en (oftast) distinkt punkt innanför spetsen kan skilja den från liknande arter, kanske med undantag för honor av sen fältmalörtsäckmal Coleophora directella samt sen rölleksäckmal C. expressella som har liknande utseende. Ett annat viktigt kännetecken för punkterad backglimsäckmal är de helvita antennerna. Arten är avbildad av Buhl et al. (1988).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för punkterad backglimssäckmal

Länsvis förekomst och status för punkterad backglimssäckmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för punkterad backglimssäckmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är bara känd från Danmark, Sverige, Norge, Finland, Estland och Litauen. Den anmäldes som ny för Danmark 1973 genom fyra fynd vid olika tidpunkter i augusti vid Glatved Strand på Jylland. Senare har den också hittats på nordvästra Själland. De första svenska exemplaren togs av Per Benander 1927 som säckar vid Kullaberg i Skåne. Därefter fann Benander den 1932 i Småland, Mönsterås och 1938 i Blekinge, Hällevik. Efter dessa fynd har arten påträffats på Öland, Gotland och Gotska Sandön, liksom i Södermanland och Uppland. Den räknas som lokal och sällsynt och iakttas sällan annat än enstaka exemplar.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora hackmani(Toll, 1953) - punkterad backglimssäckmal
  Synonymer
  punkterad backglimsäckmal

Punkterad backglimsäckmal återfinns på torra marker där backglim växer. Det kan vara sandmarker på Öland eller klippbranter på Kullaberg. Arten är unik i Sverige genom att uppträda i två generationer. Imago finner man i juni och i augusti medan larven kan hittas på våren och hösten samt i juli. Den gör en mina i bladen av backglim och tillverkar sedan en rak, spunnen, gulvit rörsäck med svagt ansatta längsrader av fina, svarta korn. Fjärilen kommer till ljus.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· backglim - Silene nutans (Viktig)
Främst exploatering av sandmarker för bebyggelse, vägdragning, o.d., men även plantering av tall och upphört bete.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
De få kända lokalerna bör om möjligt bibehållas i förefintligt skick genom extensivt bete och/eller röjning av buskage. Vidare bör artens autekologi undersökas för att säkert fastställa det ovanliga fenomenet med två generationer.

Buhl, O. et al., 1988. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1986 (Lepidoptera). Ent. Meddr. 56: 99–112.

Benander, P., 1939. Die Coleophoriden Schwedens. Opuscula ent. Band IV(1-2): 30–110.

Deurs, W. van, 1973. Nye sommerfugle (Lepidoptera) i Danmark. Ent. Meddr. 41: 60–62.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora hackmani, (Toll, 1953) - punkterad backglimssäckmal
  Synonymer
  punkterad backglimsäckmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002.