Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rödbaksharkrank

Organismgrupp Tvåvingar, Myggor Tipula rufina
Rödbaksharkrank Tvåvingar, Myggor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Rödbaksharkrankens huvud är grått, likaså mellankroppen som dessutom har fyra mattsvarta längsstreck. Bakkroppen är relativt färgrann, rödgul med svarta längsband på sidorna. Benen är ljusbruna med mörkare tarser. Vingarna är gråaktigt fläckiga men annars klara, vinglängd 12–18 mm. Antennernas två första leder är gula, de övriga svarta. För att skilja arten från närstående arter bör bakkroppsspetsens (hypopygium) studeras, särskilt 9:e tergiten som har två tydliga taggar. Kroppslängd 11–17 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för rödbaksharkrank Observationer i Sverige för rödbaksharkrank
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är rödbaksharkranken spradiskt funnen i Skåne till Västmanland. Den är även funnen i Danmark, Norge, Färöarna och Island. Arten är för övrigt känd från större delen av Europa österut till Kaukasus, Nordafrika och Mellersta östern.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten är känd från Skåne-Bohuslän. Larven lever bland mossa, i och längs bäckar, men också i torrare miljöer. En sällsynt art med antagligen isolerade populationer. De fåtaliga fynden är troligen en effekt av låg samlaraktivitet och av att arten är svårbestämd. Mörkertal troligen mycket stort. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Rödbaksharkrankens larver lever framförallt bland mossa, i och längs bäckar. Flera källor anger skogshabitat, t.ex. anges i England att arten finns i skogsraviner och klyftor. Arten uppges även vara funnen på fuktiga, mossbevuxna nordvända murar. Det finns även fynd från skrevor och klippor vid stränder. Några fynd kommer från torrare miljöer.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Sötvatten
Sötvatten
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Vattenmassa
Vattenmassa
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Vattendrag
Vattendrag
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Buskmark
Buskmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Sjöar
Sjöar
Småvatten
Småvatten
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bladmossor
· bladmossor
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Tipulidae (storharkrankar), Släkte Tipula, Art Tipula rufina Meigen, 1818 - rödbaksharkrank Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten är känd från Skåne-Bohuslän. Larven lever bland mossa, i och längs bäckar, men också i torrare miljöer. En sällsynt art med antagligen isolerade populationer. De fåtaliga fynden är troligen en effekt av låg samlaraktivitet och av att arten är svårbestämd. Mörkertal troligen mycket stort. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Rödbaksharkrankens huvud är grått, likaså mellankroppen som dessutom har fyra mattsvarta längsstreck. Bakkroppen är relativt färgrann, rödgul med svarta längsband på sidorna. Benen är ljusbruna med mörkare tarser. Vingarna är gråaktigt fläckiga men annars klara, vinglängd 12–18 mm. Antennernas två första leder är gula, de övriga svarta. För att skilja arten från närstående arter bör bakkroppsspetsens (hypopygium) studeras, särskilt 9:e tergiten som har två tydliga taggar. Kroppslängd 11–17 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rödbaksharkrank

Länsvis förekomst och status för rödbaksharkrank baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rödbaksharkrank

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är rödbaksharkranken spradiskt funnen i Skåne till Västmanland. Den är även funnen i Danmark, Norge, Färöarna och Island. Arten är för övrigt känd från större delen av Europa österut till Kaukasus, Nordafrika och Mellersta östern.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Tipuloidea - harkrankar 
 • Familj
  Tipulidae - storharkrankar 
 • Släkte
  Tipula  
 • Undersläkte
  Tipula (Savtshenkia)  
 • Art
  Tipula rufinaMeigen, 1818 - rödbaksharkrank

Rödbaksharkrankens larver lever framförallt bland mossa, i och längs bäckar. Flera källor anger skogshabitat, t.ex. anges i England att arten finns i skogsraviner och klyftor. Arten uppges även vara funnen på fuktiga, mossbevuxna nordvända murar. Det finns även fynd från skrevor och klippor vid stränder. Några fynd kommer från torrare miljöer.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark, Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Sötvattensstrand, Vattenmassa

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna strandbiotoper, Vattendrag, Myrbiotoper, Buskmark, Löv-/barrblandskog, Barrskog, Lövskog, Triviallövskog, Sjöar, Småvatten

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bladmossor - Bryophyta (Viktig)
Mark/sediment (Har betydelse)
Möjligen känslig för förändringar i småvattendrag och omgivande vegetation annars svårt att se något hot för arten.

Påverkan
 • Vattengrumling (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas, i första hand på Kullaberg där den senast är påträffad. Bättre kunskap krävs dessutom om artens biologi.

Catalogue of Craneflies of the World, Oct 2005 http://ip30.eti.uva.nl/ccw/

Lindner, E. 1980. Die Fliegen der paläarktischen Region Band III:5. 15 Tipulidae. E. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung. Stuttgart.

Nielsen, P. 1925. Stankelben. Danmarks Fauna 28. Dansk Naturhistorisk Forening. Köpenhamn.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008.

© ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Tipuloidea - harkrankar 
 • Familj
  Tipulidae - storharkrankar 
 • Släkte
  Tipula  
 • Undersläkte
  Tipula (Savtshenkia)  
 • Art
  Tipula rufina, Meigen, 1818 - rödbaksharkrank
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008.

© ArtDatabanken, SLU 2008.