Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rännmaskros

Organismgrupp Kärlväxter Taraxacum pannulatum
Rännmaskros Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Rännmaskros hör till gruppen ogräsmaskrosor Taraxacum sect. Taraxacum. Den har karaktäristiska blad med en kort hjärtformad ändflik vars basflikar är korta och avrundade. Sidoflikarna är nedböjda till skärformiga, ibland nästan nedhängande, vissa av dem spetsiga, andra trubbiga. De nedre sidoloberna har på bladkantens ovansida långa, spetsiga tänder. Holken är mörkt olivgrön med bleka, tämligen långa och breda, S-formigt nedböjda ytterholkfjäll (Dahlstedt 1910). Arten kan likna den vanliga plattmaskros T. planum, som dock har ljusare gröna blad, ett mer tilltryckt växtsätt samt saknar de avrundade spetsarna på ändflikens basala flikar och på de övre sidoflikarna.
Utbredning
Länsvis förekomst för rännmaskros Observationer i Sverige för rännmaskros
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är rännmaskros känd från ett 100-tal växtplatser från Skåne i söder norrut till Stockholmstrakten, med en nordlig utpostlokal utanför Luleå i Norrbotten där Herman Svenonius fann arten 1923. Senaste fyndet är från Lidingö utanför Stockholm 1990 (Jonsell 2010). Även om arten kan vara förbisedd är utseendet ganska karaktäristiskt och det förefaller sannolikt att den gått tillbaka starkt i alla delar av sitt svenska utbredningsområde. Arten har en relativt stor utbredning i Europa och finns från Frankrike upp över hela kontinenten (Kirschner m.fl. 2007), österut till Baltikum (Tzvelev 1989) och västra Ryssland (Tzvelev 2000). Den tycks vara ganska vanlig i England, lokalt allmän i den västra delen (Dudman & Richards 1997) och känd från åtskilliga provinser i Danmark (Hansen 1981). Den förekommer sällsynt i södra Finland och i Norge ända upp till Tromsö. Orsaken till tillbakagången i Sverige är okänd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
Rännmaskros, i sektionen ogräsmaskrosor, är tidigare funnen i 12 landskap och på 62 lokaler, senast funnen i Uppland 1990, inget fynd senare. Troligen en starkt minskande art som dock pga sin växtmiljö bedöms ha ett stort mörkertal. Arten bedöms för första gången till 2015 års rödlista. Antalet reproduktiva individer skattas till 50 (0-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (0-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 (0-100000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (0-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Akut hotad (CR). (C2a(i)).
Ekologi
Rännmaskros har, liksom de flesta av ogräsmaskrosorna, en mycket bred ekologi. Arten växer i gräsmattor, vägkanter, rabatter, trädgårdar, gårdsplaner, vallar, åkrar och på ruderatplatser. Den gynnas av näring och ljusa, öppna förhållanden.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asterales (asterordningen), Familj Asteraceae (korgblommiga), Släkte Taraxacum (maskrosor), Art Taraxacum pannulatum Dahlst. - rännmaskros Synonymer

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Rännmaskros, i sektionen ogräsmaskrosor, är tidigare funnen i 12 landskap och på 62 lokaler, senast funnen i Uppland 1990, inget fynd senare. Troligen en starkt minskande art som dock pga sin växtmiljö bedöms ha ett stort mörkertal. Arten bedöms för första gången till 2015 års rödlista. Antalet reproduktiva individer skattas till 50 (0-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (0-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 (0-100000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (0-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Akut hotad (CR). (C2a(i)).
Rännmaskros hör till gruppen ogräsmaskrosor Taraxacum sect. Taraxacum. Den har karaktäristiska blad med en kort hjärtformad ändflik vars basflikar är korta och avrundade. Sidoflikarna är nedböjda till skärformiga, ibland nästan nedhängande, vissa av dem spetsiga, andra trubbiga. De nedre sidoloberna har på bladkantens ovansida långa, spetsiga tänder. Holken är mörkt olivgrön med bleka, tämligen långa och breda, S-formigt nedböjda ytterholkfjäll (Dahlstedt 1910). Arten kan likna den vanliga plattmaskros T. planum, som dock har ljusare gröna blad, ett mer tilltryckt växtsätt samt saknar de avrundade spetsarna på ändflikens basala flikar och på de övre sidoflikarna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rännmaskros

