Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  pustastyltfluga

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Cryptophlebs kerteszi
Pustastyltfluga Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Pustastyltflugan är en liten, oansenlig styltfluga med kroppslängden 1,5 mm. Flugan kan säkert identifieras endast genom mikroskopiska karaktärer såsom vingnervaturen (ribban M2 saknas eller är stumpartad), borststrukturen på thoraxryggen (acrostichalborst saknas) och hanens könsorgan (hypopygiet saknar kraftiga borst).
Utbredning
Länsvis förekomst för pustastyltfluga Observationer i Sverige för pustastyltfluga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Pustastyltflugan uppgavs som ny för Sverige och norra Europa 2001 efter ett fynd 1981 av en hane och en hona vid Klostersågen nära Veberöd i Skåne, på den tiden insektrik torrmark, numera igenplanterad med tallskog. Redan 1967 hade emellertid opublicerade fynd av flugan gjorts av Lars Hedström i Kåseberga i Skåne. Fynden i Sverige och Spanien ligger anmärkningsvärt utanför artens kända, mer sammanhängande utbredningsområde. Den förekommer i världen för övrigt endast i sydöstra Europa (Ungern, Serbien, Rumänien), centrala Ryssland (Saratovregionen) och Kina. Överallt sällsynt.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(iii)c(iv)+2ab(iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
En mycket sydlig art med trolig förekomst begränsad till södra Skåne. Enda kända lokalen i Norden är (Kåseberga 1967). Bunden till smärre erosionshak mot bar sand. Larverna lever troligen av rov i sanden. Öppen sandmark har minskat starkt under 10-årsperioden. Arten är sannolikt beroende av beteskontinuitet. Den är oansenlig och kan därför vara förbisedd, men har samtidigt få möjliga förekomstområden. Spridningsförmågan kan antas vara mycket begränsad. Känd från ytterst få områden i världen. Typlokalen på ungerska Pustan. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (350-3000) km² och förekomstarean (AOO) till 10 (4-40) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)c(iv)+2ab(iii)c(iv)).
Ekologi
Bunden till smärre erosionshak mot bar sand, troligen också beroende av beteskontinuitet. Typlokalen är belägen på den ungerska pustan. Larvernas biologi är inte närmare känd men sannolikt är de som de flesta styltflugelarver rovdjur.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Dolichopodidae (styltflugor), Släkte Cryptophlebs, Art Cryptophlebs kerteszi Lichtwardt, 1898 - pustastyltfluga Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(iii)c(iv)+2ab(iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation En mycket sydlig art med trolig förekomst begränsad till södra Skåne. Enda kända lokalen i Norden är (Kåseberga 1967). Bunden till smärre erosionshak mot bar sand. Larverna lever troligen av rov i sanden. Öppen sandmark har minskat starkt under 10-årsperioden. Arten är sannolikt beroende av beteskontinuitet. Den är oansenlig och kan därför vara förbisedd, men har samtidigt få möjliga förekomstområden. Spridningsförmågan kan antas vara mycket begränsad. Känd från ytterst få områden i världen. Typlokalen på ungerska Pustan. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (350-3000) km² och förekomstarean (AOO) till 10 (4-40) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)c(iv)+2ab(iii)c(iv)).
Pustastyltflugan är en liten, oansenlig styltfluga med kroppslängden 1,5 mm. Flugan kan säkert identifieras endast genom mikroskopiska karaktärer såsom vingnervaturen (ribban M2 saknas eller är stumpartad), borststrukturen på thoraxryggen (acrostichalborst saknas) och hanens könsorgan (hypopygiet saknar kraftiga borst).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för pustastyltfluga

Länsvis förekomst och status för pustastyltfluga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för pustastyltfluga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Pustastyltflugan uppgavs som ny för Sverige och norra Europa 2001 efter ett fynd 1981 av en hane och en hona vid Klostersågen nära Veberöd i Skåne, på den tiden insektrik torrmark, numera igenplanterad med tallskog. Redan 1967 hade emellertid opublicerade fynd av flugan gjorts av Lars Hedström i Kåseberga i Skåne. Fynden i Sverige och Spanien ligger anmärkningsvärt utanför artens kända, mer sammanhängande utbredningsområde. Den förekommer i världen för övrigt endast i sydöstra Europa (Ungern, Serbien, Rumänien), centrala Ryssland (Saratovregionen) och Kina. Överallt sällsynt.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Empidoidea  
 • Familj
  Dolichopodidae - styltflugor 
 • Underfamilj
  Diaphorinae  
 • Släkte
  Cryptophlebs  
 • Art
  Cryptophlebs kertesziLichtwardt, 1898 - pustastyltfluga

Bunden till smärre erosionshak mot bar sand, troligen också beroende av beteskontinuitet. Typlokalen är belägen på den ungerska pustan. Larvernas biologi är inte närmare känd men sannolikt är de som de flesta styltflugelarver rovdjur.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Levande djur (Viktig)
Bristande tillgång till och nybildning av öppna sandmarker till följd av minskad dynamik i landskapet, mindre markstörningar av betesdjur, fordon eller skjutfältsverksamhet. Igenplantering av sandmarker.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Bevarande och underhåll av öppna sandmarker genom fortsatt brukande eller planerade störningsåtgärder enligt skötselplan.

Grichanov, I. & Danielsson, R. 2001. Dolichopodidae new to the Swedish fauna. Ent. Tidskr. 122: 131–134.

Grichanov, I. 2006. A checklist and keys to North European genera and species of Dolichopodidae (Diptera). S:t Petersburg.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingemar Struwe 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Empidoidea  
 • Familj
  Dolichopodidae - styltflugor 
 • Underfamilj
  Diaphorinae  
 • Släkte
  Cryptophlebs  
 • Art
  Cryptophlebs kerteszi, Lichtwardt, 1898 - pustastyltfluga
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingemar Struwe 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.