Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  röd fallbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Cryptocephalus coryli
Röd fallbagge Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 6–7 mm lång bladbagge med kort, cylindrisk kroppsform. Huvudet är helt nedböjt och knappt synligt ovanifrån. Antennerna är långa och trådlika (dessa två karaktärer utmärker släktet Cryptocephalus, fallbaggar). Namnet fallbagge kommer av deras beteende att genast låter sig falla ned till marken om de störs. Larverna håller större delen av kroppen inne i en säck som de bygger upp av exkrementer. Röd fallbagge är släktets största art (6–7 mm). Den har rödbruna täckvingar som är antingen enfärgade eller mer sällan har vardera två svarta fläckar. Halsskölden hos hanen är enfärgat svart, hos honan enfärgat rödbrun. Storleken och färgen gör arten omisskännlig.
Utbredning
Länsvis förekomst för röd fallbagge Observationer i Sverige för röd fallbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Röd fallbagge har påträffats från Skåne till Torne Lappmark med vissa luckor. Den har gått tilbaka starkt under 1900-talet och efter 1985 finns fynd endast från Öland, Västmanland, Dalarna, Västerbotten och Norrbotten. Arten finns närmast i Danmark där den är klassad som nära hotad, och Norge där den är klassad som starkt hotad. Från Finland finns dock rätt många nyare fynd. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till Ostasien. Arten har gått tillbaka på många håll i Europa och är t. ex.rödlistad i Storbritannien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever på torrmarker där den påträffas i blommorna av hägg och rönn. Larvutvecklingen sker på marken. Utbredd från Skåne till Torne lappmark med vissa luckor. Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (50-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (200-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Den fullbildade skalbaggen påträffas främst på björk, hassel och sälg, mer sällan al, och kan ses från slutet av maj till juni månad. Arten samlas ofta för parning i vitblommande buskar eller träd, bl.a. av hägg och rönn som växer i solbelysta skogsbryn eller större gläntor. Larven omger sig med en säck. De lever på marken där de lever av vissna löv, särskilt av björk och hassel. Närmare detaljer om larvens levnadssätt och habitatkrav är ej kända.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· alar
· alar
· björkar
· björkar
· ekar
· ekar
· hassel
· hassel
· hägg
· hägg
· rönn
· rönn
· sälg
· sälg
· viden
· viden
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Cryptocephalus, Art Cryptocephalus coryli (Linnaeus, 1758) - röd fallbagge Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever på torrmarker där den påträffas i blommorna av hägg och rönn. Larvutvecklingen sker på marken. Utbredd från Skåne till Torne lappmark med vissa luckor. Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (50-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (200-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 6–7 mm lång bladbagge med kort, cylindrisk kroppsform. Huvudet är helt nedböjt och knappt synligt ovanifrån. Antennerna är långa och trådlika (dessa två karaktärer utmärker släktet Cryptocephalus, fallbaggar). Namnet fallbagge kommer av deras beteende att genast låter sig falla ned till marken om de störs. Larverna håller större delen av kroppen inne i en säck som de bygger upp av exkrementer. Röd fallbagge är släktets största art (6–7 mm). Den har rödbruna täckvingar som är antingen enfärgade eller mer sällan har vardera två svarta fläckar. Halsskölden hos hanen är enfärgat svart, hos honan enfärgat rödbrun. Storleken och färgen gör arten omisskännlig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för röd fallbagge

Länsvis förekomst och status för röd fallbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för röd fallbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.



Röd fallbagge har påträffats från Skåne till Torne Lappmark med vissa luckor. Den har gått tilbaka starkt under 1900-talet och efter 1985 finns fynd endast från Öland, Västmanland, Dalarna, Västerbotten och Norrbotten. Arten finns närmast i Danmark där den är klassad som nära hotad, och Norge där den är klassad som starkt hotad. Från Finland finns dock rätt många nyare fynd. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till Ostasien. Arten har gått tillbaka på många håll i Europa och är t. ex.rödlistad i Storbritannien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Cryptocephalinae  
 • Tribus
  Cryptocephalini  
 • Släkte
  Cryptocephalus  
 • Art
  Cryptocephalus coryli(Linnaeus, 1758) - röd fallbagge

Den fullbildade skalbaggen påträffas främst på björk, hassel och sälg, mer sällan al, och kan ses från slutet av maj till juni månad. Arten samlas ofta för parning i vitblommande buskar eller träd, bl.a. av hägg och rönn som växer i solbelysta skogsbryn eller större gläntor. Larven omger sig med en säck. De lever på marken där de lever av vissna löv, särskilt av björk och hassel. Närmare detaljer om larvens levnadssätt och habitatkrav är ej kända.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Triviallövskog, Buskmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· hägg - Prunus padus (Har betydelse)
· rönn - Sorbus aucuparia (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Viktig)
· viden - Salix (Har betydelse)
Hotet mot arten är att solexponerade torrmarker förbuskas och försvinner på grund av igenväxning efter upphört bete och slåtter.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Tidigare öppna marker bör röjas och betas så att öppna områden med tillräckligt varmt mikroklimat finns tillgängliga. Artens nutida förekomst liksom dess ekologi bör även klarläggas bättre.

Hansen, V. 1927. Bladbiller og bønnebiller (Chrysomelidae & Lariidae). Danmarks fauna 31. Gads forlag. 401 s.

Mohr, K. H. 1966. 88. Fam. Chrysomelidae. I: Freude, H., Harde, K. W. & Lohse, F. A. (utg.) Die Käfer Mitteleuropas. Band 9. Goecke & Evers. 299 s.

Warchalowski, A. 2003. Chrysomelidae: the leaf-beetles of Europe and the Mediterranean.— Natura optima dux Foundation, Warsawa.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Silfverberg & Ulf Gärdenfors 2002. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2006, 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Cryptocephalinae  
 • Tribus
  Cryptocephalini  
 • Släkte
  Cryptocephalus  
 • Art
  Cryptocephalus coryli, (Linnaeus, 1758) - röd fallbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Silfverberg & Ulf Gärdenfors 2002. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2006, 2012.