Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  röd puckelmossa

Organismgrupp Mossor Plagiobryum demissum
Röd puckelmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Artens skott växer enstaka eller bildar småtuvor. Skotten är upp till 1 cm höga och mörkgröna till rödbruna. Skotten är Bryum-lika, och bladen är smalt ovala, något kupade och vasspetsade och har tydlig nerv. Bladcellerna är rektangulära till avlånga och tunnväggiga. Bladen saknar kantlist av långsmala celler, medan däremot honbladen kan ha en sådan kantlist. Arten är skildkönad och har troligen relativt sällan kapslar. Kapseln är mycket karakteristisk med en lång hals och en kraftigt asymmetrisk sporbärande del med en mycket snett fästad mynning. Kapseln sitter på ett kort, kraftigt krökt skaft. @I fält känner man bara igen röd puckelmossa om den har kapslar, men då är den nästan omisskännlig. När den saknar kapslar liknar den flera bryummossor Bryum spp. och är säkerligen förbisedd, men den kan gå att identifiera i mikroskop. Den skiljer sig från bryummossorna Bryum spp. genom skottens rödbruna färg, bladformen och de rektangulära, tunnväggiga cellerna.
Utbredning
Länsvis förekomst för röd puckelmossa Observationer i Sverige för röd puckelmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer sällsynt i kalkrika delar av fjällen, i fjällbjörkskog och lågalpin zon, från Härjedalen och norrut. Den förekommer sällsynt även i Norge, Finland och på Island, men saknas i Danmark. I Europa förekommer den i de flesta bergstrakter men ingenstans är den vanlig. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
En sällsynt fjällart som växer på tunt tidvis fuktigt jordlager över kalkrika klippor. Är funnen från Härjedalen till Torne lappmark. Kända förekomster tycks vara mycket små och sårbara. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (20-1600). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 16000 km² och förekomstarean (AOO) till 240 (4-320) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Röd puckelmossa växer på fuktig, tidvis blöt, bar och naturligt eroderande jord i fjällen. Den är kalkgynnad och växer ofta ensam eller tillsammans med glesa förekomster av andra kalkgynnade arter. Vissa författare menar att den ofta växer på kalkfattig jord, men i Sverige växer den oftast på sydvända, kalkrika, branta sluttningar som är solexponerade, men ändå fuktiga under stor del av året tack vare översilande eller utsipprande vatten. Följearter är andra kalkgynnade arter, t.ex. planmossa Distichium capillaceum, tät planmossa D. inclinatum, trindmossor Myurella spp., fjälltranmossa Trematodon brevicollis och rak tranmossa T. laetevirens.
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Bryales, Familj Bryaceae, Släkte Plagiobryum (puckelmossor), Art Plagiobryum demissum (Hook.) Lindb. - röd puckelmossa Synonymer Ptychostomum demissum (Hook.) D.T.Holyoak & N.Pedersen

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation En sällsynt fjällart som växer på tunt tidvis fuktigt jordlager över kalkrika klippor. Är funnen från Härjedalen till Torne lappmark. Kända förekomster tycks vara mycket små och sårbara. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (20-1600). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 16000 km² och förekomstarean (AOO) till 240 (4-320) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Artens skott växer enstaka eller bildar småtuvor. Skotten är upp till 1 cm höga och mörkgröna till rödbruna. Skotten är Bryum-lika, och bladen är smalt ovala, något kupade och vasspetsade och har tydlig nerv. Bladcellerna är rektangulära till avlånga och tunnväggiga. Bladen saknar kantlist av långsmala celler, medan däremot honbladen kan ha en sådan kantlist. Arten är skildkönad och har troligen relativt sällan kapslar. Kapseln är mycket karakteristisk med en lång hals och en kraftigt asymmetrisk sporbärande del med en mycket snett fästad mynning. Kapseln sitter på ett kort, kraftigt krökt skaft. @I fält känner man bara igen röd puckelmossa om den har kapslar, men då är den nästan omisskännlig. När den saknar kapslar liknar den flera bryummossor Bryum spp. och är säkerligen förbisedd, men den kan gå att identifiera i mikroskop. Den skiljer sig från bryummossorna Bryum spp. genom skottens rödbruna färg, bladformen och de rektangulära, tunnväggiga cellerna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för röd puckelmossa

