Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  räfflad nagelskivling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Gymnopus fusipes
Räfflad nagelskivling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Räfflad nagelskivling har ett tuvat växtsätt. Hatten är som ung kraftigt välvd till toppig, senare 2–7 (–10) cm vid, välvd till utbredd, ofta med puckel och vågig kant, tunnköttig, rödbrunaktig, kal och torr. Foten är 5–10 cm lång, 0,5–2 cm bred, ofta betydligt tjockare vid eller nedanför mitten, rotlikt förlängd, längsfårad, ofta vriden, seg och kal. Färgen på foten är först blekt, nästan vitaktigt rödbrun upptill och rödbrun nedtill, senare helt och hållet rödbrun. Köttet är vitaktigt med blekt rödbrun ton, smaken är mild och lukten oansenlig. Skivorna är ganska glesa, fria eller med nedlöpande tand, först vitaktiga, senare rödbrunfläckiga till rödbruna. Den är en sensommar- och höstsvamp.
Utbredning
Länsvis förekomst för räfflad nagelskivling Observationer i Sverige för räfflad nagelskivling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är räfflad nagelskivling sällsynt funnen från Skåne till Uppland. 100 kända aktuella lokaler i landet (2005). Väl känd art i väl undersökta miljöer. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 500, vilket motsvarar ungefär 1 000 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 2 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Svårt att bedöma ev. minskning. Den är sällsynt i Finland och Norge, något vanligare i Danmark. I övriga Europa är den rapporterad från bl.a. Litauen, England, Frankrike, Tyskland, Italien och f.d. Tjeckoslovakien. Arten tycks ingenstans vara allmän.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Nedbrytare på dolda rötter, vid stubbar och vid basen av grova, levande och döda ekar i öppen lövskog, hagmark och parkmiljö. Växer sällsynt även vid bok. Väl känd art i väl undersökta miljöer. En fortlöpande minskning bedöms pågå p.g.a. försämrad tillgång till substrat, huvudsakligen orsakat av minskande tillgång till jätteekar i för arten lämpliga miljöer. Omfattningen är dock svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (1000-10000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (100-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (492-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Ekologi
Räfflad nagelskivling är nedbrytare och växer i Sverige vid basen av mestadels gamla, levande eller döda ekar och vid ekstubbar. Ibland kommer fruktkropparna från grövre rötter dolda i marken och kan därför ses flera meter från stammen (Sunhede 1994). Svampen förekommer gärna i beteshagar men är även funnen i lövskogsbestånd med spridda ekar (ofta f.d. hagmark). Den växer i Mellaneuropa även vid bok. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men mycelets livslängd kan vara lång, potentiellt lika lång som veden finns kvar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
· skogsek
· skogsek
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Marasmiaceae, Släkte Gymnopus, Art Gymnopus fusipes (Bull. : Fr.) Gray - räfflad nagelskivling Synonymer Collybia fusipes (Bull. : Fr.) Quél.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Nedbrytare på dolda rötter, vid stubbar och vid basen av grova, levande och döda ekar i öppen lövskog, hagmark och parkmiljö. Växer sällsynt även vid bok. Väl känd art i väl undersökta miljöer. En fortlöpande minskning bedöms pågå p.g.a. försämrad tillgång till substrat, huvudsakligen orsakat av minskande tillgång till jätteekar i för arten lämpliga miljöer. Omfattningen är dock svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (1000-10000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (100-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (492-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Räfflad nagelskivling har ett tuvat växtsätt. Hatten är som ung kraftigt välvd till toppig, senare 2–7 (–10) cm vid, välvd till utbredd, ofta med puckel och vågig kant, tunnköttig, rödbrunaktig, kal och torr. Foten är 5–10 cm lång, 0,5–2 cm bred, ofta betydligt tjockare vid eller nedanför mitten, rotlikt förlängd, längsfårad, ofta vriden, seg och kal. Färgen på foten är först blekt, nästan vitaktigt rödbrun upptill och rödbrun nedtill, senare helt och hållet rödbrun. Köttet är vitaktigt med blekt rödbrun ton, smaken är mild och lukten oansenlig. Skivorna är ganska glesa, fria eller med nedlöpande tand, först vitaktiga, senare rödbrunfläckiga till rödbruna. Den är en sensommar- och höstsvamp.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för räfflad nagelskivling

Länsvis förekomst och status för räfflad nagelskivling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för räfflad nagelskivling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är räfflad nagelskivling sällsynt funnen från Skåne till Uppland. 100 kända aktuella lokaler i landet (2005). Väl känd art i väl undersökta miljöer. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 500, vilket motsvarar ungefär 1 000 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 2 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Svårt att bedöma ev. minskning. Den är sällsynt i Finland och Norge, något vanligare i Danmark. I övriga Europa är den rapporterad från bl.a. Litauen, England, Frankrike, Tyskland, Italien och f.d. Tjeckoslovakien. Arten tycks ingenstans vara allmän.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Marasmiaceae  
 • Släkte
  Gymnopus  
 • Art
  Gymnopus fusipes(Bull. : Fr.) Gray - räfflad nagelskivling
  Synonymer
  Collybia fusipes (Bull. : Fr.) Quél.

Räfflad nagelskivling är nedbrytare och växer i Sverige vid basen av mestadels gamla, levande eller döda ekar och vid ekstubbar. Ibland kommer fruktkropparna från grövre rötter dolda i marken och kan därför ses flera meter från stammen (Sunhede 1994). Svampen förekommer gärna i beteshagar men är även funnen i lövskogsbestånd med spridda ekar (ofta f.d. hagmark). Den växer i Mellaneuropa även vid bok. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men mycelets livslängd kan vara lång, potentiellt lika lång som veden finns kvar.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Arten hotas av att olikåldriga ekbestånd i främst hagmarks- men även skogsmiljö avverkas. Vid skötsel av parker, hagmarker och naturreservat avlägsnas ibland gamla, döda eller skadade träd och ibland även stubbar, vilket missgynnar arten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Värdträd bör sparas och hela bestånd av olikåldrig ek i anslutning till växtplatserna bör bevaras. Svampens status bör utredas vidare.
Utländska namn – NO: Stubbeflathatt, DK: Tenstokket Fladhat, FI: Uurrejalkajuurekas.

Nitare J. 2000. Signalarter, indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsen. Jönköping

Phillips, R. & Jacobsson, S. 1982. Norstedts stora svampbok. P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm.

Sunhede, S. 1977. Något om ved- och barkbeboende eksvampar i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 71: 101–108.

Sunhede, S. 1994. Vedsvampar på ek – 2. Ekbladet 9: 15–19.

Urbonas, V., Kalamees, K. & Lukin, V. 1986. Conspectus florum agaricalium fungorum (Agaricales s.l.) Lithuaniae, Latviae et Estoniae. Vilnius.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede 1992. Rev. Stellan Sunhede 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Marasmiaceae  
 • Släkte
  Gymnopus  
 • Art
  Gymnopus fusipes, (Bull. : Fr.) Gray - räfflad nagelskivling
  Synonymer
  Collybia fusipes (Bull. : Fr.) Quél.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede 1992. Rev. Stellan Sunhede 1997.