Länsvis förekomst och status för rännmaskros baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rännmaskros

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är rännmaskros känd från ett 100-tal växtplatser från Skåne i söder norrut till Stockholmstrakten, med en nordlig utpostlokal utanför Luleå i Norrbotten där Herman Svenonius fann arten 1923. Senaste fyndet är från Lidingö utanför Stockholm 1990 (Jonsell 2010). Även om arten kan vara förbisedd är utseendet ganska karaktäristiskt och det förefaller sannolikt att den gått tillbaka starkt i alla delar av sitt svenska utbredningsområde. Arten har en relativt stor utbredning i Europa och finns från Frankrike upp över hela kontinenten (Kirschner m.fl. 2007), österut till Baltikum (Tzvelev 1989) och västra Ryssland (Tzvelev 2000). Den tycks vara ganska vanlig i England, lokalt allmän i den västra delen (Dudman & Richards 1997) och känd från åtskilliga provinser i Danmark (Hansen 1981). Den förekommer sällsynt i södra Finland och i Norge ända upp till Tromsö. Orsaken till tillbakagången i Sverige är okänd.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Taraxacum - maskrosor 
 • Sektion
  Taraxacum sect. Taraxacum - ogräsmaskrosor 
 • Art
  Taraxacum pannulatumDahlst. - rännmaskros

Rännmaskros har, liksom de flesta av ogräsmaskrosorna, en mycket bred ekologi. Arten växer i gräsmattor, vägkanter, rabatter, trädgårdar, gårdsplaner, vallar, åkrar och på ruderatplatser. Den gynnas av näring och ljusa, öppna förhållanden.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Trots att arten inte växer i biotoper på tillbakagång utan tvärtom i triviala, kulturpåverkade miljöer, är det uppenbart att den minskar starkt. Möjligen är den ett exempel på en art som är på väg att slås ut på grund av en bristande anpassning, till följd av en smal genetisk bas, till en miljö i förändring. Minskningen tycks vara lika stor inom hela det svenska utbredningsområdet men det är osäkert om detta gäller i andra länder.
Några specifika åtgärder kan inte föreslås då de miljöer som arten lever i knappast är i farozonen. Rännmaskrosen bör dock eftersökas, då det är troligt att den finns kvar åtminstone i de södra provinserna. Om arten på nytt anträffas bör man föröka upp antalet frön för utsättning och sedan kan groningsförsök av frön iscensättas i syfte att studera deras groningsförmåga vid olika temperaturer och näringshalter.
Rännmaskros är svår för icke-specialister att känna igen, varför arten kan vara förbisedd. Växten är dessutom möjlig att artbestämma endast under blomningstiden i maj.

Dahlstedt, H. 1910. Östsvenska Taraxaca. Arkiv för Botanik 9(10): 1-74.

Dudman, A.A. & Richards, A.J. 1997. Dandelions of Great Britain and Ireland. BSBI Handbook No 9. London.

Hansen, K. (red.). 1981. Dansk feltflora. Gyldendal, Köpenhamn.

Jonsell, L. (red.). 2010. Upplands flora. SBF-förlaget, Uppsala.

Kirschner, J., Štepánek, J. & Greuter, W. 2007. Taraxacum. I: Greuter, W. & Raab- Straube, E. von (red.), Compositae. Euro+Med Plantbase - The information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. http://www.emplantbase.org/home.html

Tzvelev, N.N. 1989. Taraxacum Wigg. I: Tzvelev,N.N. (red.), Flora partis Europaeae USSR 8: 61-114. Nauka Publishing House, Leningrad.

Tzvelev, N.N. 2000. Manual of the vascular plants of Northwest Russia. S:t Petersburg State Chemical-Pharmaceutical Academy Press, S:t Petersburg, 781 pp.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Rydberg 2014. © ArtDatabanken, SLU 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Taraxacum - maskrosor 
 • Sektion
  Taraxacum sect. Taraxacum - ogräsmaskrosor 
 • Art
  Taraxacum pannulatum, Dahlst. - rännmaskros
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Rydberg 2014. © ArtDatabanken, SLU 2015.