Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  röd trolldruva

Organismgrupp Kärlväxter Actaea erythrocarpa
Röd trolldruva Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Röd trolldruva påminner i utseende om svart trolldruva A. spicata och ersätter i stort sett denna art i norra Sverige. Säkraste skiljekaraktär är de röda bären, men med en viss vana kan man också känna igen den röda trolldruvan på dess mer ljusgröna bladfärg och de mer smalflikade bladen. Blomningen börjar i mitten av juni och sträcker sig in i början av juli. Arten har vid blomningens början endast svagt utvecklade blad och är ofta inte mer än 2–3 dm hög. Bärmognaden sker långsamt och bären är ofta vackert röda först i slutet av augusti-september. Mycket sällsynt kan den ha vita bär. Under högsommaren blir bladen helt utvecklade och örten når en höjd av drygt en halv meter.
Utbredning
Länsvis förekomst för röd trolldruva Observationer i Sverige för röd trolldruva
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Den röda trolldruvan finns sällsynt i övre Norrlands skogsland från Västerbotten upp till Torne lappmark. De sydligaste lokalerna ligger inom Skellefteälvens och Laisälvens avrinningsområden. Arten har sina rikaste förekomster i områden med kalkrik berggrund. Många lokaler finns därför nära barrskogens övre gräns vid fjällkanten, t ex i Kvikkjokkstrakten. Den röda trolldruvan förekommer sällan i stora bestånd. Ofta påträffas den i grupper om några tiotal individer. Lokalt förekommer dock mer individrika lokaler. Arten finns i Finland men saknas i Danmark och Norge. Den förekommer i övrigt i ett brett bälte från Skandinavien över Ryssland till Japan. Närstående arter förekommer i Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Förekommer i de nordligaste lappmarkerna samt i Norrbotten och norra Västerbotten. Har minskat och minskar i viss mån fortfarande på grund av ovarsamt skogsbruk och exploatering. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (200-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1500 (716-4000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Röd trolldruva växer framför allt i frisk-fuktig, vanligen örtrik och mycket artrik granskog på näringsrik mark med rörligt markvatten. De nordligaste lokalerna ligger dock utanför granens utbredningsområde och domineras istället av tall eller björk. Typiska ståndorter är blockmarker på skogsbergens nedre sluttningar (ofta på en nivå där det är tekniskt möjligt att genomföra avverkning) samt kursudalar och raviner. Arten förekommer på varierande höjd över havsytan, från några få meters höjd i Norrbottens kustland till ungefär 700 meters höjd vid fjällbjörkskogens övre gräns i Lule lappmark. Ofta väljer dock arten klimatiskt gynnsamma lägen intill sydexponerad branter eller på starkt genomsilade bäckkanter. De mest kustnära lokalerna utgörs av fuktiga stråk längs bäckar, i grankäl och bergssluttningar med rörligt markvatten. Arten är en bra indikatorart för de rikaste granskogsmiljöerna i Norrlands inland och förekommer ofta tillsammans med norna Calypso bulbosa. Även om plantorna troligen kan bli gamla är den röda trolldruvan beroende av en successiv fröföryngring. Groningen sker under försommaren men förekommer även under sensommaren. Uppgifter om frönas grobarhet, livslängd och groningsbetingelser saknas, liksom om artens livslängd. Jämförande fältobservationer tycks dock tyda på att blomning inträffar tidigast efter 6–7 år och troligen först efter 10–15 år. Växten är giftig men i likhet med den svarta trolldruvan är det troligt att fröna äts av gnagare. Genom att lägga upp vinterförråd bidrar de å andra sidan sannolikt till växtens spridning.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Ranunculales (ranunkelordningen), Familj Ranunculaceae (ranunkelväxter), Släkte Actaea (trolldruvor), Art Actaea erythrocarpa (Fisch.) Kom. - röd trolldruva Synonymer Actaea spicata var. erythrocarpa Fisch., Actaea rubra sensu O. Nilsson

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Förekommer i de nordligaste lappmarkerna samt i Norrbotten och norra Västerbotten. Har minskat och minskar i viss mån fortfarande på grund av ovarsamt skogsbruk och exploatering. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (200-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1500 (716-4000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(ii,iii,iv,v)).
Konventioner Typisk art i 9050 Näringsrik granskog (Alpin region (ALP) och Boreal region (BOR)), Skogsstyrelsens signalart
Röd trolldruva påminner i utseende om svart trolldruva A. spicata och ersätter i stort sett denna art i norra Sverige. Säkraste skiljekaraktär är de röda bären, men med en viss vana kan man också känna igen den röda trolldruvan på dess mer ljusgröna bladfärg och de mer smalflikade bladen. Blomningen börjar i mitten av juni och sträcker sig in i början av juli. Arten har vid blomningens början endast svagt utvecklade blad och är ofta inte mer än 2–3 dm hög. Bärmognaden sker långsamt och bären är ofta vackert röda först i slutet av augusti-september. Mycket sällsynt kan den ha vita bär. Under högsommaren blir bladen helt utvecklade och örten når en höjd av drygt en halv meter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för röd trolldruva

