Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rödbrun blankbock

Organismgrupp Skalbaggar, Långhorningar Obrium brunneum
Rödbrun blankbock Skalbaggar, Långhorningar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En rödbrun, smal och gracil skalbagge som blir mellan fyra och sju millimeter lång. Huvud och halssköld är ofta lite mörkare än täckvingarna och ögonen är svarta. Antennerna är längre än kroppen. Halsskölden är långsträckt, längre än bred och försedd med en tydlig knöl på vardera sidan om mitten.
Utbredning
Länsvis förekomst för rödbrun blankbock Observationer i Sverige för rödbrun blankbock
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Påträffad i Skåne, Blekinge, sydöstra Småland samt på Öland och Gotland. Arten är även funnen i Danmark, Estland och Lettland, samt i Mellan- och Sydeuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Larvutvecklingen sker i grova, nyligen döda grenar på gamla, fristående levande granar. Påträffad i Skåne, Blekinge, sydöstra Småland samt på Öland och Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (50-150). Förekomstarean (AOO) skattas till 320 (200-600) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i grangrenar. Främst angrips de nedersta grova, nyligen döda grenarna på gamla, ganska fristående levande granar i beståndskanter, längs vägkanter etc. Utvecklingen kan eventuellt även ske i tallgrenar, men detta ej är konstaterat i Sverige. Larverna gnager slingrande gångar i kambiet tillsammans med flera andra arter som kortvingad granbock (Molorchus minor), mjuk trägnagare (Ernobius mollis) och borstig grangrenborre (Phloeotribus spinulosus). Före förpuppningen går larven in i veden. Larvutvecklingen är ettårig med förpuppning från mitten av maj. De första nykläckta skalbaggarna visar sig från sista dagarna i maj till början av juli. De besöker blommor och kan påträffas i blommande spireabuskar och andra buskar och örter med vita blommor. På Gotland är de även hittade i blommande kärrtörel (Euphorbia palustris).
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· kärrtörel
· kärrtörel
· olvon
· olvon
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
· gran
· gran
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Cerambycidae (långhorningar), Släkte Obrium, Art Obrium brunneum (Fabricius, 1792) - rödbrun blankbock Synonymer rödbrun smalhalsbock

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i grova, nyligen döda grenar på gamla, fristående levande granar. Påträffad i Skåne, Blekinge, sydöstra Småland samt på Öland och Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (50-150). Förekomstarean (AOO) skattas till 320 (200-600) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En rödbrun, smal och gracil skalbagge som blir mellan fyra och sju millimeter lång. Huvud och halssköld är ofta lite mörkare än täckvingarna och ögonen är svarta. Antennerna är längre än kroppen. Halsskölden är långsträckt, längre än bred och försedd med en tydlig knöl på vardera sidan om mitten.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rödbrun blankbock

Länsvis förekomst och status för rödbrun blankbock baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rödbrun blankbock

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Påträffad i Skåne, Blekinge, sydöstra Småland samt på Öland och Gotland. Arten är även funnen i Danmark, Estland och Lettland, samt i Mellan- och Sydeuropa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Cerambycidae - långhorningar 
 • Underfamilj
  Cerambycinae  
 • Tribus
  Obriini  
 • Släkte
  Obrium  
 • Art
  Obrium brunneum(Fabricius, 1792) - rödbrun blankbock
  Synonymer
  rödbrun smalhalsbock

Larvutvecklingen sker i grangrenar. Främst angrips de nedersta grova, nyligen döda grenarna på gamla, ganska fristående levande granar i beståndskanter, längs vägkanter etc. Utvecklingen kan eventuellt även ske i tallgrenar, men detta ej är konstaterat i Sverige. Larverna gnager slingrande gångar i kambiet tillsammans med flera andra arter som kortvingad granbock (Molorchus minor), mjuk trägnagare (Ernobius mollis) och borstig grangrenborre (Phloeotribus spinulosus). Före förpuppningen går larven in i veden. Larvutvecklingen är ettårig med förpuppning från mitten av maj. De första nykläckta skalbaggarna visar sig från sista dagarna i maj till början av juli. De besöker blommor och kan påträffas i blommande spireabuskar och andra buskar och örter med vita blommor. På Gotland är de även hittade i blommande kärrtörel (Euphorbia palustris).

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· kärrtörel - Euphorbia palustris (Har betydelse)
· olvon - Viburnum opulus (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
Arten är främst knuten till överåriga levande granar med grova, nyligen döda grenar. Som det ser ut idag kommer det knappast att finnas passande ersättare för dessa träd när de så småningom dör. De granbestånd som anläggs nu kommer sannolikt att bli för skuggiga och de döda grenarna på levande träd kommer att bli mycket klenare.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Spar gamla grovkvistiga granar i sydöstra Sverige. Tillåt även sådana träd att stå kvar i gamla betesmarker.

Andersson, B. 1974. Notiser om svenska skalbaggar. Ent. Tidskr. 95: 182.

Bilý, S. 1989. Longhorn Beetles (Coleoptera, Cerambycidae) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. Vol. 22: 99.

Jansson, A. 1927. Coleopterologiska bidrag 16–18. Ent. Tidskr. 48: 222.

Leiler, T.-E. 1961. Anteckningar om svenska coleopterers utbredning och levnadssätt. Opusc. Ent. 26: 205.

Lundberg, S. 1993. Sällsynta och hotade skalbaggar i Hornsö- och Strömsrumstrakten i östra Småland. Ent. Tidskr. 114: 93.

Palm, T. 1953. Anteckningar om svenska skalbaggar. VIII. Ent. Tidskr. 74: 181.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Cerambycidae - långhorningar 
 • Underfamilj
  Cerambycinae  
 • Tribus
  Obriini  
 • Släkte
  Obrium  
 • Art
  Obrium brunneum, (Fabricius, 1792) - rödbrun blankbock
  Synonymer
  rödbrun smalhalsbock
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.