Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  röd sammetsstekel

Organismgrupp Steklar, Getingar m.fl. Mutilla europaea
Röd sammetsstekel Steklar, Getingar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för röd sammetsstekel Observationer i Sverige för röd sammetsstekel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Tidigare utbredd Skåne-Dalsland och frekvent påträffad på torrängar och hedmarker. De fåtaliga fynden under senare decennier, endast från Västsverige och Gotland, visar att arten blivit allt sällsyntare över stora områden och troligen försvunnit från många tidigare förekomstområden. Arten lever som parasit i humlebon och tillbakagången kan bero på minskande humlepopulationer till följd av minskad blomtillgång i jordbrukslandskapet. Honan saknar flygförmåga och lokaler blir därför lätt starkt isolerade. Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (100-400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (400-1600) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Igenväxning av olika öppna marktyper i Sydsverige har minskat artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,v)).
Ekologi
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Parasitoid
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Levande djur
Levande djur
· humlor
· humlor
Har betydelse
Viktig

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Mutillidae (sammetssteklar), Släkte Mutilla (tjocksammetssteklar), Art Mutilla europaea Linnaeus, 1758 - röd sammetsstekel Synonymer stor spindelstekel

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Tidigare utbredd Skåne-Dalsland och frekvent påträffad på torrängar och hedmarker. De fåtaliga fynden under senare decennier, endast från Västsverige och Gotland, visar att arten blivit allt sällsyntare över stora områden och troligen försvunnit från många tidigare förekomstområden. Arten lever som parasit i humlebon och tillbakagången kan bero på minskande humlepopulationer till följd av minskad blomtillgång i jordbrukslandskapet. Honan saknar flygförmåga och lokaler blir därför lätt starkt isolerade. Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (100-400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (400-1600) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Igenväxning av olika öppna marktyper i Sydsverige har minskat artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,v)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för röd sammetsstekel

Länsvis förekomst och status för röd sammetsstekel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för röd sammetsstekel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Vespoidea - getingar, myror mm 
 • Familj
  Mutillidae - sammetssteklar 
 • Underfamilj
  Mutillinae  
 • Släkte
  Mutilla - tjocksammetssteklar 
 • Art
  Mutilla europaeaLinnaeus, 1758 - röd sammetsstekel
  Synonymer
  stor spindelstekel

Ekologisk grupp: Parasitoid

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Barrskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· humlor - Bombus (Viktig)


Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Vespoidea - getingar, myror mm 
 • Familj
  Mutillidae - sammetssteklar 
 • Underfamilj
  Mutillinae  
 • Släkte
  Mutilla - tjocksammetssteklar 
 • Art
  Mutilla europaea, Linnaeus, 1758 - röd sammetsstekel
  Synonymer
  stor spindelstekel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.