Länsvis förekomst och status för röd puckelmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för röd puckelmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer sällsynt i kalkrika delar av fjällen, i fjällbjörkskog och lågalpin zon, från Härjedalen och norrut. Den förekommer sällsynt även i Norge, Finland och på Island, men saknas i Danmark. I Europa förekommer den i de flesta bergstrakter men ingenstans är den vanlig. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Bryales  
 • Familj
  Bryaceae  
 • Släkte
  Plagiobryum - puckelmossor 
 • Art
  Plagiobryum demissum(Hook.) Lindb. - röd puckelmossa
  Synonymer
  Ptychostomum demissum (Hook.) D.T.Holyoak & N.Pedersen

Röd puckelmossa växer på fuktig, tidvis blöt, bar och naturligt eroderande jord i fjällen. Den är kalkgynnad och växer ofta ensam eller tillsammans med glesa förekomster av andra kalkgynnade arter. Vissa författare menar att den ofta växer på kalkfattig jord, men i Sverige växer den oftast på sydvända, kalkrika, branta sluttningar som är solexponerade, men ändå fuktiga under stor del av året tack vare översilande eller utsipprande vatten. Följearter är andra kalkgynnade arter, t.ex. planmossa Distichium capillaceum, tät planmossa D. inclinatum, trindmossor Myurella spp., fjälltranmossa Trematodon brevicollis och rak tranmossa T. laetevirens.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Fjällbiotoper, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Blottad mark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Berg/hårdbotten (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Arten har få kända lokaler, vilka dessutom är ytmässigt små och individfattiga. Några av lokalerna är belägna inom ett område som är starkt påverkat av exploatering för turism. Lokalerna kan dessutom påverkas negativt av igenväxning av träd och buskar orsakat av minskat renbete samt ett mildare klimat i områden där nu arten har sin huvudsakliga utbredning.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Viss negativ effekt)
De kända lokalerna bör återbesökas och dokumenteras bättre. Det är angeläget att dessa får ett ändamålsenligt skydd.
Etymologi: demissus (lat.) = låg, liten, lågväxt.
Uttal: [Plagióbryum demíssum]

KEY FACTS Alpine Hump-moss. Shoots Bryum-like, up to 1 cm high, dark green to reddish-brown, single or occasionally forming small tufts. Leaves acute, narrowly ovate, convex, costa distinct. Laminal cells rectangular to elongate, thin-walled. Marginal cells not differentiated in growth leaves, but perichaetial bracts sometimes bordered by elongate cells. Dioicous, capsules probably relatively rare. Capsule highly characteristic; strongly gibbous with a long hypophysis. Seta short and strongly curved. - A calcicolous, alpine species growing on bare, naturally eroded, moist (periodically wet) soil. In Sweden typically found in steep, calcareous, south-facing, flushed alpine slopes, alone or together with scattered shoots of other calcicolous bryophytes.

Mårtensson, O. 1956. Bryophytes of the Torneträsk Area, Northern Swedish Lappland. II Musci. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Akademiska avhandlingar i naturvårdsärenden 14.

Weibull, H. 2008. Plagiobryum demissum röd puckelmossa s. 310-311. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor. Kompaktmossor - kapmossor : Bryophyta : Anoectangium - Orthodontium. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 2008. Redigerat av Tomas Hallingbäck 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Bryales  
 • Familj
  Bryaceae  
 • Släkte
  Plagiobryum - puckelmossor 
 • Art
  Plagiobryum demissum, (Hook.) Lindb. - röd puckelmossa
  Synonymer
  Ptychostomum demissum (Hook.) D.T.Holyoak & N.Pedersen
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 2008. Redigerat av Tomas Hallingbäck 2010.