Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  röd skogslilja

Organismgrupp Kärlväxter Cephalanthera rubra
Röd skogslilja Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Röd skogslilja är en flerårig orkidé med en tämligen spenslig, vanligen 20–50 cm hög, ogrenad stjälk. Glest på stjälken sitter elliptiska till lansettlika, ca 1–2 cm breda och 7–10 cm långa blad. Den glesa blomställningen är ofta något lutande och innehåller 3–12, rosenröda, doftande, 2–2,5 cm stora blommor. Röd skogslilja pollineras av solitära bin. Den förökar sig ibland vegetativt med adventivknoppar från jordstammen. Blomningen sker från mitten av juni och i första delen av juli.
Utbredning
Länsvis förekomst för röd skogslilja Observationer i Sverige för röd skogslilja
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Röd skogslilja förekommer i östra Sverige från Småland norrut till Uppland och på enstaka lokaler i Närke, Västmanland, Västergötland (ej sedd sedan början av 1980-talet), Värmland och Dalsland. Vanligast är rödsysslan på Gotland och Gotska Sandön. Den förekommer mycket sällsynt i Danmark, Norge och Finland. Totalutbredningen omfattar Europa och Ryssland österut till Kaukasus samt Iran och Nordafrika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer i Dalsland, Västergötland, Värmland, Närke, Västmanland, Uppland, Södermanland, Östergötland och Småland samt på Gotland. Rödsyssla växer i öppna skogar, oftast i barrkskogar vilka domineras av tall. Arten är mycket känslig för markberedning men även av en alltför kraftig beskuggning. Viss gallring kan troligen gynna arten om det görs på rätt sätt. Antalet reproduktiva individer skattas till 7500 (4000-15000). Antalet lokalområden i landet skattas till 190 (150-220). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 820 (500-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Röd skogslilja växer i öppna skogar, praktiskt taget alltid i barrskogar vilka domineras av tall, men även rena granbestånd förekommer. Arten är vanligen men inte alltid kalkgynnad. Den förekommer i torrare miljöer än de flesta andra orkidéer. Arten gynnas av måttligt tramp.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Levande djur
Levande djur
· blomsovarbin
· blomsovarbin
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· Thelephoraceae
· Thelephoraceae
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asparagales (sparrisordningen), Familj Orchidaceae (orkideer), Släkte Cephalanthera (skogsliljor), Art Cephalanthera rubra (L.) Rich. - röd skogslilja Synonymer rödsyssla

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer i Dalsland, Västergötland, Värmland, Närke, Västmanland, Uppland, Södermanland, Östergötland och Småland samt på Gotland. Rödsyssla växer i öppna skogar, oftast i barrkskogar vilka domineras av tall. Arten är mycket känslig för markberedning men även av en alltför kraftig beskuggning. Viss gallring kan troligen gynna arten om det görs på rätt sätt. Antalet reproduktiva individer skattas till 7500 (4000-15000). Antalet lokalområden i landet skattas till 190 (150-220). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 820 (500-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,iv,v)).
Konventioner CITES bilaga B
Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Röd skogslilja är en flerårig orkidé med en tämligen spenslig, vanligen 20–50 cm hög, ogrenad stjälk. Glest på stjälken sitter elliptiska till lansettlika, ca 1–2 cm breda och 7–10 cm långa blad. Den glesa blomställningen är ofta något lutande och innehåller 3–12, rosenröda, doftande, 2–2,5 cm stora blommor. Röd skogslilja pollineras av solitära bin. Den förökar sig ibland vegetativt med adventivknoppar från jordstammen. Blomningen sker från mitten av juni och i första delen av juli.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för röd skogslilja

Länsvis förekomst och status för röd skogslilja baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för röd skogslilja

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Röd skogslilja förekommer i östra Sverige från Småland norrut till Uppland och på enstaka lokaler i Närke, Västmanland, Västergötland (ej sedd sedan början av 1980-talet), Värmland och Dalsland. Vanligast är rödsysslan på Gotland och Gotska Sandön. Den förekommer mycket sällsynt i Danmark, Norge och Finland. Totalutbredningen omfattar Europa och Ryssland österut till Kaukasus samt Iran och Nordafrika.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asparagales - sparrisordningen 
 • Familj
  Orchidaceae - orkideer 
 • Släkte
  Cephalanthera - skogsliljor 
 • Art
  Cephalanthera rubra(L.) Rich. - röd skogslilja
  Synonymer
  rödsyssla

