Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  röd strandkrypare

Organismgrupp Skalbaggar, Bladhorningar och ekoxbaggar Rhysothorax rufus
Röd strandkrypare Skalbaggar, Bladhorningar och ekoxbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 4-5 mm lång bladhorning med cylindrisk, kraftigt välvd kropp. Hela djuret är ljust rödbrunt. Antennerna är mycket små och knappt synbara. Benen är mycket kraftigt byggda och anpassade för grävning i lös sand. Skenbenen är mycket breda och försedda med tänder i ytterkanten.
Utbredning
Länsvis förekomst för röd strandkrypare Observationer i Sverige för röd strandkrypare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från kustlokaler i Skåne (vid Sandhammaren på 1800-talet och Rinkaby norr om Åhus på 1960-talet) och södra Halland (Laholmsbukten och Haverdalsbukten). Endast enstaka exemplar är funna, men arten är lätt att förbise genom sitt undanskymda levnadssätt. Arten är även funnen i Danmark och Norge. Dess övriga utbredningsområde är litet och inskränker sig till Mellaneuropa och Baltikum. Den har även införts till Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Larvutvecklingen sker vid växtrötter, t.ex. av dyngräs eller krypande Salix-arter. Arten är hos oss uteslutande funnen i flygsanddyner vid havet. Flertalet fynd är gjorda i dynernas yttre del (i vita dyner), där vegetationen är sparsam och domineras av sandrör, strandråg och kryp- eller sandvide. Känd från få lokaler i Skåne och Halland. Hotas av igenväxning av dynområden samt av vegetationsförändringar förorsakade av överdrivet slitage. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (10-20). Förekomstarean (AOO) skattas till 60 (40-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker vid växtrötter, t.ex. av dyngräs eller krypande Salix-arter. Arten är hos oss uteslutande funnen i flygsanddyner vid havet. Flertalet fynd är gjorda i dynernas yttre del (i vita dyner), där vegetationen är sparsam och domineras av sandrör, strandråg och kryp- eller sandvide. I Mellaneuropa påträffas arten också vid sandiga flodstränder eller sanddyner inne i landet. Den fullbildade skalbaggen är nattaktiv och tillbringar dagen nedgrävd i sanden.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Scarabaeidae (bladhorningar), Släkte Rhysothorax, Art Rhysothorax rufus (Fabricius, 1792) - röd strandkrypare Synonymer Aegialia spissipes LeConte, 1878, Aegialia rufina Silfverberg, 1977, Aegialia rufa (Fabricius, 1792)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Larvutvecklingen sker vid växtrötter, t.ex. av dyngräs eller krypande Salix-arter. Arten är hos oss uteslutande funnen i flygsanddyner vid havet. Flertalet fynd är gjorda i dynernas yttre del (i vita dyner), där vegetationen är sparsam och domineras av sandrör, strandråg och kryp- eller sandvide. Känd från få lokaler i Skåne och Halland. Hotas av igenväxning av dynområden samt av vegetationsförändringar förorsakade av överdrivet slitage. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (10-20). Förekomstarean (AOO) skattas till 60 (40-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 4-5 mm lång bladhorning med cylindrisk, kraftigt välvd kropp. Hela djuret är ljust rödbrunt. Antennerna är mycket små och knappt synbara. Benen är mycket kraftigt byggda och anpassade för grävning i lös sand. Skenbenen är mycket breda och försedda med tänder i ytterkanten.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för röd strandkrypare

Länsvis förekomst och status för röd strandkrypare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för röd strandkrypare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från kustlokaler i Skåne (vid Sandhammaren på 1800-talet och Rinkaby norr om Åhus på 1960-talet) och södra Halland (Laholmsbukten och Haverdalsbukten). Endast enstaka exemplar är funna, men arten är lätt att förbise genom sitt undanskymda levnadssätt. Arten är även funnen i Danmark och Norge. Dess övriga utbredningsområde är litet och inskränker sig till Mellaneuropa och Baltikum. Den har även införts till Nordamerika.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Scarabaeoidea  
 • Familj
  Scarabaeidae - bladhorningar 
 • Underfamilj
  Aegialiinae  
 • Släkte
  Rhysothorax  
 • Art
  Rhysothorax rufus(Fabricius, 1792) - röd strandkrypare
  Synonymer
  Aegialia spissipes LeConte, 1878
  Aegialia rufina Silfverberg, 1977
  Aegialia rufa (Fabricius, 1792)

Larvutvecklingen sker vid växtrötter, t.ex. av dyngräs eller krypande Salix-arter. Arten är hos oss uteslutande funnen i flygsanddyner vid havet. Flertalet fynd är gjorda i dynernas yttre del (i vita dyner), där vegetationen är sparsam och domineras av sandrör, strandråg och kryp- eller sandvide. I Mellaneuropa påträffas arten också vid sandiga flodstränder eller sanddyner inne i landet. Den fullbildade skalbaggen är nattaktiv och tillbringar dagen nedgrävd i sanden.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Havsstrand

Arten hotas av att flygsanddyner exploateras för stugbebyggelse eller andra ändamål. Dessutom är överdrivet slitage ett hot, som medför vegetationsförändringar i dynerna. Slutligen hotas dynmiljöerna av igenväxning p.g.a. det atmosfäriska kvävenedfallet..

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Stor negativ effekt)
Inom de exklusiva dynsandsområderna i delar av Halland och Skåne bör badturism och annan exploatering begränsas. Någon form av skötsel kan vara nödvändig för att motverka igenväxning.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller (Coleoptera). Ent. Medd. 33: 333.

Landin, B. -O. 1957. Bladhorningar. Svensk Insektfauna 9. Stockholm.

Ljungberg, H. 2004. Skalbaggar i halländska sanddyner och kusthedar. Länsstyrelsen i Hallands län, Enheten för naturvård & miljöövervakning, meddelande 2004:6.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 1999, Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Scarabaeoidea  
 • Familj
  Scarabaeidae - bladhorningar 
 • Underfamilj
  Aegialiinae  
 • Släkte
  Rhysothorax  
 • Art
  Rhysothorax rufus, (Fabricius, 1792) - röd strandkrypare
  Synonymer
  Aegialia spissipes LeConte, 1878
  Aegialia rufina Silfverberg, 1977
  Aegialia rufa (Fabricius, 1792)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 1999, Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.