Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  purpurmusseron

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Rugosomyces obscurissimus
Purpurmusseron Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En relativt liten musseron som tidigare ingick i släktet Calocybe. Hatten smutsigt rödbrun-purpurprun, ibland med violett ton och 25-35 mm bred. Den kan vara lite radiärfibrig och tomentös mot mitten och är inte hygrofan. Hattens färg kontrastrerar skarpt mot de vita-gråvita lamellerna. Foten har samma färg som hatten eller är något blekar och fibrillös. Arten tycks vara nära släkt med den livligare färgade lilamusseronen Rugosomyces ionides och skiljs enbart på färgsättningen.
Utbredning
Länsvis förekomst för purpurmusseron Observationer i Sverige för purpurmusseron
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten känd från en fåtal lokaler (3 på Öland och 1 i Skåne) och den är även sällsynt funnen i Finland (EN), Danmark (VU) och Norge (NT). Även om arten är tämligen anonym så torde den inte vara särskilt förbisedd då dess biotoper är väl undersökta. Även längre ner i Europa är arten sällsynt (ovanligare än lilamusseronen) men finns spritt i Central- och Sydeuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Ej tillämplig (NA)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare i torr, luckig och örtrik ädellövskog på kalkrik jordarter. Iögonfallande och med relativt lågt mörkertal. I Sverige endast funnen på ett fåtal lokaler och med mycket liten total population. Kan missgynnas av avverkning och för hård restaurering till följd av EU:s miljöstöd på de fåtaliga lokalerna. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (120-3000). Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (6-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 7416 km² och förekomstarean (AOO) till 16 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Arten är förnanedbrytare i kalkrika och örtrika ädellövskogar såväl som i örtrika kalkbarrskogar. Av de fåtaliga svenska lokalerna är två gjorda i extremt ört- och buskrika ädellövskogar (Dunderbäcken, Skåne och Albrunnalund, Öland) medan två är gjorda i örtrika kalkbarrskogar (Böda kronopark, Öland).
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Lyophyllaceae, Släkte Rugosomyces, Art Rugosomyces obscurissimus (A. Pearson) Bon - purpurmusseron Synonymer Tricholoma ionides var. obscurissima A.Pearson, Lyophyllum obscurissimum (A.Pearson) Cons. & Contu, Tricholoma obscurissimum (A.Pearson) Hora, Calocybe obscurissima (A.Pearson) M.M.Moser, Tricholoma conicosporum Métrod

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Ej tillämplig (NA)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare i torr, luckig och örtrik ädellövskog på kalkrik jordarter. Iögonfallande och med relativt lågt mörkertal. I Sverige endast funnen på ett fåtal lokaler och med mycket liten total population. Kan missgynnas av avverkning och för hård restaurering till följd av EU:s miljöstöd på de fåtaliga lokalerna. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (120-3000). Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (6-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 7416 km² och förekomstarean (AOO) till 16 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
En relativt liten musseron som tidigare ingick i släktet Calocybe. Hatten smutsigt rödbrun-purpurprun, ibland med violett ton och 25-35 mm bred. Den kan vara lite radiärfibrig och tomentös mot mitten och är inte hygrofan. Hattens färg kontrastrerar skarpt mot de vita-gråvita lamellerna. Foten har samma färg som hatten eller är något blekar och fibrillös. Arten tycks vara nära släkt med den livligare färgade lilamusseronen Rugosomyces ionides och skiljs enbart på färgsättningen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för purpurmusseron

Länsvis förekomst och status för purpurmusseron baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för purpurmusseron

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten känd från en fåtal lokaler (3 på Öland och 1 i Skåne) och den är även sällsynt funnen i Finland (EN), Danmark (VU) och Norge (NT). Även om arten är tämligen anonym så torde den inte vara särskilt förbisedd då dess biotoper är väl undersökta. Även längre ner i Europa är arten sällsynt (ovanligare än lilamusseronen) men finns spritt i Central- och Sydeuropa.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Lyophyllaceae  
 • Släkte
  Rugosomyces  
 • Art
  Rugosomyces obscurissimus(A. Pearson) Bon - purpurmusseron
  Synonymer
  Tricholoma ionides var. obscurissima A.Pearson
  Lyophyllum obscurissimum (A.Pearson) Cons. & Contu
  Tricholoma obscurissimum (A.Pearson) Hora
  Calocybe obscurissima (A.Pearson) M.M.Moser
  Tricholoma conicosporum Métrod

Arten är förnanedbrytare i kalkrika och örtrika ädellövskogar såväl som i örtrika kalkbarrskogar. Av de fåtaliga svenska lokalerna är två gjorda i extremt ört- och buskrika ädellövskogar (Dunderbäcken, Skåne och Albrunnalund, Öland) medan två är gjorda i örtrika kalkbarrskogar (Böda kronopark, Öland).

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Den lilla populationen och de stora kraven på växtplatser gör arten mycklet känslig för alla förändringar som kan påverka växtplatserna negativt.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Av de fyra växtplatserna är två naturreservat (Dunderbäcken och Albrunna lund). De övriga två är belägna inom Böda kronopark på norra Öland som numera delvis är skyddade som Böda ekopark.
På kontinenten betraktas arten ofta som en varietet till lilamuseron R. ionides.

Kalamees, K. 2012. Rugosomyces. In Knudsen, H. & Vesterholt, J. 2012: Funga Nordica. Nordsvamp – Copenhagen.

Knutsson, T & Lange, C. 1994. Några spännande svampfynd från Ölands ädellövskogar, främst Mittlandsskogen 1994. Jordstjärnan 16 (3): 8-19.

Kriegelsteiner, G. (ed.). 2001. Die Grosspilze Baden-Wurttembergs. Band 3. Ulmer.

Lange, C. 1995. Öland – et mekka for svampeintresserede. Svampe 32: 6-13.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tommy Knutsson 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Lyophyllaceae  
 • Släkte
  Rugosomyces  
 • Art
  Rugosomyces obscurissimus, (A. Pearson) Bon - purpurmusseron
  Synonymer
  Tricholoma ionides var. obscurissima A.Pearson
  Lyophyllum obscurissimum (A.Pearson) Cons. & Contu
  Tricholoma obscurissimum (A.Pearson) Hora
  Calocybe obscurissima (A.Pearson) M.M.Moser
  Tricholoma conicosporum Métrod
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tommy Knutsson 2012