Röd skogslilja växer i öppna skogar, praktiskt taget alltid i barrskogar vilka domineras av tall, men även rena granbestånd förekommer. Arten är vanligen men inte alltid kalkgynnad. Den förekommer i torrare miljöer än de flesta andra orkidéer. Arten gynnas av måttligt tramp.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· blomsovarbin - Chelostoma (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
Röd skogslilja verkar klara slutavverkningar (i Södermanland) väl om beskuggande buskar och fröträd lämnas kvar. Den kan t.o.m. öka i förekomst, om skogen tidigare varit tät. Arten är mycket känslig för kraftig markberedning och en alltför kraftig beskuggning. Täta, planterade, likåldriga ungskogar utgör därför ett hot.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
 • Jakt/insamling (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Skogsföryngring bör ske med en tät fröträdsställning. Även enstaka beskuggande buskar och småträd bör lämnas. Markberedning och sönderkörning av marken bör undvikas. Den uppväxande ungskogen bör inte tillåtas bli alltför tät. Den bör röjas och gärna stamkvistas för att släppa in tillräcklig mängd solljus.
Röd skogslilja är fridlyst. Hybriden med vit skogslilja C. longifolia är funnen på flera lokaler bl a på Gotland. Utländska namn – NO: Raud skogfrue, DK: Rød Skovlilje, FI: Punavalkku, GB: Red Helleborine.

Antonsson, K. 1997. Hotade kärlväxter i Östergötland 1997. Information från länsstyrelsen i Östergötlands län 1997:4.

Bertilsson, A. m fl 2002. Västergötlands flora. Lund.

Ekman, J., Frostberg, K. & Svenson, A. 2005. Floraväkteriet i Sörmland och Uppland fram t.o.m. 2004. Daphne 16: 3–111.

Fægri, K. & Danielsen, A. 1996. Maps of Distribution of Norwegian Vascular Plants. III. The southeastern element. Bergen.

Grøntved, J. 1948. Orchidéernes Udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 47: 277–370.

Ingmansson, G. & Johansson B. G. 2005. Gotlands orkidéer. Rindi 25: 3–82.

Ingmansson, G. & Petersson, J. 1989. Växter på Gotska Sandön. Rindi 9: 51–136.

Ingmansson, G. & Petersson, J. 2006. Gotska Sandöns flora. Rindi 26: 5–118.

Kemppainen, E. 1995. Mitä kuuluu uhanalaisille putkilokasveille ja niiden suojelulle. Lutukka 11: 3–20.

Nilsson, A. 1983. Mimesis of bellflower (Campanula) by the red helleborine orchid Cephalanthera rubra. Nature 305: 799–800.

Danielsson, P. (red.) 2003. De rödlistade floraväktararterna med lokalförteckning. Värmlandsfloran 18 (1).

Pykälä, J. 1992. Uhanalainen punavalkku (Cephalanthera rubra) - etelän eksotiikkaa luonnossamme. Lutukka 8: 39–50.

Pykälä, J. 1997. Punavalkku. I Ryttäri, T. & Kettunen, T. (red.) Uhanalaiset Kasvimme. Helsingfors.

Rosvall, S. 1990. Omslagsbilden: Hybrid mellan vit och röd skogslilja, Cephalanthera longifolia x rubra. Rindi 10: 3.

Rühling, Å. 1997. Floran i Oskarshamns kommun. Lund.

Rydberg, H & Wanntorp, H.-E. 2001. Sörmlands Flora. Botaniska Sällskapet i Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1984. Rev. Lena Jonsell 1996.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asparagales - sparrisordningen 
 • Familj
  Orchidaceae - orkideer 
 • Släkte
  Cephalanthera - skogsliljor 
 • Art
  Cephalanthera rubra, (L.) Rich. - röd skogslilja
  Synonymer
  rödsyssla
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1984. Rev. Lena Jonsell 1996.