Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  pyramidbjörnbär

Organismgrupp Kärlväxter Rubus pyramidalis
Pyramidbjörnbär Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Pyramidbjörnbär bildar medelstora snår. Årsskotten har grova taggar och femdelade blad som är påfallande taggiga på bladskaftet. Blomställningen är rikt glandelhårig och taggig ända upp på foderbladen, och är i ljusöppna miljöer utpräglat pyramidformad. Kronbladen är stora och ljusrosa och ståndarna är längre än stiftsamlingen.
Utbredning
Länsvis förekomst för pyramidbjörnbär Observationer i Sverige för pyramidbjörnbär
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Pyramidbjörnbär förekommer på två lokaler i nordvästra Skåne. Det första fyndet av pyramidbjörnbär gjordes 1870 i Väsby socken, sista kollekten togs här 1910. Under lång tid trodde man den var försvunnen från Väsby men 2001 samlades den återigen i Väsby socken men på annan plats. Arten anses vara inflyttad till Farhult och Höganäs från Väsby lokalen. Vid Farhult finns den på tre dellokaler. Den finns även inplanterad vid Höör. Arten är även uppgiven för Småland, (Oskarshamn och Västervik) och Värmland 1993-1996, där den är inkommen med timmer (troligen från Tyskland). Den är nog så vanlig i stora delar av Danmark och förekommer för övrigt på Brittiska öarna samt i Frankrike, Benelux, Tyskland och Polen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
En art i sektionen äkta björnbär som förekommer på två lokaler i nordvästra Skåne, samt är inkommen med timmer till Oskarshamn och Karlstad. Antalet reproduktiva individer skattas till 100 (75-250). Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (2-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 16 (16-40) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (8-20) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Vid Väsby växer pyramidbjörnbäret i en hög med stenar mitt på en avskrädesplats. Stenarna på avskrädesplatsen kommer från olika åkrar i omgivningarna, kanske finns björnbäret på fler platser i närheten. På lokalen vid Farhult växer den som undervegetation i relativt tät och fuktig skog, men på flera av sina danska förekomster såväl i bryn som på halvöppen mark. Den är bunden till områden med torrt klimat och mindre urlakad mark.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Rosales (rosordningen), Familj Rosaceae (rosväxter), Släkte Rubus (rubusar), Art Rubus pyramidalis Kaltenb. - pyramidbjörnbär Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation En art i sektionen äkta björnbär som förekommer på två lokaler i nordvästra Skåne, samt är inkommen med timmer till Oskarshamn och Karlstad. Antalet reproduktiva individer skattas till 100 (75-250). Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (2-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 16 (16-40) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (8-20) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Pyramidbjörnbär bildar medelstora snår. Årsskotten har grova taggar och femdelade blad som är påfallande taggiga på bladskaftet. Blomställningen är rikt glandelhårig och taggig ända upp på foderbladen, och är i ljusöppna miljöer utpräglat pyramidformad. Kronbladen är stora och ljusrosa och ståndarna är längre än stiftsamlingen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för pyramidbjörnbär

Länsvis förekomst och status för pyramidbjörnbär baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för pyramidbjörnbär

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Pyramidbjörnbär förekommer på två lokaler i nordvästra Skåne. Det första fyndet av pyramidbjörnbär gjordes 1870 i Väsby socken, sista kollekten togs här 1910. Under lång tid trodde man den var försvunnen från Väsby men 2001 samlades den återigen i Väsby socken men på annan plats. Arten anses vara inflyttad till Farhult och Höganäs från Väsby lokalen. Vid Farhult finns den på tre dellokaler. Den finns även inplanterad vid Höör. Arten är även uppgiven för Småland, (Oskarshamn och Västervik) och Värmland 1993-1996, där den är inkommen med timmer (troligen från Tyskland). Den är nog så vanlig i stora delar av Danmark och förekommer för övrigt på Brittiska öarna samt i Frankrike, Benelux, Tyskland och Polen.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rubus - rubusar 
 • Undersläkte
  Rubus subgen. Rubus - björnbär 
 • Sektion
  Rubus sect. Rubus - äkta björnbär 
 • Art
  Rubus pyramidalisKaltenb. - pyramidbjörnbär

Vid Väsby växer pyramidbjörnbäret i en hög med stenar mitt på en avskrädesplats. Stenarna på avskrädesplatsen kommer från olika åkrar i omgivningarna, kanske finns björnbäret på fler platser i närheten. På lokalen vid Farhult växer den som undervegetation i relativt tät och fuktig skog, men på flera av sina danska förekomster såväl i bryn som på halvöppen mark. Den är bunden till områden med torrt klimat och mindre urlakad mark.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog, Människoskapad miljö på land, Buskmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
En eventuell avverkning av skogsdungen vid Farhult där pyramidbjörnbäret växer skulle sannolikt utplåna en stor del av förekomsten. Förekomsten i Västervik finns ute på Lucerna, ett hamnområde som hela tiden förändras, ändringar i kommunens detaljplan kan hota artens framtid där.

Påverkan
 • Jakt/insamling (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Förekomsten av pyramidbjörnbär i Farhult bör skyddas som naturminne. Björnbärslokalen på Lucerna har i kommunens detaljplan avsatts som naturmark, en intern skötselplan har gjorts för området. Arten bör övervakas av floraväktare.

Danielson, P. (red.) 2003. De rödlistade floraväktararterna med lokalförteckning. Värmlandsfloran 18 (1).

Kanér, R. 1941. Rubusstudier i nordvästra Skåne. Bot. Not. 94: 367–374.

Kurtto, A., Weber, H. E., Lampinen, R. & Sennikov, A. N. (eds.) 2010: Atlas Florae Europaeae. Distribution of Vascular Plants in Europe. 15. Rosaceae (Rubus). — The Committee for Mapping the Flora of Europe & Societas Biologica Fennica Vanamo, Helsinki. 362 pp.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1978. Projekt Linné rapporterar 80–92. Svensk Bot. Tidskr. 72: 189–203.

Oredsson, A. 1969d. Drawings of Scandinavian Plants 29–32. Rubus L. Subgen. Rubus. Bot. Not. 122: 449–456.

Oredsson, A. 1992. Rubus polyanthemus i Farhult! Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad. 1992: 18.

Oredsson, A. 2002. Pyramidbjörnbär Rubus pyramidalis – kvar i Väsby! Bot. Not. 135 (3): 17–21.

Oredsson, A. 2006. Tio tyska björnbär på Lucerna. Svensk Bot. Tidskr. 100: 226–235.

Pedersen, A. & Schou, J. C. 1989. Nordiske Brombær (Rubus sect. Rubus, sect. Corylifolii og sect. Caesii). AAU Reports 21.

Rühling, Å. 1997. Oskarshamns flora. SBF-förlaget. Lund. Weimarck, H. 1963. Skånes Flora. Malmö.

Weimarck, H. & Weimarck, G. 1985. Atlas över Skånes flora. Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Thomas Karlsson & Göran Thor 1992. Rev. Erik Ljungstrand 1997, Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rubus - rubusar 
 • Undersläkte
  Rubus subgen. Rubus - björnbär 
 • Sektion
  Rubus sect. Rubus - äkta björnbär 
 • Art
  Rubus pyramidalis, Kaltenb. - pyramidbjörnbär
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Thomas Karlsson & Göran Thor 1992. Rev. Erik Ljungstrand 1997, Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2006.