Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  purpurbrun jordtunga

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Microglossum atropurpureum
Purpurbrun jordtunga Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Purpurbrun jordtunga är en jordtunga med mörkbruna eller purpurbruna, ibland nästan svarta, tunglika fruktkroppar som ofta är vridna och överst klubblikt utvidgade. Foten är fint fjällig. Arten känns igen på de helt ofärgade och korvlika sporerna. En mycket liknande art är slät jordtunga Geoglossum asaeptatum, som har ljust bruna sporer, kolsvarta fruktkroppar och helt slät fot. Fruktkropparna kommer på hösten.
Utbredning
Länsvis förekomst för purpurbrun jordtunga Observationer i Sverige för purpurbrun jordtunga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Purpurbrun jordtunga förekommer sällsynt i södra och mellersta Sverige upp till Medelpad och Jämtland. 30 aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 300, vilket motsvarar ungefär 600 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 6 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Total population i landet bedöms ha minskat med över 15 % över de senaste 20 åren, främst p.g.a. upphörande hävd och igenväxning, men arten missgynnas även av högre näringsnivåer i mark, med ett hög- och tätvuxet fältskikt som följd. Minskningen bedöms pågå fortlöpande. Den är också känd från Danmark, Norge och Finland och rödlistad i de båda senare länderna. Totalutbredningen är dåligt känd eftersom arten har sammanblandats med andra närstående arter. Den är rödlistad också i Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2c+3c+4c; C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Nedbrytare som lever i ogödslad, välhävdad naturbetesmark oftast tillsammans med många andra jordtungor och ängssvampar. Total population i landet bedöms ha minskat och fortsätta minska, främst p.g.a. förändrad/upphörd hävd och igenväxning, men missgynnas även av högre näringsnivåer med ett förändrat fältskikt och försämrad livsmiljö som följd. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (1000-10000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (250). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (50-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (200-2000) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1).
Ekologi
Nedbrytare som lever i naturbetesmark. Arten växer i magra grässvålar, framför allt i naturbetesmark, tillsammans med andra jordtungor G. cookeianum Nannf., G. fallax Dur. s.l., G. glutinosum Pers.: Fr., G. umbratile Sacc., vaxskivlingar etc. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Leotiomycetes, Ordning Leotiales, Familj Leotiaceae, Släkte Microglossum, Art Microglossum atropurpureum (Batsch:Fr.) P.Karst. - purpurbrun jordtunga Synonymer Clavaria atropurpurea Batsch, Thuemenidium atropurpureum (Batsch) Kuntze, Corynetes atropurpureus (Batsch) E.J.Durand, Geoglossum atropurpureum Batsch:Fr.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2c+3c+4c; C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Nedbrytare som lever i ogödslad, välhävdad naturbetesmark oftast tillsammans med många andra jordtungor och ängssvampar. Total population i landet bedöms ha minskat och fortsätta minska, främst p.g.a. förändrad/upphörd hävd och igenväxning, men missgynnas även av högre näringsnivåer med ett förändrat fältskikt och försämrad livsmiljö som följd. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (1000-10000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (250). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (50-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (200-2000) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Purpurbrun jordtunga är en jordtunga med mörkbruna eller purpurbruna, ibland nästan svarta, tunglika fruktkroppar som ofta är vridna och överst klubblikt utvidgade. Foten är fint fjällig. Arten känns igen på de helt ofärgade och korvlika sporerna. En mycket liknande art är slät jordtunga Geoglossum asaeptatum, som har ljust bruna sporer, kolsvarta fruktkroppar och helt slät fot. Fruktkropparna kommer på hösten.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för purpurbrun jordtunga

Länsvis förekomst och status för purpurbrun jordtunga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för purpurbrun jordtunga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Purpurbrun jordtunga förekommer sällsynt i södra och mellersta Sverige upp till Medelpad och Jämtland. 30 aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 300, vilket motsvarar ungefär 600 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 6 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Total population i landet bedöms ha minskat med över 15 % över de senaste 20 åren, främst p.g.a. upphörande hävd och igenväxning, men arten missgynnas även av högre näringsnivåer i mark, med ett hög- och tätvuxet fältskikt som följd. Minskningen bedöms pågå fortlöpande. Den är också känd från Danmark, Norge och Finland och rödlistad i de båda senare länderna. Totalutbredningen är dåligt känd eftersom arten har sammanblandats med andra närstående arter. Den är rödlistad också i Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Leotiomycetes  
 • Ordning
  Leotiales  
 • Familj
  Leotiaceae  
 • Släkte
  Microglossum  
 • Art
  Microglossum atropurpureum(Batsch:Fr.) P.Karst. - purpurbrun jordtunga
  Synonymer
  Clavaria atropurpurea Batsch
  Thuemenidium atropurpureum (Batsch) Kuntze
  Corynetes atropurpureus (Batsch) E.J.Durand
  Geoglossum atropurpureum Batsch:Fr.

Nedbrytare som lever i naturbetesmark. Arten växer i magra grässvålar, framför allt i naturbetesmark, tillsammans med andra jordtungor G. cookeianum Nannf., G. fallax Dur. s.l., G. glutinosum Pers.: Fr., G. umbratile Sacc., vaxskivlingar etc. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Purpurbrun jordtunga hotas av upphörd beteshävd som leder till att den lågvuxna grässvålen ersätts med högt gräs och sly. Även användning av gödning eller skogsplantering på gamla betesmarker är negativa.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Bete, helst med nötkreatur, bör bibehållas. Gödsling måste undvikas. På vissa lokaler har enbuskar blivit talrika och det vore här önskvärt med en utglesning av buskskiktet.
Utländska namn – NO: Vrangjordtunge, DK: Purpurfarvet jordtunge, FI: Violetinmusta maakieli.
Rödlistad 2005 under namnet Geoglossum atropurpureum.

Læssøe, T. & Elborne, S.A. 1984. De danske jordtunger. Svampe 9: 9–22.

Nannfeldt, J.A. 1942. The Geoglossaceae of Sweden (with regard also to the surrounding countries). Arkiv för Botanik 30A(4).

Nitare, J. 1984. Kartor över kända fynd av svarta jordtungor i Sverige. Windahlia 14: 77–94.

Nitare, J. 1988. Jordtungor, en svampgrupp på tillbakagång i naturliga fodermarker. Svensk Bot. Tidskr. 82: 341–368.

Olsen, S. 1986. Jordtunger i Norge. Agarica 14: 120–168.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 1992.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Leotiomycetes  
 • Ordning
  Leotiales  
 • Familj
  Leotiaceae  
 • Släkte
  Microglossum  
 • Art
  Microglossum atropurpureum, (Batsch:Fr.) P.Karst. - purpurbrun jordtunga
  Synonymer
  Clavaria atropurpurea Batsch
  Thuemenidium atropurpureum (Batsch) Kuntze
  Corynetes atropurpureus (Batsch) E.J.Durand
  Geoglossum atropurpureum Batsch:Fr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 1992.