Länsvis förekomst och status för röd trolldruva baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för röd trolldruva

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Den röda trolldruvan finns sällsynt i övre Norrlands skogsland från Västerbotten upp till Torne lappmark. De sydligaste lokalerna ligger inom Skellefteälvens och Laisälvens avrinningsområden. Arten har sina rikaste förekomster i områden med kalkrik berggrund. Många lokaler finns därför nära barrskogens övre gräns vid fjällkanten, t ex i Kvikkjokkstrakten. Den röda trolldruvan förekommer sällan i stora bestånd. Ofta påträffas den i grupper om några tiotal individer. Lokalt förekommer dock mer individrika lokaler. Arten finns i Finland men saknas i Danmark och Norge. Den förekommer i övrigt i ett brett bälte från Skandinavien över Ryssland till Japan. Närstående arter förekommer i Nordamerika.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Ranunculales - ranunkelordningen 
 • Familj
  Ranunculaceae - ranunkelväxter 
 • Släkte
  Actaea - trolldruvor 
 • Art
  Actaea erythrocarpa(Fisch.) Kom. - röd trolldruva
  Synonymer
  Actaea spicata var. erythrocarpa Fisch.
  Actaea rubra sensu O. Nilsson

Röd trolldruva växer framför allt i frisk-fuktig, vanligen örtrik och mycket artrik granskog på näringsrik mark med rörligt markvatten. De nordligaste lokalerna ligger dock utanför granens utbredningsområde och domineras istället av tall eller björk. Typiska ståndorter är blockmarker på skogsbergens nedre sluttningar (ofta på en nivå där det är tekniskt möjligt att genomföra avverkning) samt kursudalar och raviner. Arten förekommer på varierande höjd över havsytan, från några få meters höjd i Norrbottens kustland till ungefär 700 meters höjd vid fjällbjörkskogens övre gräns i Lule lappmark. Ofta väljer dock arten klimatiskt gynnsamma lägen intill sydexponerad branter eller på starkt genomsilade bäckkanter. De mest kustnära lokalerna utgörs av fuktiga stråk längs bäckar, i grankäl och bergssluttningar med rörligt markvatten. Arten är en bra indikatorart för de rikaste granskogsmiljöerna i Norrlands inland och förekommer ofta tillsammans med norna Calypso bulbosa. Även om plantorna troligen kan bli gamla är den röda trolldruvan beroende av en successiv fröföryngring. Groningen sker under försommaren men förekommer även under sensommaren. Uppgifter om frönas grobarhet, livslängd och groningsbetingelser saknas, liksom om artens livslängd. Jämförande fältobservationer tycks dock tyda på att blomning inträffar tidigast efter 6–7 år och troligen först efter 10–15 år. Växten är giftig men i likhet med den svarta trolldruvan är det troligt att fröna äts av gnagare. Genom att lägga upp vinterförråd bidrar de å andra sidan sannolikt till växtens spridning.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Den röda trolldruvan är mycket sällsynt och vanligen fåtalig på sina lokaler inom hela sitt svenska utbredningsområde. Slutavverkning kan medföra kraftig decimering eller utslagning av bestånden. Hittills har nyetablering på slutavverkade ståndorter inte observerats. Åtskilliga av artens lokaler ligger så otillgängligt att de hittills måste betraktas som tekniska impediment

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Det är viktigt att alla lokaler med röd trolldruva undantas skogsproduktion. Lokalerna är nästan alltid växtplatser för andra sällsynta eller hotade arter. Vid avverkningar i närheten av lokalerna är det viktigt att stormfasta kantzoner lämnas. Dikningar som direkt eller indirekt påverkar dessa miljöer bör inte heller utföras. Arten bör övervakas av floraväktare.
Hybrider med den svarta trolldruvan tycks uppstå lätt och är funna på åtskilliga lokaler. Utländska namn – NO: Raudt trollbær, DK: Rød druemunke, FI: Punakonnanmarja, GB: Red Baneberry.

Eriksson, O. m fl 1995. Dynamik och abundans hos fältskiktsarter i lunden på Tullgarnsnäs, Södermanland. Svensk Bot. Tidskr. 89: 91–107.

Karström, M. 1992. Steget före i det glömda landet. Svensk Bot. Tidskr. 86: 115–146.

Wistrand, G., 1962. Studier i Pite lappmarks kärlväxtflora med särskild hänsyn till skogslandet och de isolerade fjällen. Acta Phytogeogr. Suec. 45.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Ericson 1984. Rev. Peter Ståhl 1997. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Ranunculales - ranunkelordningen 
 • Familj
  Ranunculaceae - ranunkelväxter 
 • Släkte
  Actaea - trolldruvor 
 • Art
  Actaea erythrocarpa, (Fisch.) Kom. - röd trolldruva
  Synonymer
  Actaea spicata var. erythrocarpa Fisch.
  Actaea rubra sensu O. Nilsson
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Ericson 1984. Rev. Peter Ståhl 1997. © ArtDatabanken, SLU 2006.