Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rävspindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius vulpinus
Rävspindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Rävspindling är en spindling tillhörande undersläktet Phlegmacium, men hatten är bara i unga stadier något klibbig. Till färgen är den först vitaktig men blir sedan rödbrun från mitten. Lamellerna är gråvita, med eller utan blå ton. Foten är ofta rotlikt utdragen mot basen och vit eller med svag blåton upptill. Dessutom har den rikliga velumrester i band eller flockar. Lukten är ganska stark, obehagligt unken eller jordartad. En närstående och snarlik art Cortinarius pseudovulpinus. Den är knuten till avenbok och växer ganska rikligt i Halltorps hage på Öland. Kanske kan den påträffas även på andra lokaler, t.ex. i Skåne.
Utbredning
Länsvis förekomst för rävspindling Observationer i Sverige för rävspindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En nemoral art, som är funnen på flera ställen i Skåne. 20 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 100, vilket motsvarar ungefär 500 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 5 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Har tidigare minskat p.g.a. minskad areal äldre bokskog, vilken dock inte minskar lika mycket längre, varför populationen nu ligger på en lägre, men mer stabil nivå. En viss minskning bedöms ändå pågå fortlöpande, men omfattningen är svår att bedöma. Den är sällsynt i Danmark men ej funnen i övriga nordiska länder. Vidare är den spridd och ej sällsynt i mellersta och södra Europa. Arten är rödlistad i Danmark och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Bildar mykorrhiza med bok i ängsbokskog på kalkrik mark. Arten är huvudsakligen känd från Skåne med enstaka fynd från Blekinge och på Öland (en lokal, etablerad under bok planterad 1865). Har tidigare minskat p.g.a. areal äldre bokskog, varför populationen nu ligger på en lägre, men samtidigt mer stabil nivå. Förekomstarean begränsad och viss fortgående minskning bedöms fortfarande pågå. Antalet reproduktiva individer skattas till 6250 (1250-12500). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (125). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 125 (25-250). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (8776-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 300 (112-300) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Bildar mykorrhiza med bok i ängsbokskog på kalkrik mark. Litteraturuppgifter som anger avenbok avser med all sannolikhet Cortinarius pseudovulpinus. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius vulpinus (Velen.) Rob. Henry - rävspindling Synonymer Cortinarius rufoalbus Kühner

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med bok i ängsbokskog på kalkrik mark. Arten är huvudsakligen känd från Skåne med enstaka fynd från Blekinge och på Öland (en lokal, etablerad under bok planterad 1865). Har tidigare minskat p.g.a. areal äldre bokskog, varför populationen nu ligger på en lägre, men samtidigt mer stabil nivå. Förekomstarean begränsad och viss fortgående minskning bedöms fortfarande pågå. Antalet reproduktiva individer skattas till 6250 (1250-12500). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (125). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 125 (25-250). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (8776-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 300 (112-300) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Rävspindling är en spindling tillhörande undersläktet Phlegmacium, men hatten är bara i unga stadier något klibbig. Till färgen är den först vitaktig men blir sedan rödbrun från mitten. Lamellerna är gråvita, med eller utan blå ton. Foten är ofta rotlikt utdragen mot basen och vit eller med svag blåton upptill. Dessutom har den rikliga velumrester i band eller flockar. Lukten är ganska stark, obehagligt unken eller jordartad. En närstående och snarlik art Cortinarius pseudovulpinus. Den är knuten till avenbok och växer ganska rikligt i Halltorps hage på Öland. Kanske kan den påträffas även på andra lokaler, t.ex. i Skåne.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rävspindling

Länsvis förekomst och status för rävspindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rävspindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En nemoral art, som är funnen på flera ställen i Skåne. 20 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 100, vilket motsvarar ungefär 500 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 5 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Har tidigare minskat p.g.a. minskad areal äldre bokskog, vilken dock inte minskar lika mycket längre, varför populationen nu ligger på en lägre, men mer stabil nivå. En viss minskning bedöms ändå pågå fortlöpande, men omfattningen är svår att bedöma. Den är sällsynt i Danmark men ej funnen i övriga nordiska länder. Vidare är den spridd och ej sällsynt i mellersta och södra Europa. Arten är rödlistad i Danmark och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius vulpinus(Velen.) Rob. Henry - rävspindling
  Synonymer
  Cortinarius rufoalbus Kühner

Bildar mykorrhiza med bok i ängsbokskog på kalkrik mark. Litteraturuppgifter som anger avenbok avser med all sannolikhet Cortinarius pseudovulpinus. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Avverkningar och markberedning i bokskog är negativt för arten. På lång sikt kan försämrade markförhållanden till följd av luftföroreningar också bli ett problem.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Artens nuvarande status bör utredas och lokaler där arten fortfarande förekommer måste undantas från skogsbruk. Örtrik bokskog på kalkrik mark är en synnerligen skyddsvärd biotop. För att öka möjligheterna för rävspindling att överleva bör alla sådana bokbestånd av någorlunda ostörd karaktär undantas från skogsbruk.

Brandrud, T.E., Lindström, H., Marklund, H., Melot, J. & Muskos, S. 1992. Cortinarius, Flora Photographica. Blad B45. Härnösand.

Marchand, A. 1982. Champignons du nord et du midi 7.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius vulpinus, (Velen.) Rob. Henry - rävspindling
  Synonymer
  Cortinarius rufoalbus Kühner
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.