Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rännformig brosklav

Organismgrupp Lavar Ramalina calicaris
Rännformig brosklav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Rännformig brosklav är en upp till 15 cm lång, rikt förgrenad, hängande busklav med styv, ofta glänsande, grågrön bål. Grenarna är smala och rännformade. Fruktkropparna sitter på små, böjda sidogrenar nära grenspetsarna. Sporerna är raka. Arten är variabel och kan ibland vara svår att skilja från brosklav Ramalina fraxinea, men denna har längsgående åsar, är vanligen matt och har böjda sporer.
Utbredning
Länsvis förekomst för rännformig brosklav Observationer i Sverige för rännformig brosklav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rännformig brosklav är funnen upp till Västerbotten, men är mycket sällsynt norrut. Den saknas på Öland. Det mesta av materialet som är bestämt till denna art i herbarierna är sannolikt felbestämt. Arten är känd från över 100 lokaler men kanske 25 av dessa är aktuella. Återfanns vid inventeringar i slutet av 1980-talet inte på någon av sina gamla lokaler i sydligaste Sverige. I stora delar av utbredningsområdet är arten inte inventerad. Den är mycket ovanlig i Danmark, Norge och Finland (rödlistad). I övrigt finns spridda förekomster över stora delar av Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Är funnen upp till Västerbotten, men är mycket sällsynt norrut. Det mesta av materialet som är bestämt till denna art i herbarierna är sannolikt felbestämt. Växer huvudsakligen på ovansidan av lönngrenar i halvöppna kulturlandskap med hög luftfuktighet. Eftersom arten inte inventerats i stora delar av utbredningsområdet är aktuell status oklar. Antalet reproduktiva individer skattas till 360 (60-6000). Antalet lokalområden i landet skattas till 90 (15-1500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 360 (60-6000) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Rännformig brosklav växer huvudsakligen på ovansidan av lönngrenar i halvöppna jordbrukslandskap med hög luftfuktighet men även på aspar vid vattendrag, i kustnära lövskog samt på andra lövträd i jordbrukslandskapet. Förutom på lönn är arten funnen på asp, ask, avenbok, björk, bok, ek, hägg, poppel, lind och rönn. Arten förekommer huvudsakligen på mindre grenar uppe i träden eller på buskar. I jordbrukslandskapet rör det sig om tämligen öppna miljöer såsom kyrkogårdar, alléer, skogsbryn, parker och lövängar.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· bok
· bok
· rönn
· rönn
· skogsek
· skogsek
· skogslönn
· skogslönn
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Ramalinaceae, Släkte Ramalina (brosklavar), Art Ramalina calicaris (L.) Fr. - rännformig brosklav Synonymer Lichen calicaris L.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Är funnen upp till Västerbotten, men är mycket sällsynt norrut. Det mesta av materialet som är bestämt till denna art i herbarierna är sannolikt felbestämt. Växer huvudsakligen på ovansidan av lönngrenar i halvöppna kulturlandskap med hög luftfuktighet. Eftersom arten inte inventerats i stora delar av utbredningsområdet är aktuell status oklar. Antalet reproduktiva individer skattas till 360 (60-6000). Antalet lokalområden i landet skattas till 90 (15-1500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 360 (60-6000) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Rännformig brosklav är en upp till 15 cm lång, rikt förgrenad, hängande busklav med styv, ofta glänsande, grågrön bål. Grenarna är smala och rännformade. Fruktkropparna sitter på små, böjda sidogrenar nära grenspetsarna. Sporerna är raka. Arten är variabel och kan ibland vara svår att skilja från brosklav Ramalina fraxinea, men denna har längsgående åsar, är vanligen matt och har böjda sporer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rännformig brosklav

Länsvis förekomst och status för rännformig brosklav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rännformig brosklav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Rännformig brosklav är funnen upp till Västerbotten, men är mycket sällsynt norrut. Den saknas på Öland. Det mesta av materialet som är bestämt till denna art i herbarierna är sannolikt felbestämt. Arten är känd från över 100 lokaler men kanske 25 av dessa är aktuella. Återfanns vid inventeringar i slutet av 1980-talet inte på någon av sina gamla lokaler i sydligaste Sverige. I stora delar av utbredningsområdet är arten inte inventerad. Den är mycket ovanlig i Danmark, Norge och Finland (rödlistad). I övrigt finns spridda förekomster över stora delar av Europa.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Ramalinaceae  
 • Släkte
  Ramalina - brosklavar 
 • Art
  Ramalina calicaris(L.) Fr. - rännformig brosklav
  Synonymer
  Lichen calicaris L.

Rännformig brosklav växer huvudsakligen på ovansidan av lönngrenar i halvöppna jordbrukslandskap med hög luftfuktighet men även på aspar vid vattendrag, i kustnära lövskog samt på andra lövträd i jordbrukslandskapet. Förutom på lönn är arten funnen på asp, ask, avenbok, björk, bok, ek, hägg, poppel, lind och rönn. Arten förekommer huvudsakligen på mindre grenar uppe i träden eller på buskar. I jordbrukslandskapet rör det sig om tämligen öppna miljöer såsom kyrkogårdar, alléer, skogsbryn, parker och lövängar.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Människoskapad miljö på land

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Triviallövskog, Ädellövskog, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· rönn - Sorbus aucuparia (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
· skogslönn - Acer platanoides (Viktig)
Avverkning av träd med arten är negativt. De gamla växtplatserna i södra Sverige ser inte ut att ha förändrats i någon större omfattning och lämpliga träd finns på de flesta platser. Det är därför troligt att den, liksom andra arter som växer på grenar, har påverkats negativt av luftföroreningar.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Träd med rännformig brosklav bör undantas från avverkning. Några av de rikligare lokalerna bör skyddas. Där laven förekommer vid vattendrag måste tillräckliga kantzoner sparas.
Utländska namn – NO: Renneragg, FI: Koururustojäkälä.

Arup, U. & Ekman, S. 1997. Presentation av arterna. I: Arup, U., Ekman, S., Kärnefelt, I. & Mattsson, J.-E.

(red.), Skyddsvärda lavar i sydvästra Sverige. SBF-förlaget, Lund.

Krog, H. & James, P. W. 1977. The genus Ramalina in Fennoscandia and the British Isles. Norw. J. Bot. 24: 15–43.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Per-Anders Esseen 1992. Rev. Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Ramalinaceae  
 • Släkte
  Ramalina - brosklavar 
 • Art
  Ramalina calicaris, (L.) Fr. - rännformig brosklav
  Synonymer
  Lichen calicaris L.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Per-Anders Esseen 1992. Rev. Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.